งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะชล    ศรีแก้วทุม
2. นายชาญชล    ลามุล
3. เด็กชายอภิรักษ์    ทาบุราณ
4. นายวรัญญู    มีชัย
5. นางสาวจิราภรณ์    แสงศิลา
6. นายนราทิพย์    แดงสนาม
7. เด็กชายธีร์ธวัช    พิมูลขันธ์
8. นายธนดล    มณีพงศ์
9. นางสาวประณยา    ผุยหันธาตุ
10. นายเจษฎาภร    จิตติเคนา
11. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    โอบอ้วน
12. นายศุภวัฒน์    หวยโนนทัน
13. นายสุเมที    พะมาปะเต
14. นายนราเทพ    แดงสนาม
15. นายสุธวัช    สุโคตร
16. นางสาววิลาสินี    กัสนุกา
17. นางสาวมาริสา    อินนาง
18. นางสาวกรรณิการ์    เรืองแก้ว
19. เด็กหญิงอรษา    บุรพัฒน์
20. เด็กหญิงศิริวรรณ    อุปฮาต
21. นางสาวจิราวรรณ    พิรุณ
22. เด็กหญิงจิราภรณ์    วิถา
23. เด็กหญิงอุทุมพร    ทองมอญ
24. เด็กหญิงอรัญญา    กลับเกลื่อน
25. เด็กหญิงไพลิน    แสงโลกีย์
26. เด็กหญิงสุนันทา    เหล่าสุวรรณ์
27. เด็กหญิงอนิศรา    ศรีนวล
28. เด็กหญิงแพรวา    สังขนา
29. เด็กหญิงเตชินี    นิลจิตร
30. นางสาวจิตรานุช    คุ้มจันทร์ดี
31. เด็กหญิงณหทัย    ชินคำ
32. นางสาวจุฑารัตน์    จันทร์บ้านค้อ
33. นายศรัณย์    บำรุงสุข
34. นายเจษฎา    เสงี่ยมสูงเนิน
35. นางสาวอรญา    บุญแก้ว
1. นายกรินทร์    ทองธวัช
2. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
3. นางนภธร    อัครธรสกุล
4. ดร.นภาพร    เพ็ชรศรีกุล
5. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
6. นางสาวรัตน์ชนก    ทุยบึงฉิม
7. นายสหภาพ    ป้องพุดซา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐเอก    ทอนสูงเนิน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ไสวงาม
3. เด็กชายศรายุทธ    แสงมณี
4. เด็กชายอัครเดช    ปานด้วง
5. เด็กชายหรรษา    ทองจันทร์
6. เด็กชายปองพล    บุรีรักษ์
7. เด็กชายฐปนวัฒน์    ทิพย์อาจ
8. เด็กชายอธิกา    อุ่นจิตต์
9. เด็กหญิงชลธิชา    พูลจำปา
10. นายอนุชิต    พันธุ์โยศรี
11. เด็กหญิงอังคณา    ธุระทำ
12. นางสาวอภิญณา    บุญทะแสง
13. นางสาวธวัลพร    ไสยอินทรานุรักษ์
14. นางสาวพรธวัล    ไสยอินทรานุรักษ์
15. นายธนกฤษ    สุดโต
16. นางสาวจิตสุดา    แน่นอุดร
17. นางสาวอมฤตา    อุณชาติ
18. เด็กหญิงจิดาภา    สิงห์ทอง
19. เด็กหญิงศศิกานต์    ชื่นใจ
20. เด็กหญิงมนัสนันท์    น้องตำแย
21. นางสาวเอมฤดี    เจริญอินทร์
22. นางสาวธัญชนก    หุ่นกระจก
23. เด็กชายกิตติวินท์    ทองดี
24. เด็กหญิงสิรินญา    สมีเพ็ชร
25. นายปัฐวีธรณ์    จ่าบาล
26. เด็กชายธิติพงษ์    บุญสา
27. นางสาวพิฌามุญช์    ช่างเกวียน
28. เด็กหญิงพิชญา    ซื่อสัตย์
29. เด็กหญิงณัชชา    กิ่งสีดา
30. เด็กชายศิริรัตน์    แผ่นผา
31. เด็กหญิงพิมญาดา    ชัยปราบ
32. เด็กหญิงอัญชิษา    อาดี
33. เด็กชายพีระพล    ศิริมา
34. เด็กชายภาวิสุทธิ์    หินสูงเนิน
35. นางสาวพลอยไพลิน    ปวีณาภรณ์
36. เด็กชายกรวิทย์    พงษ์สีมา
37. เด็กชายทินภัทร    มูลกัน
38. เด็กชายประดิพัทธ์    บัวองค์
39. เด็กชายอาทิตทนงค์    พลสิทธิ์
40. เด็กชายอภิสิทธิ์    โปตาเวส
1. นายธนัช    ฐากุลธเนศ
2. นายนพดล    ชาลีคาร
3. นายนาวิน    ไสวงาม
4. นายพจนา    โสภาชัย
5. นายมนตรี    เบ้าศรี
6. นายยุทธศิลป์    แก้วชูสกุล
7. นายวทัญญู    ภูชาดา
8. นายสมพล    สมภักดี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สุริยะเสน
2. นางสาววิลาวัลย์    แก้วพรม
3. นางสาวดลนภา    ขำผา
4. นางสาววรรณพร    คำวังไชย
5. นางสาวณัฐกานต์    รักษาบุญ
6. นางสาวภัทราวดี    ลุนสำโรง
7. นางสาวเกษมณี    นาจวง
8. นางสาวศิริวรรณ    กาฬภักดี
9. นางสาวรัตนาภรณ์    บุญสงค์
10. นางสาวมินตรา    วงษ์สมบัติ
11. นางสาววราคณา    จ่ามีเคน
12. นางสาวฐิติวรดา    แสงคำ
13. นางสาวโสรญา    จันปัญญา
14. นางสาวนิยากร    พานน้อย
15. นางสาวเสาวลักษณ์    แก้วแสนชัย
16. นางสาวศศิธร    ศรีอาภรณ์
17. นางสาวชัญญาวีย์    จงเทพ
18. เด็กชายศรันย์กร    วงศ์หมาก
19. เด็กหญิงเนติรัตน์    ปลัดศรีช่วย
20. เด็กหญิงกัลยาภรณ์    ดวงจุมพล
21. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ปล้องยาง
22. นายปฐมพงศ์    บุตรวงษ์
23. นายกิตปกรณ์    โงนขำ
24. นายสุธิพงษ์    ประเทศสิงห์
25. นายกรภัทร์    ทับลอย
26. นางสาวธนพร    ทิพย์ทอง
27. นายปกรณ์    รัตนเวฬุ
28. นายนครินทร์    แก้วคุณ
29. นายประกิจ    ดวงมาลา
30. นายนิติวัฒน์    สิงห์บัณฑิต
31. นายนัฐพงษ์    บุญราษฎร์
32. นายนาวิน    เส็งคำปาน
33. นายกิตติมศักดิ์    สารโยธา
34. นางสาวจันทร์สุดา    กู้ทรัพย์
35. นายพัฒน์ระพี    พานิชชา
36. นายพันศักดิ์    วสุวิภา
37. นางสาวคำแก้ว    มะธิปะ
38. นายณัฐวัฒน์    แก้วนามอม
1. นางสาวปริศนา    หายหัตถี
2. นายพิพัชรพล    นาอุดม
3. นายพีรเดช    เสนไสย
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกมล    อรุณชัย
2. นายวโรดม    พะระบาล
3. นายสรกฤษณ์    พรหมประดิษฐ์
4. นายกานต์กวิน    โสสีภา
5. นายอัมรินทร์    พั้วหลง
6. นายณฐกร    จันศรี
7. นายนิติ    โพธิ์นา
8. นายธนากร    ภิญโญ
9. เด็กหญิงรุจิกาญจน์    วีระพงษ์
10. นายณัฐวัตร    นาหนองตูม
11. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    วะปะแก้ว
12. นางสาวธนัญชา    สุทธิอาจ
13. เด็กหญิงวนิดา    ขันตรีกรม
14. เด็กหญิงอุมาภรณ์    สาริสุทธิ์
15. เด็กหญิงบัณฑิตา    เชื้อตี่
16. นางสาวปทุมพร    นันท์ดี
17. เด็กชายติณณภพ    ดวงพรม
18. นายสุวัฒน์    พาบุดดา
19. นางสาวสุธิตา    เหลาลาภะ
20. นางสาวธัญลักษณ์    ปุ้งโพธิ์
21. นางสาวสิริกันยา    พรหมประดิษฐ์
22. นางสาวปัณฑารีย์    กุตัน
23. เด็กหญิงเกษณี    สิงข้อ
24. เด็กหญิงณิชนันท์    สุวรรณสนธิ์
25. เด็กหญิงลลิศรา    ทำท่าก้อ
26. เด็กหญิงปาริชาติ    กาจุ๊ด
27. นางสาวปาลินี    สอาดเหลือ
28. เด็กหญิงอาริษา    พังทุย
29. เด็กหญิงหทัยชนก    แก้วทอง
30. เด็กหญิงปดิวรัดา    พลเยี่ยม
31. เด็กหญิงรัตติยา    กงแก้ว
32. เด็กหญิงฟ้าใส    พลจันทึก
33. เด็กหญิงอรนุช    จันทรประทักษ์
34. เด็กหญิงปิยะณัฐ    วงศ์ษาหาร
35. เด็กหญิงบัณฑิตา    วังพิลา
36. เด็กหญิงสุติมา    ทุ่มวิเศษ
37. เด็กหญิงปัญญาพร    ไชยพรม
38. เด็กหญิงศศิประภา    คะสีทอง
39. นางสาวนาตาลี    นนท์พรมมา
40. เด็กชายสุทธิพงษ์    ใจดี
1. นางสาวกศินันท์    วิกยานนท์
2. นายภูมินทร์    พิทยาวัฒนชัย
3. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
4. นายสุวิทย์    กูดอั้ว
5. นายอมรศักดิ์    เพชรทอง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................