งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสกมล    น้อยแก่นชู
2. นางสาวณัฏยา    ศรีบัวภา
3. นางสาวธัญญลักษณ์    แต้มครู
1. นางสายสุณี    จิตต์เอื้อ
2. นางอนุตร    ปลั่งศิริ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    ชานุชิด
2. นางสาวสุจิตรา    สร้อยโสม
3. นางสาวสุธาสินี    มาดี
1. นางสุภาพร    ชมภูพฤกษ์
2. นางอมรรักษ์    มะลาด
4
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชัญญา    นนท์ทอง
2. นางสาวสุชาวดี    นนท์ทอง
3. นางสาวอารียา    พิมพ์นาค
1. นางสาวสุธิดา    ธีระตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธรรพ์ณธร    ฤกษ์เสือ
2. นายศิโรธรณ์    ภักดีเหลา
3. นางสาวนิสา    จิตสม
1. นางพวงเพ็ชร    อัคคะ
2. นางสาวเบญจพร    โสมา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชลิตา    อุดทา
2. นางสาวอรปรียา    ศรีพันอ้วน
3. นางสาวนรินทร    ศิริทองสุข
1. นายคุ้มครอง    นามมุงคุณ
2. นางจริยาวรรณ    พลนิกร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพัสตราภรณ์    นาโสม
2. นายปรมี    วิเศษคำใส
3. นางสาวสุกัญญา    วาระสิทธิ์
1. นางประยงค์    ตรีกมล
2. นางเพ็ญพิมล    ชาวกล้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดา    นาคเรืองศรี
2. นางสาวชลลดา    ธงชัย
3. นายพัฒณพงษ์    หมื่นภักดี
1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภาวิณี    สีหปัญญา
2. นางสาวลภัทชา    สมเพชร
3. นางสาวจุฑารัตน์    แก้วไวยุทธ
1. นางบังอร    เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวเครือวัลย์    เทพจันดา
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอุไรพร    นักธรรม
2. นางสาวจารุวรรณ    หลานวงษ์
3. นางสาวเรือนแก้ว    กล่อมปัญญา
1. นางสาวเบญจมาศ    พานสุวรรณ
2. นางสาวเบญญาภา    สายสิญจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิกา    มูลเมือง
2. นางสาวพิชชานันท์    แก้วมูลมุข
3. นางสาวอรสา    ก่ำเกลี้ยง
1. นางนิภาพรรณ    พรหมโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิกานต์    หล้าจาด
2. นางสาวปภัสรา    เทียบบุญ
3. นางสาวศุภกานต์    ตุลุย
1. นางทิพาพรรณ    ล่ามสมบัติ
2. นางสาวเบอรี่    เพลิดภูเขียว
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิภาพร    โคตรมี
2. นางสาวอภิสรา    รังษี
3. นางสาวยุวรัตน์    วงษ์เงิน
1. นางจีราพร    นักปราชญ์
2. นางรัศมี    สนั่นนารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................