งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์จิรา    มาป้อง
1. นายพงศกร    ขวัญทอง
4
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนัดธิดา    แสงเทพ
1. นายวรวิทย์    ยืนยง
12
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอนิษา    ยศพล
1. นายธนกฤต    เจริญกิจตระกูล
6
4 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณภา    ภักดีโยธา
1. นางพิกุล    ทองสอดแสง
14
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    ศรีบุญเรือง
1. นางณัฏฐิญา    คุ้มตะบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจินตนา    สีพิมพ์
1. นายสุชีวินทร์    พิเชษฐ์ลดารมณ์
15
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวทศพร    หงอกพา
1. นายนเรศน์รัก    แจ่มใส
13
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกรศิริ    หวันธรรมมา
1. นายณัฐพล    โมราสวัสดิ์
7
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกันยาลักษณ์    หลักตา
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
7
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลภัสรดา    สังฆธรรม
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
9
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชชา    วิชัยคำจร
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลวรรณ    แสงสุด
1. นายพิทักษ์    ชาวเหนือ
5
13 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณษา    เพริศแก้ว
1. นางสาวพรรณเพ็ญ    ศิริไชยจำนงค์
9
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนวรรณ    หอมกลาง
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    ประกอบสำเนียง
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
11
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดา    คูณขุนทด
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
12
17 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยดา    แทนเตย์
1. นายทวีป    อรุณปรีดิ์
13
18 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเครือฟ้า    เจือจันทร์
1. นางสาวขนิษฐา    ค่ายหนองสวง
14
19 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจมาภรณ์    ชินน้อย
1. นางนิตยา    วรรณไชย
8
20 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธาวัลย์    บาแง
1. นายเจษฎา    รัศมีศิวโสภา
10
21 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์อาภากรณ์    โนนบุศรี
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปริชญา    ไหประโคน
1. นางกฤติยา    เลิศพันธ์
5
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวภคพร    วงษ์แวง
1. นายอารมณ์ดี    อาจนุการ
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริทิพย์    เงินไธสง
1. นางสาวธนกร    เทวะหะ
6
25 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวมณี    สุดสอาด
1. นางวรางคณา    บุรณะสุทธิ์
15
26 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวบัณฑิตา    สีหะคลัง
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
10
27 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจณิตยากร    เชื้อคำ
1. นางกาญจนาพา    วิไลยวงศ์
4
28 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา    เรืองโภชน์
1. นายทศพล    บรรยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวมัลลิกา    สีธรรม
1. นางสาวเครือวรรณ์    เชื้อหมอดู
9
30 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐพร    บุญผล
1. นายชูศักดิ์    สีปากนา
7
31 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยาภรณ์    หิรัญอร
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอินทิรา    ดวงสุริยเนตร
1. นางสุรัชฎา    นามแป้น
33 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปาริษา    อันทะเกตุ
1. นางสาวนงเยาว์    ทองชื่น
9
34 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมัณฑนา    พร้อมไธสง
1. นายธนิต    ห้าวหาญ
4
35 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสิราวรรณ    แก้วฝ่ายนอก
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
10
36 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอริศรา    หมื่นสีพรม
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
5
37 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวรรณณี    กลิ่นศรีสุข
1. นายบรรจง    โชติชัย
5
38 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธนธร    โกสิลารัตน์
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
ชนะเลิศ
39 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปัทมาภรณ์    แสนคูณะ
1. นางจินตนา    หาแก้ว
8
40 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพิชชาภา    พลเรือง
1. นางสาวปริศนา    หายหัตถี
41 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนลิน    อินตะมนต์
1. นายมนัส    นาคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
42 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา    โคมเปือย
1. นางเสาวลักษณ์    สาระมณี
7
43 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ศรีหารันตน์
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
9
44 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจันจิรา    ลีแก้ว
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
8
45 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรนิภา    เดือนกอง
1. นางสาวลดาวัลย์    วงศ์เพชรอนันต์
6
46 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยาพร    รัตนวงค์
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
47 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธิติรัตน์    พัดสายทอง
1. นายกัณฑ์อเนก    ปุเรนเต
4
48 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิฉาย    ทองลี
1. นายบุญอนันต์    สรรศรี
10
49 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรภัทร    แสงสิทธิ์
1. นายณัฐพล    บุญช่วย
5
50 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนริศรา    กงมา
1. นางวิภาวดี    นวลพัด
7
51 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกมล    อรุณชัย
1. นายสุวิทย์    กูดอั้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
52 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลฉัตร    มหาเสนา
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย    ไมย์โพธิ์
ชนะเลิศ
53 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริลักษณ์    รามศร
1. นายพิเชษฐ์    ดาทุมมา
12
54 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจวรรณ    ธรรมลา
1. นายรักษชน    รักษาเคน
11
55 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพรรณษา    บุญสอาด
1. นายสนธยา    เสนานุช
5
56 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรรณิสา    โคตรศิริ
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
6
57 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวแพรนวล    ศรีมนตรี
1. นางสาวธัญพิมล    สวัสดิทา
9
58 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกิ่งกมล    ลืนภูเขียว
1. นายภูมินทร์    ชาลีคาร
10
59 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเกวลี    อบมา
1. นายสุธาดล    สุโคตร
8
60 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวใหม่    ถนอมชีพ
1. นายธนโอฬาร    ธนพึ่งพงษ์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
61 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลทิพย์    มณีวงศ์
1. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
ชนะเลิศ
62 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรรณวิสา    เหลี่ยมดี
1. นางสาวชลธาร    อุปลา
4
63 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอาทิตยา    เดชสิมมา
1. นายณัฐพงศ์    สิงขรณ์
6
64 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาพร    แสงทอง
1. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
11
65 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิกานต์    ขอเอิบกลาง
1. นายนพพร    จิตรัตน์พิพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................