งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 120
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรวิศรา    สายจันทร์
2. นางสาวชนิดา    เสนาจอหอ
3. นายวัฒนภูมิ    ตุ้มพิมาย
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ประชาอภิชัย
5. นายเทวินทร์    เทียมทนงค์
6. นางสาวกนกวรรณ    พันธุ์ไม้
7. นางสาวพรนิพา    คำยา
8. เด็กหญิงอรปรียา    วินสา
9. นางสาววรัญญา    สิงปัสสา
1. นายธนัช    ฐากุลธเนศ
2. นายมนตรี    เบ้าศรี
3. นายสนั่น    มาลาสาย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ชัยเดช
2. เด็กชายกนกพงศ์    โคตรทัศน์
3. นายอภินันท์    จันทเจียง
4. นางสาววันชุลี    พิมพ์แก้ว
5. เด็กหญิงธนพร    พรมกุดตุ้ม
6. นายธีระวุฒิ    เพ็งน้อย
7. นายภานุวัฒน์    นาดศรี
8. นายธนากร    กุระกัน
9. นายราชัน    แสนสว่าง
1. นายทศวรรต    มรรครมย์
2. นายวชิรวิชช์    วงษ์ชารี
3. นายอนันต์    เจริญรัมย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................