งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสิรภัทร    บรรพตวิเศษกุล
2. นายญาณกร    รุ่งเพ็ญวงศ์
1. นายณัฐกานต์    เมยเค้า
2. นายนนท์    จรุงศิรวัฒน์
4
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนพล    พลตรี
2. นายธนดล    พลตรี
1. นางณฐพร    เรือนบุตร
2. นางสาวนิตติยา    นีระพันธ์
13
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    นันทศรี
2. นางสาวลักษิกา    กิ่งแก้ว
1. นางสาวนาฏยา    ปาละสิทธิ์
4
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอรปรียา    อุ่นผาง
2. นางสาวภัคนันท์    เภาชา
1. นางสาวสิริพร    ระวีกุล
2. นายเชิดเกียรติ    พูนพิพัฒน์
11
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพลวัตร    ไชยสอน
2. นายเทพฤทธิ์    แสนแก้ว
1. นายชาญวิทย์    จันทะวงษ์
2. นายอานนท์    บัวพัด
13
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรพงศ์    นิโลบล
2. นางสาวจุฑารัตน์    โดดชัย
1. นางสาววิไลรัตน์    ธัญญวัฒน์
2. นางสุภาณี    คงกระโทก
4
7 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายบุญมี    บรรเทา
2. นายจรูญ    ปัทนา
1. นายชาคริต    อ่อนเบ้า
9
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายตะวัน    ไชยชิน
2. นายเจษฎาภรณ์    แก้วเอี่ยม
1. นางสาวชญานิศฐ์    แพนพา
2. นางเลิศดาว    กลิ่นศรีสุข
12
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายคุณากร    โค้วนลินทิศ
2. นางสาวไอยราภรณ์    คะเชนทร์ชาติ
1. นางศยมน    พันธุ์นายม
2. นายศุภกิตต์    ใจเอ็นดู
4
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูวนาถ    สาระวดี
2. นายอธิปไตย    โชติทอง
1. นางสาวรางคณา    พระลับรักษา
2. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
8
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีระพงษ์    ทุยบึงฉิม
2. นางสาวปิยพร    จิตติชัยโย
1. นายธีรเจต    อิ้งจะนิล
2. นายสุรชาติ    สารแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลปพฤกษ์    ติยะจามร
2. นายรเณศ    แสนเทพ
1. นายทัพเทพ    คงวิเชียร
2. นายสุริยา    งามเจริญ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวโบว์รัก    นิยมญาติ
2. นายวรวุฒิ    ปัตถา
1. นางสาวพิรุณรัตน์    แก้วสุพรรณ
2. นางสาวสุจิตรา    ถานะ
10
14 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววาสนา    พุมซะ
2. นางสาวไอยเรศ    โคตรบุรี
1. นางชมัยพร    โคตรโยธา
2. นายประเวส    นามสีฐาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเมย์ธาวี    แสงโฮง
2. นางสาวรสรินทร์    ชูเชิด
1. นางสาวฐนิตนันท์    ทวีกระแสร์
2. นายวัฒนพงษ์    คงเจริญ
4
16 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอวิรุทธ์    แก้วมืด
2. นางสาวปนัดดา    หาบ้านแท่น
1. นางสาวชนัมพร    ทรงศิริ
2. นายประโมทย์    นันนิล
7
17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิชัย    ชะเอม
2. นายนครินทร์    เหล่าคนค้า
1. นางชรินรัตน์    สมอดง
2. นางวราภรณ์    สอนผิว
8
18 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกันทรากร    แดนโพธิ์
2. นายวรพงศ์    อุปศรี
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
9
19 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนาตาลี    สินโพธิ์
2. นางสาวอัษฎาภรณ์    สินทา
1. นายขวัญชัย    อิฐรัตน์
10
20 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์    กลิ่นหอม
2. นายภูวดล    นนทะเสน
1. นายธนกร    แสนธรรมมา
2. นายสมประสงค์    มูลมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิโชค    คชหาร
2. นายนนฤทธิ์    บุษบง
1. นายภานุพงษ์    สงแซม
2. นางสาวมายุรี    คนล่ำ
6
22 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริมลภัคน์    สุรมาตร
2. นางสาวภัทรวดี    อุทธา
1. นายกันตชาติ    กุดนอก
2. นางสาวสุภาวดี    ดรชัย
4
23 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    ป้องบุญจันทร์
2. นางสาวกุลสตรี    นักทำนา
1. นายวิน้ย    ปานเนาว์
2. นายสวิตต์    โคตรสีเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณพร    อุตตะมะ
2. นางสาวนริศรา    เรียนไธสง
1. นางสาวปิยะภรณ์    เหล่าอัน
2. นางสาววันวิสาข์    อิงแก้ว
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพลวัฒน์    เพชรก้อน
2. นายอภิชาติ    โพชนิกร
1. นางรชยา    มาตย์โค้ง
2. นางสาวสุธารัตน์    ขันภักดี
8
26 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอรันดร์    พันจรุง
2. นางสาวสุดารัตน์    ภักดีลุน
1. นางประไพร    สีเทา
2. นางสาวพัชนิยา    ยศมีบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนากร    ทองตุ้ม
2. นางสาวทิพวรรณ    ชินบัวลา
1. นายปรัชญา    อุดมกาญจน์
2. นายอธิวัฒน์    ยาตาแสง
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมัลลิกา    สิงห์น้อย
2. นายนพรัตน์    เศษจันทร์
1. นายธีรศักดิ์    ศรีประเสริฐ
7
29 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภัทรกรณ์    บำรุงไทยชัยชาญ
2. นายคมชาญ    นันเจริญ
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์    หอมทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธวัชชัย    พรมจันทร์
2. นายปริญญา    ธรรมคันธี
1. นางตุรกี    สมสา
2. นายอรรคพร    จอมคำสิงห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพรสินี    ปุราทาเน
2. นางสาวพรทิพา    ชนะน้อย
1. นายขวัญชัย    หายหัตถี
2. นางนงลักษณ์    ประไกรวัน
6
32 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนพงษ์    บุญมี
2. นางสาววรรณนิษา    แก่งสันเทียะ
1. นายกัณฐรากรณ์    ไกรวัน
2. นายนันทวัฒน์    ฝั่งสระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวทิพย์ศิริ    หมอกผา
2. นางสาวธิดารัตน์    เต็นติรัมย์
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
9
34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐวุฒิ    ลาจ้อย
2. นายภาณุพงษ์    สิลาดร
1. นายจักรพงษ์    อามาตย์สมบัติ
2. นางณัฐภัสสร    เพชรธนกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายศักดิ์พล    แสงบุดดา
2. นายพีรพัฒน์    บุญเสนาะ
1. นายปริญญา    ศรีโบราณ
2. นายสมาน    ล้ำลอง
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอาทิตยา    ตามไทยสงค์
2. นางสาวจุฑาพร    นาบง
1. นางอนัญญา    ไชยชมภู
2. นายไพโรจน์    ผมงาม
6
37 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเกรียงไกร    อาษาสนา
2. นางสาวเพชรมณี    จันเรศ
1. นายคณพศ    ยศพล
5
38 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจวรรณ    เทศแก้ว
2. นางสาวนภารัตน์    สีขัดเค้า
1. นางทักษอร    อาษาพันธ์
2. นางสาววรัชญาดา    อายุโย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภีรภัทร    กิตติกุลประเสริฐ
2. นายวัธรพงษ์    จันทะแพง
1. นางสาวกิติยา    ถมปัด
2. นายชัยนันท์    คำหลาย
4
40 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอนุสรณ์    เพียคำลือ
2. นางสาวนันทิยา    หนูพวก
1. นายณัฐพล    อนุมาตย์
7
41 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเอกชาติ    ป้องทัพไทย
2. นายเชิดตระกูล    แสนบุตร
1. นายนิตินัย    บุดดีจีน
8
42 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวุฒิพงษ์    พะชะ
2. นายอมร    พวงมาลัย
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
5
43 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนพงษ์    บุญมานาง
2. นายไพโรจน์    คำทอก
1. นายศักดรินทร์    ขามธาตุ
2. นายศิวะ    จวบสมบัติ
12
44 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชาติภูมิ    คำพิมพา
2. นายปฏิภาณ    หายทุกข์
1. นางทิพรดา    สนิทมาก
2. นายวุฒินันท์    สนิทมาก
8
45 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริทิพย์    มวลทอง
2. นางสาวนภัสสร    ไชยนาค
1. นายพจน์    ชมภูวิเศษ
2. นางสาวอภิญญา    ดีกุดเรือ
8
46 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเจษฎา    อนันตภักดิ์
2. นางสาววรรณนิภา    คำขวา
1. นางจันทร์เพ็ญ    ทะมานันท์
2. นายเดชา    ทะมานันท์
ชนะเลิศ
47 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกันตพัฒน์    รวมออม
2. นางสาวกมลวรรณ    สิงห์กุล
1. นางพรนิภา    สุริยันต์
2. นายสันติราษฎร์    ยุธาชิต
7
48 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนบัตร    แสงเชื้อพ่อ
2. นายชินนุวัฒ    ป้องปาน
1. นางปภัสรินทร์    ประกอบเลิศ
2. นายอาทิตย์    แก้วภราดัย
16
49 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนพล    บุดดาดวง
2. นางสาวธนัญญา    โกษารัตน์
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นายอนันต์    ปิดตานะ
12
50 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพิชญากร    ผ่านภูเขียว
2. นางสาวธนัชชา    ใจกว้าง
1. นางปราณี    ไมลคามิ
2. นางสาวสมงาม    เร่งเจริญรัตน์
10
51 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศุภกร    พลเรือง
2. นางสาวอริสรา    ฉัตรธนะพานิช
1. นายชาตรี    ขุนภักดี
2. นายมนูญ    พลมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
52 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวถนัดศรี    คำสอน
2. นางสาวน้ำฝน    มุ่งสวัสดิ์
1. นายจันทร์ทา    ขานเกตุ
2. นางจารุวรรณ    สอนลา
12
53 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธวัชชัย    พงษ์พัง
2. นายมนูญศักดิ์    ศรีพาลา
1. นางพรพิมล    ประสงค์
2. นางเอ็มอร    บำขุนทด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
54 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีรภัทร    ตราเงิน
2. นายวรพงษ์    วงษ์เริง
1. นางอารี    ราชสาร
2. นางสาวอุทุมพร    ทุมมี
4
55 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอนุชา    โสมาบุตร
2. นายทวี    เจริญเกษ
1. นางบุญจันทร์    บัวพา
2. นายภาณุเมศวร์    ภูกัน
15
56 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายคณิต    มั่นคง
2. นายกรวีร์    ศรีคราม
1. นางสาวจิรารัตน์    เหง้าปูน
2. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
11
57 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสรวิชญ์    พันธ์เขียว
2. นายทิระพล    ศุภรมย์
1. นายวิศน์กานต์    บุตรวิชา
2. นายเอกอนันต์    บุดดาดวง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................