งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    พรมหนองอ้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา    ไมล์โพธิ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์    ไมล์โพธิ์
1. นางณฐพร    เรือนบุตร
2. นางสาวนิตติยา    นีระพันธ์
4
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนรรฒพรรณ    สารธะวงศ์
2. เด็กชายชวิศ    บุญผ่องเสถียร
3. เด็กชายพิธพงศ์    สุวรรณธาดา
1. นางลักษเดือน    สนทอง
2. นายอนุสรณ์    ปินใจยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงอภิญญา    อินทร์อุดม
3. เด็กหญิงวรัญญา    อาราษฎร์
1. นายสุติพงษ์    อมูลราช
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิดาการ    วิเศษขลา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    คนรู้
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์    สุยอย
1. นางสาวธนัญชา    พิทยาเสถียร
2. นางอนงค์รัตน์    วิริยสถิตย์กุล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    โคกคำ
2. เด็กหญิงวิชญาพร    ราตรี
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    มะลาหอม
1. นางสาววัชราภรณ์    ชาวงษ์
2. นางสาวสุมันตา    สุภธีระ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิตติพงษ์    เพียคำ
2. เด็กชายพีรวัฒน์    โหยงโสภา
3. เด็กชายปฐมพงษ์    ทุมพล
1. นายกฤตลักษณ์    ชาวัตร
2. นางปรียานันท์    น้อยผาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพีรพรรณ    ย่องเหล่ายูง
2. เด็กหญิงบุษบา    พลรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
1. นางสายสุวรรณ    คำศรีแก้ว
2. นายสุรศักดิ์    บุญร่วม
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชาญวิทย์    หลานวงศ์
2. เด็กชายติณต์พัชรพิชญ์    คำภู
3. เด็กหญิงกัลยา    วงษ์ชัยยา
1. นางธิดารัตน์    ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์    จุมพล
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัตตรา    วันแสวง
2. เด็กหญิงสุพิชญา    จาระงับ
3. เด็กหญิงนิปัทม์    ทองรักษ์
1. นายพิเชษฐ์    พิมพ์มหา
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเบ็ญจลักษณ์    หารอ่อนตา
2. นายภาณุวิชญ์    รักสกุล
3. นางสาวสุภัสนันท์    แซ่ก้วย
1. นางสาวจิรารัตน์    เหง้าปูน
2. นายปุญญพัฒน์    ชัยวงษา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................