งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรพัฒน์    จันทา
2. เด็กชายกิตติธัช    คงนะภักดี
1. นางลักษเดือน    สนทอง
2. นายอนุสรณ์    ปินใจยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์    เดิมพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์    ขาวสะอาด
1. นางสาวธนัญชา    พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย    กาญจนเส็ง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริวัฒน์    จันทร์อุป
2. เด็กหญิงสุภาวดี    หยองเอ่น
1. นางสาวช่อผกา    เชื้อสีนนท์ตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายบรรพต    ติวเฮียง
2. เด็กชายศิโรดม    ดวงเพ็ชร
1. นายเทพพิทักษ์    อักษรเกตุ
4
5 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัมรินทร์    นาชัยเพิ่ม
2. เด็กชายอัษฎา    อ๋อง
1. นางดารณี    พงษ์สบาย
2. นายเสนีย์    พงษ์สบาย
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ชอลี
2. เด็กหญิงพัชราพร    แข็งกล้า
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐปกร    ชัยวงศ์
2. เด็กชายธนกร    ภูเนนิล
1. นายชัยพฤกษ์    แก้วหย่อง
2. นายวิชาญ    โพธิ์นอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชมพูนุช    เดชคุณ
2. เด็กหญิงอนาเบล    อภิชญา แอช
1. นายปรัชญา    อุดมกาญจน์
2. นายมงคลชัย    โขงวงศ์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤติพงศ์    สมพร
2. เด็กชายฉัตรตรี    บางปา
1. นายธีรศักดิ์    ศรีประเสริฐ
4
10 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายรพีพัฒน์    ลือคำหาญ
2. เด็กชายคณพศ    ภูบาลชื่น
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นางลภัสสรณ์    สิงห์เทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายชลชาติ    เชื้อกุล
2. เด็กชายนันต์ภัทธ์    ทองศิริสุกูล
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนาภา    ดีจะมาลา
2. เด็กหญิงเสาวณีย์    ดีหลี
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
4
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติวัตร    บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายศาสตรา    โนนทิง
1. นางนวรรณ์ชนก    ต้นกันยา
2. นางสาวศรัญญา    แก้วหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายคณิต    ทรัพย์กมล
2. เด็กชายอภิชัย    ทินจอง
1. นายอนุวัฒน์    พานิพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภัทรชัย    สมลือแสน
2. เด็กชายธนกร    เลพล
1. นางสาวปิยพร    พรหมมาวัย
2. นายอิทธิวิธิ    สินศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกานต์ดนัย    ชัยสิริกานต์กุล
2. เด็กชายธนวุธ    ทองแดง
1. นางสาวชลธิชา    บุญนา
2. นายชัยนันท์    คำหลาย
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอัษฎางค์กูล    คุณแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวัฒนา    พันหล้า
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์    เหลือนาง
2. นางอรอนงค์    หลานวงษ์
5
18 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุพรรณ์
1. นางชลี    ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี    สีสมน้อย
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชนวีร์    คงพรม
2. เด็กหญิงฐิดาพร    แก่นบุดดี
1. นายภาณุเมศวร์    ภูกัน
2. นางสาวมาณวิกา    นาคนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษฎา    โมฒรัตน์
2. เด็กชายกิตติกวิน    ปุผาลา
1. นายปัฐฏิพนธ์    นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกษมาพร    สมโภชน์
2. เด็กหญิงทัตชยา    รัตนประเสริฐ
1. นายวิศน์กานต์    บุตรวิชา
2. นางสาวสุมารี    ลีปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................