งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนวลฉวี    มาเมือง
2. นางสาวอุมาวดี    นามหมุ่ม
3. นางสาวพัชรี    อ่างคำ
1. นางณฐพร    เรือนบุตร
2. นางสาวนิตติยา    นีระพันธ์
5
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรเดช    มณีวงษ์
2. นางสาวมุจลินน์    บุญสร้าง
3. เด็กชายอิทธิพัฒน์    ปุระเทพ
1. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพัฒนพงษ์    ปัญญาไว
2. นางสาวเกวลิน    โนนทิง
3. นางสาวพัชรพร    ฤทธาพรม
1. นางลักษเดือน    สนทอง
2. นายอนุสรณ์    ปินใจยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนชัย    กานพรหมมา
2. นางสาววริศรา    เวชกิจ
3. นางสาวกนกพร    ป้อมอ่อน
1. นายนารีรัตน์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรพนธ์    สูต้น
2. นางสาวกชกร    ศรีภิรมย์
3. นางสาวนริศรา    สินทร
1. นางชมัยพร    โคตรโยธา
2. นายประเวส    นามสีฐาน
4
6 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปติมาพร    คุณเศษ
2. นางสาวพลอยพิสุทธิ์    บุดดีจีน
3. นายพันธกานต์    ไสบาล
1. นางสาวชนัญนิช    รัตรองใต้
2. นายนวพล    สีดามล
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเปมิกา    ทองศรี
2. นางสาวพรสวรรค์    มนทะชาติ
3. นางสาวรัชดาภรณ์    ศรีไสว
1. นางสมปรารถนา    จันทร์ประทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอนุวัฒน์    ภูมิชัย
2. นายธีรภัทร์    ศรีคุณเมือง
3. นายวุฒิไกร    ตาสี
1. นายกฤตลักษณ์    ชาวัตร
2. นางปรียานันท์    น้อยผาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกฤตเมธ    ชินโคตร
2. นายวชิรวิชญ์    กองแก้ว
3. นายอัจฉริยะ    สมสกีสิทธิ์
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยากร    มูลสมบัติ
2. นางสาวจุฑารัตน์    เพิ่มพูล
3. นางสาวพรปวีณ์    มีกลิ่น
1. นายกฤษณา    กิตติลาภ
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุวนันท์    สุบิน
2. นางสาวสุกัญญา    กิติมา
3. นางสาวปารย์ไพลิน    วิสาสังข์
1. นางธิดารัตน์    ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์    จุมพล
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะธิดา    แก้วประยูร
2. นางสาวสุรินพร    ชินวงษ์
3. นางสาวชลธิชา    สอนจันเกตุ
1. นางสาวกฤษติญากรณ์    บุญสอน
2. นายนัฐกร    สีใส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวิศวะ    โชติพันธุ์พงศ์
2. นายสุรภัฎ    อดุลทิฐิพัชร
3. นายอภิสิทธิ์    ถาวรฤทธิ์
1. นายกิจวัฒน์    แสนศรีระ
2. นายนพคุณ    สืบเลย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................