งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 139
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายแสนสุข    แก่นนาคำ
1. นายพงศกร    ขวัญทอง
5
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนพล    ยืนยิ่ง
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัชภัค    รักษาชาติ
1. นายกมล    ยุตรินทร์
9
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายก้องกิดากร    จันทะสิง
1. นายศตวรรษ    นาสมใจ
4
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีรพัตร์    สำราญ
1. นายณัฐพล    โมราสวัสดิ์
8
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนดล    มณีพงศ์
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูริทัต    พะเลียง
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
6
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภาณุพงษ์    สีกอง
1. นายพิทักษ์    ชาวเหนือ
6
9 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัชพล    วงษ์ธรรม
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพิตตินันท์    ละดาดก
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรคพล    กล้าชาญชัย
1. นายสุพัชชา    ตลาดขวัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    สมเหล็ก
1. นางนิตยา    วรรณไชย
12
13 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    ปักกุนนัน
1. นายภูเบศวร์    พิทยาวัฒนชัย
7
14 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภานุพงษ์    แถมภูเขียว
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
9
15 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายยุทธภูมิ    มาตย์สร้อย
1. นางกฤติยา    เลิศพันธ์
5
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนกฤษ    สุดโต
1. นางอรดี    แก้วชะเนตร
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายมณฑวรรษ    สมีนาง
1. นางสาวธนกร    เทวะหะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิชัย    บุญดี
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
6
19 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอัครเดช    เกียงขวา
1. นางกาญจนาพา    วิไลยวงศ์
11
20 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนิกร    จันทะสอน
1. นางสาวบุณยานุช    จันทะขึ้น
10
21 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายโชคชัย    ขันตีคำ
1. นายทศพล    บรรยง
8
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายคงกพันธ์    ชำนาญ
1. นางสาวเครือวรรณ์    เชื้อหมอดู
4
23 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภานุวัฒน์    แซ่เล้า
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายทนุธรรม    สมพิมพ์
1. นายภานุวัตร    หนูมา
25 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจีรวัฒน์    ทรัพศาสตร์
1. นางสาวนงเยาว์    ทองชื่น
4
26 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกิติชาติ    เทพจิตร
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
27 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอนิรุจน์    วงษ์จันลา
1. นายชาญณรงค์    สุนาม
7
28 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรยุทธ    อนุรักษ์ชัย
1. นายกฤษกร    ปุ้งโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจักรี    โคตรประทุม
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
6
30 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวัฒนพล    เปลรินทร์
1. นางพิมผกา    บุระคำ
8
31 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายณัฐวัฒน์    แก้วนามอม
1. นายพีรเดช    เสนไสย
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปรีชา    ไชยวุฒิ
1. นายมนัส    นาคำ
5
33 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายไพรพิศาล    เพ็งจางค์
1. นายเฉลิมชัย    โคตุเคน
9
34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายบุญคง    บุญโคกสี
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนากร    จันทะกล
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
5
36 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนวัฒน์    อ้วนผุย
1. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเทอดไท    โพธิสม
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
38 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภูวนาถ    อุดมศักดิ์
1. นายอมรศักดิ์    เพชรทอง
4
39 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายดัสกร    ปลั่นสูงเนิน
1. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
40 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายภัทรพล    บุญปก
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
41 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวัชรพล    โพธิ์ศรี
1. นางเยาวพา    ทองแย้ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
42 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุรธรรม    มืดคำบง
1. นายเอนก    จันสนิท
8
43 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนฤบดี    มีสิทธิ์
1. นายพงค์ศิลป์    พรมรัตน์
10
44 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวนัชพงศ์    มาวัน
1. นายสุธาดล    สุโคตร
7
45 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุเมธ    กุลโฮง
1. นายคณิต    อำท้าว
4
46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวิษณุพงษ์    วงษาชัย
1. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
ชนะเลิศ
47 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวรินทร    ทันที
1. นางจารุวรรณ    สอนลา
9
48 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธวัชชัย    สิมาเพชร
1. นายศิวากฤษ    พันธุ์ผรารัชต์
6
49 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวงศธร    บุญวิเศษ
1. นายวีรชัย    ทิพยอาสน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
50 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนวพล    มาวัน
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................