งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    พันธุ์ไม้
2. นางสาวพรนิภา    คำยา
3. เด็กหญิงฌาณชิตา    พลขันธ์
4. นายเทวินทร์    เทียมทนงค์
5. เด็กหญิงชมพูนุช    ศรีมหาพรม
6. นายวัฒนภูมิ    ตุ้มพิมาย
7. เด็กชายพัชรพล    บุญคำ
8. เด็กชายธีรภัทร์    บุญเรือง
9. นางสาวชนิดา    เสนาจอหอ
10. เด็กหญิงอรปรียา    วินสา
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ประชาอภิชัย
12. นางสาวรวิศรา    สายจันทร์
13. เด็กชายภูริภัทร    วัฒนา
14. เด็กหญิงอรดา    รัตนัง
15. เด็กหญิงสุภารัตน์    ศรแผลง
16. เด็กหญิงปาลิตา    นาคใหญ่
17. เด็กหญิงเมทินี    ขันขวา
18. นางสาวสุพัตรา    ตอนทวน
19. นายกฤษฎา    จรรยา
20. เด็กชายธนวิชญ์    พร้อมประเสริฐ
21. เด็กชายชัยยุทธ์    พิริยะกุล
1. นายธนัช    ฐากุลธเนศ
2. นายนพดล    ชาลีคาร
3. นายมนตรี    เบ้าศรี
4. นายยุทธศิลป์    แก้วชูสกุล
5. นายวทัญญู    ภูชาดา
6. นายสนั่น    มาลาสาย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววาริยา    หล้ามูล
2. นางสาวยุพาพิน    โมมา
3. นางสาวสุจิตรา    ไชยตะมาตย์
4. นางสาวศิริพร    สนวนรัมย์
5. นางสาวสุชาดา    โพธิจักร์
6. นางสาวพัชนีกร    ศิริคุณ
7. นางสาวกัลติมา    สายสมุทร
8. เด็กหญิงกชกร    พลหาร
9. เด็กหญิงกัลยากรณ์    อุทรส
10. เด็กหญิงปริญากร    เป้าจันทึก
11. เด็กหญิงปรารถนา    วอแพง
12. เด็กหญิงศศิกานต์    ศรีสุภักดิ์
13. เด็กหญิงปาริชาติ    บัวมาศ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทองสา
15. เด็กหญิงปนัดดา    โคตรชุม
16. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ท้อยชัยภูมิ
17. เด็กหญิงวนิดา    ปานอินทร์
18. เด็กหญิงณัฐวิภา    โคตรสีกุล
19. เด็กหญิงพัชณิดา    เมาะราษี
20. เด็กหญิงเจนจิรา    อำมา
21. เด็กหญิงอนุสสรา    วงภักดี
1. นางสาวโชติมา    ณิยกูล
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวมลฤดี    ทองเหง้า
2. นายอนุชา    วิลาจันทร์
3. นางสาวนันทิมา    คำสิงห์
4. นางสาวธัญญลักษณ์    ประเสริฐสังข์
5. นางสาวกนกพร    คำเงิน
6. นายอภิรักษ์    บุญชู
7. นายณรงค์ฤทธิ์    ทึกทา
8. นายชัชฌาชัย    โพธิพล
9. นายเมธี    หารโสภา
10. นายพงษ์เพชร    วงศ์ละคร
11. นางสาวจีระพร    ศรีชุม
12. นางสาวปณิตา    นางาม
13. นายภัทรพล    บุญปก
14. นางสาวอัญญารัตน์    กลางสวัสดิ์
15. นางสาวกติกา    จำปาขาว
16. นางสาวมณีรัตน์    นันอำไพ
17. นายพัสกร    จันดี
18. นายจักริน    ขาวด่านเหนือ
19. นายปราโมทย์    เศรษฐวงค์
20. นายณัฐวุฒิ    อุปดิษฐ์
21. นายเกียรติชัย    จันดี
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
2. นางสาวทิวานันท์    วิชาญ
3. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนรินทิพย์    อิ่มสรรค์
2. เด็กหญิงอรอุมา    ขำชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปนัดดา    มีเย็น
4. เด็กชายมนตรี    ศรีมงคล
5. เด็กชายณัฐพล    จงน้อมกลาง
6. เด็กชายธิติ    ติ๊บบุญเรือง
7. เด็กชายชนาธิป    แก้วประจักษ์
8. เด็กชายสุริยัน    ดวงสมิง
9. เด็กชายเทพนิมิต    พิมพ์ราช
10. เด็กชายนันทวัฒน์    ศักดิ์เทวี
11. เด็กหญิงเขมจิรา    แดนตะโคตร
12. เด็กชายสิทธกร    จัตุเรศ
13. เด็กชายอัษฎาบดินทร์    มะโนมัย
14. เด็กหญิงสิริยากร    สุภาพสุนทร
15. เด็กชายโยธิน    อาจมนตรี
16. เด็กหญิงศิริวัฒนา    มีวัฒนาภิรมย์
17. เด็กหญิงพีรยา    คำสีทา
18. นางสาวธวัลรัตน์    ธรรมฤทธิ์
19. เด็กหญิงปนิตตา    แสนเศษ
20. เด็กหญิงปิยะฉัตร    วงษ์งาม
21. เด็กหญิงวรินทร    มะโนวัน
1. นายณรงค์ศักดิ์    หิตาพิสุทธิ์
2. นางวชิรา    กมลผุด
3. นายวิทยา    แฝงด่านกลาง
4. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์    กาญจนรุ่งโรจน์
5. นางเยาวพา    ทองแย้ม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................