งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ร่มศรี
2. เด็กชายธนาวุฒิ    อ่อนอภัย
1. นางจุฑามาส    เสาร์แก้ว
2 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปองพล    โง่นทุม
2. นายชัยเทวะ    โอดพิมพ์
1. นายสมศักดิ์    สิงหะ
6
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรเกียรติ    โคตรวงษา
2. เด็กชายณัฐพล    พลภูเมือง
1. นางกัญญาพร    จันทรโสภณ
2. นางปริยากร    ศรีวงษา
5
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกฤตนัย    สวนลำไย
2. นายนายธนพล    อภิรมยานนท์
1. นางศยมน    พันธุ์นายม
2. นายศุภกิตต์    ใจเอ็นดู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงชลธี    ศรีบุญเรือง
1. นายทินวัฒน์    วิญญาสุข
2. นางปิยะรัตน์    มาหินกอง
6
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤชฎากร    ดงแสนสุข
2. เด็กชายธนดุล    วงศ์สุวรรณ
1. นางนงลักษณ์    สหัสรังษีวิทยา
2. นายสุติพงษ์    อมูลราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรายุทธ    รัตนขันแสง
2. เด็กชายธราดล    นนทะพรม
1. นายนิรันดร์ศักดิ์    ประโคทัง
2. นายเจนรบ    โกรธา
4
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิธิรัฐ    สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา    พิมพ์เนาว์
1. นางวิลาสินี    โพธิ์นิล
2. นายสุริยา    งามเจริญ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาลิศา    ชินวงค์
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    ตุ้มฉิม
1. นางสาวฐปนีย์ดา    สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายสวัสดิ์    เทศารินทร์
4
10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางชรินรัตน์    สมอดง
2. นางวราภรณ์    สอนผิว
11 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวริศรา    อินง้อง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    สะหาย
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิตาพร    ทิทา
2. เด็กหญิงมัณฑนา    สิงห์หาญ
1. นายนวพล    สีดามล
2. นางสาวสุจารี    ฟักฟูม
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปทิตตา    พิมพ์พา
2. เด็กหญิงณัฐรินทร์    ตึงทอง
1. นายบุญจันทร์    ก้านอินทร์
2. นางสาวสุวรรณา    จำปาศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชัยนา
2. เด็กหญิงนุชรี    งวนสันเทียะ
1. นางสาวรชยา    มาตย์โค้ง
2. นางสาวสุธารัตน์    ขันภักดี
4
15 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจีรพร    ชาญตะกั่ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    บุญประกอบ
1. นางทัศนีย์    ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์    รูปต่ำ
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเกียรติศักดิ์    ปัตตานี
2. นายชัยพร    ชวนศิริ
1. นายมงคลชัย    โขงวงศ์
2. นายอธิวัฒน์    ยาตาแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ตรีเนตร
2. เด็กหญิงจันทิมา    สิงหะเสน
1. นายทรงชัย    หิรัญเกิด
2. นายธนวิชญ์    โคนชัยภูมิ
5
18 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัศวยุช    สัมมาแก้ว
2. เด็กชายณัฐภัทร    สุจจะชารี
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นางลภัสสรณ์    สิงห์เทพ
5
19 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนชัย    บุญสอน
2. เด็กชายกิติศักดิ์    มนตรี
1. นางตุรกี    สมสา
2. นายอรรคพร    จอมคำสิงห์
5
20 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิประภา    เทียนศรี
2. เด็กหญิงชุติกานต์    พินไธสงคฺ
1. นายขวัญชัย    หายหัตถี
2. นางวิทชรียา    ทองผาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชิโนรี    สังเกื้อ
2. เด็กชายเอกอนุชา    ไชยเสนา
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นางสาวศรัญญา    แก้วหาญ
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี    แสนแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพร    ภาพันธ์
1. นางบังอร    ผมงาม
2. นายไพโรจน์    ผมงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    สารกุล
2. เด็กหญิงชนาพร    ดวงหัสดี
1. นายรุ่งโรจน์    มั่งคำ
2. นายวรวุฒิ    กกขุนทด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวิษณุ    หลานวงค์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    สิทธิจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์    เหลือนาง
2. นางอรอนงค์    หลานวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิยาดา    น้อยโนนทอง
1. นางสาวขนิษฐา    หาญเชิงชัย
8
26 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศดานันท์    ฤทธิผล
2. เด็กชายเอเชีย    สอนสิงห์
1. นางสาวชวพร    จิมขุดทด
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
6
27 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงหฤทัย    แผ่นจินดา
2. เด็กหญิงออมรัก    หาญศึก
1. นางสุรีรัตน์    พุทธรักษาพิทักษ์
2. นางสาวอินธืรา    ดำรงกุล
4
28 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิชชากร    บุญประคม
2. เด็กชายธนพงษ์    นามแสง
1. นายจักรพันธ์    โพธิ์ศรี
5
29 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสิปปนนท์    ทองมีศรี
2. เด็กชายวิรุฬห์    หลาทอง
1. นายวิษณุ    ไชยา
2. นางสาวอุไร    ทองดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนวัฒน์    เนื่องชุมพล
2. เด็กชายรัฐกิจ    กุดั่น
1. นางอารี    ราชสาร
2. นายเฉลิมเกียรติ    กัวะขุนทด
7
31 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอธิปพล    แต่งสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิณณรัตน์    หนองคำแก้ว
1. นายภาณุเมศวร์    ภูกัน
2. นางสาวมาณวิกา    นาคนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐภัทร    เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงกิ่งชนะชล    กองสมบัติ
1. นายปัฐฏิพนธ์    นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
ชนะเลิศ
33 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกษมาพร    สมโภชน์
2. เด็กหญิงทัตชญา    รัตนประเสริฐ
1. นายวิศน์กานต์    บุตรวิชา
2. นางสาวสุมารี    ลีปา
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................