งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    ช่างคำ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ทะวะบุตร
3. นางสาวนุสรา    ชายศ
4. นางสาวอาทิตยา    ลิมสุวรรณ
5. เด็กหญิงชาลิสา    นาดี
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เยือกเย็น
7. นายอรรถวิทย์    โมกขศักดิ์
8. นายพิษณุ    ชื่นชม
9. นางสาวปวันรัตน์    ชื่นชม
10. นางสาวธัญชนก    จำปามูล
11. นางสาวจุฑาธิป    เนตรวิลา
12. นายวาริช    สอนรัมย์
13. นายทัตดนัย    ผิวรัตน์
14. นายมงคล    อิ่มละมัย
15. นายภูวรินทร์    ภักดีสุวรรณ์
16. นายอภิสิทธิ์    ศรีวงษ์
17. เด็กชายวราพล    หอมตา
18. นายธีระเดช    บุญมี
19. นายพงศกร    นันตะมาตร
20. นายอติรุจ    ยันทูล
21. นางสาวดารารัตน์    คำทะเนตร
22. นางสาวจิรพร    มูลมาตย์
23. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุไกรธิ
24. นายรณฤทธิ์    บัวชน
25. นางสาวจุฑามาศ    บัวชน
26. เด็กหญิงพิมภาดา    ตรงธิ
27. นายธนพัฒน์    สายหยุด
28. นายปิยะณัฐ    จุลนาค
29. นายวินิจ    แสงไส
30. เด็กชายอพิศักดิ์    กลางทา
31. เด็กชายณพกร    ป้องนอก
32. เด็กชายเพชร    ชินภาส
33. นางสาวกิตติกรณ์    คำแสน
34. นายภานุวัฒน์    ภูมิภาค
35. นางสาวสุณิสา    คำพิทูล
36. นางสาวอนันธิกา    สุราษฏ์
37. นางสาวศรีสุดา    เหล่าพรม
38. เด็กหญิงณัฐริกา    ชัยวัฒนประภา
39. นางสาวพรพิมล    วิลาศ
40. นางสาวเสาวลักษณ์    ยันทูล
1. นายชนิภากานต์    หวังมวนกลาง
2. นางสาวณิชาภัทร    ราลังสิทธิ์
3. นายนรินทร์    ทองรักษ์
4. นางประดับศรี    พิศพล
5. ดร.วิญญู    ผิวรัตน์
6. นายวิเชียร    พรมศรี
7. นางเทวาลักษณ์    ผิวรัตน์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพงษ์เพชร    นาแพง
2. เด็กชายเรวัต    สายละคำ
3. เด็กชายจีระศักดิ์    นารีคำ
4. นายนิติภูมิ    วงศ์พันธุ์
5. นายศิริชัย    ไปแดน
6. นายนาวิน    นามมูล
7. เด็กชายวีรวัฒน์    สิงห์น้อย
8. นายอรรถสิทธิ์    อวนญวน
9. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีนา
10. นายอรรถกร    ลุนสำโรง
11. เด็กชายสุเมธ    บุบผาลา
12. เด็กชายศุภกฤษ์    กุลวงษ์
13. นายณรงฤทธิ์    จันทมาตย์
14. เด็กหญิงสมิตานันท์    จันดี
15. เด็กหญิงพนิดา    สัตยาคุณ
16. เด็กหญิงวิภาวี    เถาว์ทิพย์
17. เด็กหญิงรัชนีกร    สีจันทอน
18. เด็กหญิงสุกัญญา    สืบมา
19. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    สะนัย
20. เด็กหญิงศรสวรรค์    ดีมั่น
21. เด็กหญิงวิชญาดา    เปล่งประยงค์
22. เด็กหญิงกัญญาวีร์    หล่อคำ
23. เด็กหญิงนิลาวัลย์    พุทฒิเนตร์
24. นายปฐมพงษ์    พลบุตร
25. นางสาวเสาร์วรี    บัวกระโทก
26. เด็กชายชัยชนะ    หล้าโคตร
27. เด็กหญิงศศิกัญญ์    สุวรรณแสน
28. เด็กหญิงธมลวรรณ    มาซา
29. เด็กหญิงมนัสนันท์    ผิวสะอาด
30. เด็กหญิงวรรณวิเศษ    ชมภูวิเศษ
31. เด็กหญิงณิชกรานต์    สิทธิราช
32. นางสาวจุฑามาศ    หงษา
33. นางสาวทัพทนินทร    ชันชลา
34. เด็กชายสรศักดิ์    หมื่นฤทธิ์
35. เด็กหญิงสุธีธิดา    พันธ์แสง
36. เด็กหญิงจีรนันท์    พรคำเดช
37. เด็กหญิงณัฐนันท์    โลพิศ
38. นายโชติภัทร    วงศ์สุวรรณ
39. นางสาวจิราพร    พงษ์คำพันธ์
40. เด็กชายณัชพล    ชนะภัย
1. นางจินตนา    หางาม
2. นางสาวธิดารัตน์    วงศ์หาแก้ว
3. นายธีรวัฒน์    บรรยง
4. นายวีรดนย์    หอมทอง
5. นางสาวศุภลักษมี    เภาพานต์
6. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
7. นางสุปรีดา    ประภาการ
8. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปภาดา    พิรุณ
2. เด็กชายฉัตรชัย    พันธิ์ฤทธิ์
3. นางสาววิชุตา    สุยะเหล็ก
4. เด็กชายพัทธวุฒิ    พันธุลา
5. นางดุษฎีพร    ศรีพุทธา
6. เด็กชายพีรพัฒน์    ภูมิสายดร
7. เด็กหญิงประติภา    เหล่าพิมพ์
8. เด็กชายอนุวัฒน์    ศรีจักร
9. เด็กหญิงวรัญญา    พิจารโชติ
10. เด็กหญิงจารุพร    วรนารถ
11. เด็กชายณัฐดนัย    สีเหลือง
12. เด็กชายภาณุวิชญ์    พรมธิดา
13. เด็กชายพงศ์พิสิทธิ์    สาละตุ้ย
14. นางสาวพัชรนันท์    ภูเวียง
15. นางสาวพนิดา    มัจฉาชาติ
16. เด็กหญิงพนิดา    เกษวงษ์
17. เด็กหญิงอรจิรา    ทอดศักดิ์
18. เด็กหญิงกัลยา    ละปู่
19. เด็กชายจิรายุทธ    นามโส
20. เด็กชายทศพล    แก้วเขียว
21. เด็กชายโชคธรรมวัฒน์    แก้วใส
22. เด็กชายวิศรุต    ศิริทองจักร
23. เด็กหญิงอรุณสุปรียา    แท่งทองศรี
24. เด็กชายธนากร    สมศรีษะ
25. นางสาวปวีณา    ภูลายขาว
26. นางสาวสุภัคสร    พ่วงทรัพย์
27. นางสาวเกษสุดาพร    บุญสุวนรรณ์
28. นางสาววริศรา    วรรณสุทธิ์
29. นางสาวศิริลักษณ์    มาตสมบัติ
30. นางสาวกันตพร    แสนเศษ
31. นางสาวจิตกัญญา    บุญหล้า
32. นางสาวพนิดา    ภักดีเหล่า
33. นางสาวรินลดา    คำมูล
34. นางสาวฐิตินันท์    สุขสงวน
35. นายมงคล    เบ้าเรือง
36. นางสาวจิราวดี    สิงห์โสภา
37. นายศักดิ์สิทธิ์    ไชยตอกเกี้ย
38. นายโยธนากร    บุตรตะ
39. นายภัลลพ    สีหามัด
40. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทโกสิน
1. นายคุณานนท์    พิณพงษ์
2. นายชัยวิชิต    สุวรรณเรือง
3. นายณัฏฐพัทร    แสงทอง
4. นางสาวนภาพร    ตาดี
5. นางสาววิชชุดา    แสงนาค
6. นางสาวศิริเพ็ญผกา    อินทรปัญญา
7. นางสมควร    หาจันดาห์
8. นายสุนันท์    บุญหล้า
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยาพร    รัตนวงค์
2. เด็กชายพิชฌยุตม์    ทาส่วย
3. เด็กชายวรเมธ    ภูดวงจิตร
4. เด็กชายบพิศ    วงษ์สีหา
5. เด็กชายพิษณุ    บุตรพันธ์
6. เด็กชายองอาจ    ใบลาด
7. เด็กชายทวีชัย    ทุมหวัน
8. เด็กชายอติโรจน์    บุญขุนทด
9. นายเมฆินทร์    นาคทัศน์
10. เด็กหญิงอัมพร    จันเขียว
11. เด็กชายธนโชค    ชุ่มอภัย
12. เด็กชายพันธกิจ    พันธุลาวัณย์
13. เด็กหญิงณัฐธิดา    แก้วกา
14. เด็กชายจิระวัฒน์    ข้อยุ่น
15. เด็กชายศิริศักดิ์    นามวงษา
16. นางสาวกัญญาณัฐ    เข็มวัน
17. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    นรชาญ
18. เด็กหญิงนฤมล    เลิศใหม่
19. เด็กหญิงอลิชา    นาบับ
20. เด็กชายกฤษฎา    บุดดีเคน
21. เด็กชายก้องภพ    ขันสพัด
22. เด็กหญิงประกายวรรณ    ปัดธรรม
23. เด็กหญิงวารุพินท์    วงศิริ
24. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เป๊ะอยู่
25. เด็กหญิงนริศรา    เกสรมาลา
26. เด็กหญิงพิชชาพร    พัดข้อ
27. เด็กหญิงผกามาศ    น้อยตรีมูล
28. เด็กหญิงณิชา    พุทธโคตร
29. เด็กหญิงสุภารัตน์    สิทธิจันทร์
30. เด็กหญิงปัทมา    พิมมะดี
31. นายนพกร    พาจันดี
32. นายเทอดไท    โพธิสม
33. นางสาววันเพ็ญ    บุญขุนทด
34. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    มิตพะมา
35. เด็กชายพลทัศน์    ขนุนทอง
36. นายเอกพงษ์    สักโคตรวัน
37. นางสาวเยาวเรศ    เมฆวัน
38. นางสาวกมลวรรณ    ดวดขุนทด
39. เด็กหญิงสุขุมาพร    วัฒนภูมิ
40. เด็กหญิงคาลาร์    เดอะลามัค
1. นางณัฐธีราทิพย์    ชินอ่อน
2. นางสาวนัยน์ปพร    กบิลพัฒน์
3. นางบังอร    ผมงาม
4. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
5. นายอัครเดช    พันธุลาวัณย์
6. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
7. นางสาวเกศศินี    พนมสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกษกร    วงษ์พนากร
2. นางสาวพิจิตรา    ตู้ทอง
3. เด็กหญิงธีริศรา    วันทอง
4. นางสาวบุษราคัม    คูเวนเบิร์ก
5. นายวัชรพงษ์    เวชอรุณ
6. นายวิษณุพงษ์    วงษาชัย
7. นายวุฒิกร    จิตรกล้า
8. นายอภิชัย    โม่ลา
9. นายชยพล    ลาผา
10. นายพงศ์พัทธ์    ชนชี
11. นายพิมลเมธ    ศรีธรรม
12. นางสาวฐิติชญา    แพงไทย
13. นายอภิสิทธิ์    ปินะโต
14. นายกฤษฎา    อั้นทอง
15. เด็กชายแทนไท    นันหมื่น
16. เด็กชายอภิรักษ์    ผ่องแผ้ว
17. เด็กชายสุธิมนต์    จันทรณิธานศรี
18. เด็กชายศาสตราวุธ    แสงอาวุธ
19. นายณัฐชนนท์    เสิกภูเขียว
20. เด็กชายปุณยวีร์    เนื่องศรี
21. นายเปรมศักดิ์    ทุยเวียง
22. นายศุภชัย    แก้วดวงดี
23. นายภานุเดช    สีเชียงสา
24. นางสาวอรวรรณ    กะตะศิลา
25. เด็กชายวิชชญุตย์    พิลา
26. นายอภินันทศิลป์    โปลาแสน
27. นายธีรพงษ์    เร่งมานะวงษ์
28. นายภาณุวัฒน์    ศรีหานารถ
29. เด็กชายวิริทธิพล    ภักดีธนา
30. เด็กชายภาณุวัฒน์    พระโบราณ
31. เด็กหญิงพรรณปพร    อินรินทร์
32. เด็กหญิงธัญชนก    พงโพธิ์
33. นางสาวศิรินธร    กูดทา
34. นายสกลวรรธน์    อู่เหล็ก
35. นางสาวอินทิรา    หลวงกอง
36. นางสาวณัชชา    ศิลมูล
37. นางสาววิชุดา    มณีเทพ
38. นางสาวภัทรกันท์    ไกยสวน
39. นายถิรวัฒน์    เพ็ชอ้อม
40. เด็กชายอัษฎาวุธ    จันทร์บุญ
1. นายคมาคม    จองระหงษ์
2. นายธีรศักดิ์    วิจิตรปัญญา
3. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
4. นายวงศธร    พุทธาศรี
5. นายวัจนกร    สารแขวีระกุล
6. นายศราวุฒิ    ทรัพย์สม
7. นายอภิชาติ    ขันบา
8. นายเทิดทูน    จำบัวขาว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................