งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญ์ทยา    ศรีพัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ    พันธุ์ไม้
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ประชาอภิชัย
4. นายเทวินทร์    เทียมทนงค์
5. นายวัฒนภูมิ    ตุ้มพิมาย
6. นางสาวพรนิภา    คำยา
7. เด็กชายพัชรพล    บุญคำ
8. เด็กชายภูมิพัฒน์    เจริญสุข
9. นางสาวชนิดา    เสนาจอหอ
10. เด็กหญิงอรปรียา    วินสา
11. เด็กหญิงฌาณชิตา    พลขันธ์
12. เด็กชายมงคล    พลขันธ์
13. เด็กชายธนณัฐ    ตุละรัต
14. นางสาววิมลณัฐ    โสเขียว
15. เด็กชายภูริภัทร    วัฒนา
1. นายธนัช    ฐากุลธเนศ
2. นายมนตรี    เบ้าศรี
3. นายวทัญญู    ภูชาดา
4. นายสนั่น    มาลาสาย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปวิตรา    มุ่งสุดใจ
2. นายชินวัตร    มองเพชร
3. นายธนากร    กุระกัน
4. นายกฤษฎา    โพนขัน
5. นายวรากร    มุงคุณคำชาว
6. นายวรชาติ    ศรีวารี
7. นายราชัน    แสนสว่าง
8. นายอภินันท์    จันทเจียง
9. เด็กชายสรยุทธ    ศรีลาเฮียง
10. เด็กชายกณวรรธน์    มั่นคง
11. เด็กชายอาทิตย์    ภาษิต
12. เด็กชายนวพล    แก้วเก็บคำ
13. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คงมาตย์
14. เด็กชายชลธี    โทรักษา
15. เด็กชายจงชัย    โมรีพันธ์
1. นายทศวรรต    มรรครมย์
2. นายวชิรวิชช์    วงษ์ชารี
3. นายอนันต์    เจริญรัมย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................