งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพธิดา    ฮามพิทักษ์
1. นางสาวเกศแก้ว    นามแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    แซ่เตียว
1. นายนฤพล    เมนไธสง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเด็กชายรพีภัทร    ป้องคำแสน
1. นางอรดี    แก้วชะเนตร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอทิตยา    เกรัมย์
1. นางสาวธนกร    เทวะหะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลิลนา    วิชสาร
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวุฒิชัย    ดีรักษา
1. นายวชิรวิชช์    วงษ์ชารี
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพิสุทธ์    เหลาทอง
1. นายธนโอฬาร    ธนพึ่งพงษ์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา    นกทอง
1. นายนันทวัฒน์    ขันดี
9 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    วิจิตรศรี
1. นางสาวชฎาภา    บัณฑิตวงษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................