งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    โพธิราช
1. นายพงศกร    ขวัญทอง
8
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์    ศิริบาล
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
12
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    ปิดตาระโพธิ์
1. นางสาวเกศแก้ว    นามแสง
5
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สมบูรณ์
1. นายธนกฤต    เจริญกิจตระกูล
4
5 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรินทรา    บรรเทาทุกข์
1. นางรัตนา    โนนทนวงษ์
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิดา    อุปถัมภ์
1. นางเพชรัตน์    จารุตัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาริสา    แพงคำฮัก
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ซาสุด
9
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติมา    เหลาดี
1. นายนเรศน์รัก    แจ่มใส
15
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชกานต์    ชนะภักดี
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมานิสา    แก้วอุดร
1. นายศฑัญญู    แก้วบ่อ
5
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    ไกลถิ่น
1. นายอัฐพร    ปลอดจินดา
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    วะสาร
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
10
13 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    บัวปล้อง
1. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
11
14 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิราสินีย์    เขตบำรุง
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
14
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลักษิกา    หนูกลาง
1. นายสมาน    นาคทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    นามทองดี
1. นางสาวชนนิกานต์    พันภักดี
13
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิประภา    โม้ชัย
1. นายนวพล    สมเพราะ
16
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุริยาพร    จันทร์จิต
1. นายณรงค์    ลิวไธสง
7
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    เถื่อนกลาง
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพาฝัน    สัมมา
1. นายทวีป    อรุณปรีดิ์
8
21 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชูธินันธ์    จิตตมาตร
1. นายวิศรุต    แสงคำ
4
22 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัวชมพู    พรมไตร
1. นางสาวชลธิชา    ดีเลิศ
6
23 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    จันทฤชัย
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
10
24 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศาชล    ศรีเทศ
1. นางกฤติยา    เลิศพันธ์
11
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณัสนันท์    น้อยตำแย
1. นายนาวิน    ไสวงาม
5
26 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนา    มนทา
1. นางยุวดี    ทองสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ขันทะ
1. นายวัชรากร    เหลืองวิเชียรฉาย
7
28 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    บุตรหา
1. นางสาวนลิน    มากสังข์
9
29 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    เข็มสุข
1. นายเอกรัฐ    โกศล
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ภิรมย์
1. นายชูศักดิ์    สีปากนา
31 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    ธเนศอมรวงศ์
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
10
32 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    แว่นจันทร์ลา
1. นางสุรัชฎา    นามแป้น
11
33 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินธร    อ่อนราษฎร์
1. นางสาวนงเยาว์    ทองชื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารีย์    โบสถ์นอก
1. นายธาดา    เจริญสว่าง
35 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    พันธ์สวัสดิ์
1. นางสาวภาวิณี    สืบเพชร
7
36 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิจิตรา    พงษ์ศิริ
1. นายสุขุม    บรรยง
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัมพกา    แสนตรง
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
38 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยกร    สีหามาตย์
1. นายบรรจง    โชติชัย
7
39 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุไรพร    ปัญจะการ
1. นายจตุพล    นนทะบูรณ์
9
40 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    อินทร์โสภา
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
4
41 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขณิฐา    นาโสม
1. นายชาญชัย    คำสีแก้ว
5
42 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภิญญดา    คำละมูล
1. นายเฉลิมชัย    โคตุเคน
6
43 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพีรพร    เลิศขามป้อม
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
ชนะเลิศ
44 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเข็มวิกา    บรรเทา
1. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
7
45 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐมล    ดาวเรืองรัมย์
1. นายกัณฑ์อเนก    ปุเรนเต
7
46 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิตตา    นามบุตร
1. นายณัฏฐ์พัชร์    รัตนานนท์
10
47 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิณณภัต    ลาจันทร์
1. นายณัฐพล    บุญช่วย
7
48 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจันทร์สุณี    พรมดี
1. นางวิภาวดี    นวลพัด
6
49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    วะปะแก้ว
1. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
50 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    นาโพธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย    ไมย์โพธิ์
5
51 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ชาริดา
1. นายสุรชาติ    ชัยปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
52 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริประภา    จันทร
1. นายรักษชน    รักษาเคน
11
53 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    จันทรพิทักษ์
1. นายวิทยา    สุวรรณมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
54 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยมาศ    พงษ์สระพัง
1. นายสนธยา    เสนานุช
13
55 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกรรวี    วรรณสม
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
10
56 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    มาตทวงษ์
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
6
57 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลนิภา    พรมเมตตา
1. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
58 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิลาวดี    หารลี
1. นายโสภณ    บุญจันทร์
11
59 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรพิมล    เทียมแก้ว
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
60 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจันทภา    อัคสาร
1. นายอนุสรณ์    ขวกเขียว
14
61 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงตติยา    คำขวา
1. นายพงค์ศิลป์    พรมรัตน์
15
62 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ชินภูเขียว
1. นางสุธิดา    สอนนำ
4
63 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวลัชณิดา    ศรีทอง
1. นางสาวกนกวรรณ    สนอุป
8
64 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพิสุทธ์    เหลาทอง
1. นายธนโอฬาร    ธนพึ่งพงษ์ทอง
65 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนิตา    ชาญศึก
1. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
66 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกมลชนก    เจริญศักดิ์
1. นางจารุวรรณ    สอนลา
12
67 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววริษา    หลานวงษ์
1. นางสาวชลธาร    อุปลา
5
68 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิรินยา    โถปั้น
1. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
7
69 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชุติกานต์    สมปักษ์
1. นายนพพร    จิตรัตน์พิพัฒน์
ชนะเลิศ
70 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐิภาวีร์    จีรพลธนพงษ์
1. นางสาวดุจฤดี    ศรีทอนสุด
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................