งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    แสนหล้า
2. นายพงศกร    โคสาดี
3. นางสาวกัญญารัตน์    สมบูรณ์
1. นางนันทนา    บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์    ซาตาดี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชยา    จิตรวิเศษ
2. นางสาวศิริญาพร    ศรีบูลา
3. นางสาวญาณิศา    แก้วมีสี
1. นางนิรภาดา    โพธิ์บุบผา
2. นางสุภาพร    ชมภูพฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานิกา    น้อยหา
2. นางสาวพิมพ์มาดา    ขุมดินพิทักษ์
3. นางสาวสุนิสา    เชื้อในเขา
1. นางสาวกนกวรรณ    มาตกุล
2. นางสาวฐนิตนันท์    ทวีกระแสร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชฎาภา    ทะเรรัมย์
2. นางสาวรพีภัทร    กำพล
3. นางสาวศิริกัญญา    มณีวงษ์
1. นางสาวปวริศา    ประทุมจร
2. นางอรุณี    โสภา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเปรมฤดี    เข็มมา
2. นางสาวศุจิตรตรา    โชติชัย
3. นางสาวภัทรวดี    นาดี
1. นางสาวอัจฉราวรรณ    เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ    เชื้อเจ้าทรัพย์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวทรินวิภา    คำลมูล
2. นายพิทักษ์    คำน้อย
3. นางสาวศศิธร    ก้อนสีลา
1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวตรีรัตน์    วงษ์ชัยยา
2. นายสนธยา    บุญอิ่ม
3. นางสาวดุจฤทัย    สีกวนชา
1. นางนิภาพรรณ    พรหมโคตร
2. นายเกษมศักดิ์    ดวงเพชร
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิญญา    หอมสมบัติ
2. นางสาวรัตนพร    จันทร์สนิท
3. นางสาวสิริวรรณ    ล้านภูเขียว
1. นางสาวกุศลิน    บุญล้วน
2. นางละอองดาว    อ่อนศิริ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปนิดา    หมื่นปัญญา
2. นางสาวโสภิดา    ซ้ายหนองขาม
3. นางสาวชมพูนุช    พิมเกษม
1. นางสาวปัญจรัตน์    ศรีทองแสง
2. นางสาวสุมารี    ลีปา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................