งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพงษ์นาวิน    ดินแดง
2. นายชัยพล    อุไรล้ำ
3. นางสาวอธิชา    ผิวขำ
1. นางนันทนา    บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์    ซาตาดี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตน์    แก้วศรีบุตร
2. นางสาวธัญญารัตน์    เกตุเอี่ยม
3. นางสาวจริยา    แก้วสมจันทร์
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
2. นางสาวเกศรา    อินทะนนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชจิราพร    เครือวัลย์
2. นางสาวนวรัตน์    ขุ่มด้วง
3. นางสาวธีรารัตน์    เถือกคำ
1. นางพวงเพ็ชร    อัคคะ
2. นางสาวภัทราวรรณ    เหลืองอุทัย
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายรุ่งตะวัน    เศรษฐี
2. นายธนชาติ    ไชยคำ
3. นางสาวนุชรี    ภู่มะณี
1. นางกรรณิกา    มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์    อินทิแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธิดา    สินทบ
2. นางสาววรวรรณ    ประพรต
3. นางสาวธารินีย์    ชัยวงค์
1. นางฐาปณี    เกตุภูเขียว
2. นางสุทธาสินี    กันยาสุด
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอริสรา    ย่องเหล่ายูง
2. นางสาวมินตรา    ตรีเนตร
3. นางสาวสุธิดา    พิทักษ์
1. นางสาวนีนาถ    ยวนทะเล
2. นางอุไร    ปาปะสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปณิศา    แสนสมบัติ
2. นางสาวปิยฉัตร    ชมพุฒ
3. นางสาวกันทิมา    กองอ้น
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไชยะเวช
2. นายณัฐดนัย    เกาะหาร
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริวรรณ    ดงใหญ่
2. นางสาววราพร    กุลชนะรงค์
3. นางสาวปาจุรีย์    แซงเกศ
1. นายพิเชษฐ์    ดาทุมมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชลธิชา    สันโดษ
2. นางสาววรรณวิสา    ชีกว้าง
3. นางสาวกรรณิกา    วงศ์แสนคำ
1. นายณัฐวุฒิ    ชีกว้าง
2. นายสุรธาดา    สิงหาวาโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกรรณิกา    เต็นภูษา
2. นายชาตรี    แนวมี
3. เด็กชายธนากร    สอนเฒ่า
1. นางจิตราพร    ปอสิงห์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวฐิติยา    เสริฐภูเขียว
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ทาบุราณ
3. นางสาวอนุสรา    ศรีหาวงษ์
1. นางสาวกฤษณา    งามสอาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................