งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 138
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิติพงษ์    นามมา
1. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชวาล    ดวงลีดี
1. นางพวงพยอม    รอดจู
8
3 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภูมิ    อุชาดี
1. นายสุชีวินทร์    พิเชษฐ์ลดารมณ์
6
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายมงคลทรัพย์    อ่อนมาสาย
1. นายนเรศน์รัก    แจ่มใส
5
5 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมานิสา    แก้วอุดร
1. นายศทัญญู    แก้วบ่อ
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรรณเฉลิม    พุทธา
1. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิวัตร    คำพิทักษ์
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
7
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเปรม    นิวาสธรรมรัตน์
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรดิษ    ไชยหงษ์
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    ชงัดเวช
1. นายณรงค์    ลิวไธสง
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคลชัย    ยอดใบ
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ศรีอรห์
1. นางสาวชลธิชา    ดีเลิศ
5
13 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัจณ์    กันปัญญา
1. นายเจษฎา    รัศมีศิวโสภา
14 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกอนันต์    แก้วพินิจ
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐเอก    ทอนสูงเนิน
1. นายนาวิน    ไสวงาม
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสธน    เทพน้ำเที่ยง
1. นางสาวนลิน    มากสังข์
6
17 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเมธวิทย์    พันธุ์สำโรง
1. นายเอกรัฐ    โกศล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ไม่หวั่น
1. นายชูศักดิ์    สีปากนา
4
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจารุวัฒน์    สังข์ทอง
1. นางสาวนงเยาว์    ทองชื่น
4
20 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุวิช    ขนันไทย
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
6
21 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัยนาท    คำภิรมย์
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
22 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภฤกษ์    กรงแก้ว
1. นายชาญณรงค์    สุนาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติพงษ์    กุลวงษ์
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุุพงษ์    พรมภิรมย์
1. นาง่จินตนา    หาแก้ว
4
25 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัชชา    ลาสันตุ
1. นางสาวปริศนา    หายหัตถี
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนากร    สมศรีษะ
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายบัณณทัต    แสงหา
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนรัตน์    นังละตา
1. นายภูมินทร์    พิทยาวัฒนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายประจักษ์    อินลี
1. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
4
30 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนทัต    ประเสริฐไทย
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
8
31 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนวัฒน์    โอสถ
1. นางเยาวพา    ทองแย้ม
4
32 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพิชิตชัย    นบประโสด
1. นายโสภณ    บุญจันทร์
5
33 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวีรภัทร    กางงาน
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
9
34 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพิษณุ    เพ็ชอ้อม
1. นายพงค์ศิลป์    พรมรัตน์
7
35 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกษิดิษฐ์    หงษ์ดี
1. นางสุธิดา    สอนนำ
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพลพัฒน์    สารีเกิด
1. นายคณิต    อำท้าว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนชัย    วิชาโคตร
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักพรรดิ์    สุนทรแต
1. นางสาววัชราภรณ์    อ่อนชัย
39 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอนุชา    ทองสิมมา
1. นายณัฐพงศ์    สิงขรณ์
6
40 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................