งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพงศภัค    มณีวงษ์
2. นายกรกฎ    ปักเคเต
1. นายณัฐกานต์    เมยเค้า
2. นายนนท์    จรุงศิรวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอติเทพ    ภูผาสุข
2. นางสาวชนาภา    ชนวัฒนกูล
1. นางสาวนราภรณ์    หนองหลวง
2. นายพงศกร    จำปาโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    นะคำศรี
2. นางสาวศลิษา    พลทองมาก
1. นางกัญญาพร    จันทรโสภณ
2. นางปริยากร    ศรีวงษา
5
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภิชาติ    มูลวันดี
2. นางสาวจุฑามาศ    เนตรจันทร์
1. นางสาววรางคณา    พระลับรักษา
2. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
4
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณฐนนท    ฤทธิ์ตา
2. นายฐาปกรณ์    ศิลปกรณ์
1. นางสาวธนัญชา    พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย    กาญจนเส็ง
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนพล    ศรีสวัสดิ์
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลชนก    สีลา
2. นายอานนท์    ชาแก้ว
1. นายจักรพันธ์    สุตะโท
2. นายชัยณรงค์    รัตนปรีดา
4
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิจจารีย์    วิไลจินดาพร
2. นางสาวรมย์รุจี    เหมือนรุ่ง
1. นางสาววัชราภรณ์    ชาวงษ์
2. นางสาวสุมันตา    สุภธีระ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    พรมจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา    คำยา
1. นางสมปรารถนา    จันทร์ประทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอนุวัฒน์    จำนงศิลป์
2. นางสาวนฤมล    คำหารพล
1. นางรชยา    มาตย์โค้ง
2. นางสาวสุธารัตน์    ขันภักดี
5
11 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    นังตะลา
2. นายพีรพิชญ์    ดูยอดรัมย์
1. นายปรัชญา    อุดมกาญจน์
2. นายมงคลชัย    โขงวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดา    สุมงคล
2. นายจักกฤษณ์    อดุลสวัสดิ์
1. นายธีรศักดิ์    ศรีประเสริฐ
4
13 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชริดา    ขันทอง
2. นายจตุรพร    บุณยพุทธิ
1. นางกมนทิพ    ชัยมาลา
2. นายวรรัตน์    เทพมะที
5
14 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายรัฐชัย    ตั้งตรีวีระกุล
2. นายภีมเดช    ภาคมณฑา
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวดลนภา    ทะวะยศ
2. นางสาวศศินิภา    มูลมัง
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวโยษิตา    เกษมพร
2. นางสาวกุสุมา    สีสมสอน
1. นายชัยวิชิต    สุวรรณเรือง
2. นายสุระ    น้อยสิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายองศาชัย    เล้าเจริญชัย
2. นายสหภาพ    คำสุข
1. นางปาริฉัตต์    ไวคำ
2. นายเวโรจน์    เหลืองยวง
4
18 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปริญ    ภูกาบเพชร
2. นายศิริวัฒน์    ศรีบุญเรือง
1. นายอนุวัฒน์    พานิพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวงศกร    เหลาพร
2. นายพีรพัฒน์    ศรีหาภูธร
1. นายรุ่งโรจน์    มั่งคำ
2. นางสาวอมรรัตน์    จุมพล
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนครินทร์    แสนวงษ์
2. นางสาวปรมวรรณ    จันทรเกตุ
1. นางชลี    ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี    สีสมน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายโกเมศ    พิทักษ์พงษ์
2. นายปรีชานนท์    ชาติไทย
1. นายกิตติพงษ์    จรัญศิริไพศาล
2. นางวิรังรอง    จรัญศิริไพศาล
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชลสิทธิ์    ประสวนศรี
2. นายวัชราวุธ    บุญรินทร์
1. นางอารี    ราชสาร
2. นายเฉลิมเกียรติ    กัวะขุนทด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................