งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 128
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัญชยา    วัดศรี
2. เด็กหญิงสรมณีย์    มีบุญเปี่ยม
3. นางสาวพรไพลิน    สุดจริง
4. เด็กชายธีรัตน์พสิษฐ์    เหล่าศศิธร
5. นางสาวลักษิกา    หนูกลาง
6. นางสาวชญานิน    วรสินธุ์
7. เด็กชายเศกสิทธิ์    ศิริมาลา
8. เด็กชายภูรินทร์    ชาน้อย
9. เด็กหญิงอภิชญา    สุจจะชารี
10. นางสาวธมนวรรณ    นาคทัด
11. นางสาวณฐรัตน์    สิกขา
1. นายชานนทร์    มุ่งเขตกลาง
2. นายสมาน    นาคทัด
3. นายสิริศักดิ์    ดวงจิตร
4. นางอารีรัช    ผิวดี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัตรา    คอนทวน
2. นายประดับ    อุ่นภักดิ์
3. นางสาวชนิดา    เสนาจอหอ
4. นายเทวินทร์    เทียมทนงค์
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ประชาอภิชัย
6. นางสาวกนกวรรณ    พันธุ์ไม้
7. นายวัฒนภูมิ    ตุ้มพิมาย
8. เด็กชายพัชรพล    บุญคำ
9. เด็กชายภูริภัทร    วัฒนา
10. เด็กชายปฏิภาน    สะเดาว์
11. นายเอกนรินทร์    ขุ่มด้วง
12. เด็กชายปองพล    จินดาพล
1. นายมนตรี    เบ้าศรี
2. นายยุทธศิลป์    แก้วชูสกุล
3. นายวทัญญู    ภูชาดา
4. นายสนั่น    มาลาสาย
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววันชุลี    พิมพ์แก้ว
2. นายภานุวัฒน์    นาคศรี
3. นายวรชาติ    ศรีวารี
4. เด็กหญิงปาลีรัตน์    ลังชัย
5. นายชินวัตร    มองเพชร
6. นายกฤษฎา    โพนขัน
7. นายธนากร    กุระกัน
8. นายธีระวุฒิ    เพ็งน้อย
9. นายวรากร    มุงคุณคำชาว
10. เด็กหญิงพรวลัย    น้อยสุข
11. เด็กหญิงวิจิตรา    ชัยเดช
12. นายอภินันท์    จันทเจียง
1. นายทศวรรต    มรรครมย์
2. นายวชิรวิชช์    วงษ์ชารี
3. นายอนันต์    เจริญรัมย์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวยุพาพิน    โมมา
2. นางสาวสุจิตรา    ไชยตะมาตย์
3. นางสาวศิริพร    สนวนรัมย์
4. นางสาวพัชนีกร    ศิริคุณ
5. นางสาวกัลติมา    สายสมุทร
6. นางสาวกิตติยา    ชัยพระอินทร์
7. นางสาวสิยากร    ชัยพระอินทร์
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์    คลังกลาง
9. เด็กหญิงกุลณัฐ    สิมดี
10. เด็กหญิงภาสิณี    มาไทย
11. เด็กหญิงปาณิศา    วันหล่อม
12. นายณัฐพล    จันเขียว
1. นางสาวโชติมา    ณิยกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................