สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไผ่ 74 35 18 127 110 22 6 7 138
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 73 45 17 135 127 8 12 4 147
3 น้ำพองศึกษา 71 53 17 141 118 36 11 2 165
4 กัลยาณวัตร 63 35 23 121 123 23 4 4 150
5 ชุมแพศึกษา 61 27 13 101 99 18 12 4 129
6 แก่นนครวิทยาลัย 50 35 25 110 109 19 5 0 133
7 เมืองพลพิทยาคม 48 25 9 82 67 25 13 2 105
8 ภูเวียงวิทยาคม 45 25 14 84 83 17 6 11 106
9 มัญจาศึกษา 35 35 16 86 70 27 14 4 111
10 หนองเรือวิทยา 32 23 29 84 77 29 15 8 121
11 ขอนแก่นวิทยายน 29 40 19 88 84 13 6 4 103
12 หนองสองห้องวิทยา 28 13 12 53 57 10 12 10 79
13 จตุรมิตรวิทยาคาร 21 7 5 33 42 12 10 6 64
14 พล 20 21 21 62 41 31 20 9 92
15 ชนบทศึกษา 20 13 15 48 37 20 11 10 68
16 แวงใหญ่วิทยาคม 19 18 12 49 43 19 6 11 68
17 นครขอนแก่น 19 17 12 48 61 29 18 10 108
18 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 17 16 8 41 37 14 8 13 59
19 อุบลรัตน์พิทยาคม 15 18 18 51 45 21 6 8 72
20 แวงน้อยศึกษา 14 4 7 25 21 9 8 12 38
21 ขามแก่นนคร 13 13 13 39 42 14 12 8 68
22 อมตวิทยา 12 16 6 34 29 19 12 10 60
23 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 12 12 14 38 30 29 10 12 69
24 ศรีหนองกาววิทยา 11 7 6 24 23 14 6 4 43
25 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 10 14 21 45 36 24 18 9 78
26 นางิ้ววิทยาสรรค์ 10 9 5 24 23 21 15 15 59
27 กุดขอนแก่นวิทยาคม 9 10 6 25 26 12 11 5 49
28 เบญจมิตรวิทยา 9 6 5 20 15 10 3 4 28
29 บ้านลานวิทยาคม 8 5 5 18 20 11 9 11 40
30 ผาขามวิทยายน 7 1 0 8 12 5 4 2 21
31 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 6 4 6 16 19 12 7 3 38
32 หนองขามพิทยาคม 6 4 1 11 12 7 5 3 24
33 เวียงวงกตวิทยาคม 5 15 2 22 21 14 11 6 46
34 บ้านไผ่พิทยาคม 5 13 10 28 23 26 4 10 53
35 ท่านางแนววิทยายน 5 10 8 23 24 18 7 1 49
36 คำแคนวิทยาคม 5 8 8 21 18 21 17 4 56
37 สีชมพูศึกษา 5 8 6 19 19 23 14 9 56
38 โนนศิลาวิทยาคม 5 7 4 16 20 9 10 11 39
39 ประชารัฐวิทยาเสริม 5 5 5 15 19 19 18 14 56
40 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 5 1 6 12 15 14 8 6 37
41 หนองนาคำวิทยาคม 4 10 16 30 31 32 16 6 79
42 ก้านเหลืองวิทยาคม 4 6 6 16 16 13 10 5 39
43 ซำยางวิทยายน 4 5 3 12 13 12 4 2 29
44 บ้านไผ่ศึกษา 4 4 1 9 10 5 1 0 16
45 เปือยน้อยศึกษา 4 2 13 19 18 17 19 10 54
46 พังทุยพัฒนศึกษา 4 2 6 12 15 8 7 2 30
47 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 4 1 4 9 16 12 13 10 41
48 กู่ทองพิทยาลัย 4 1 2 7 12 11 3 2 26
49 ภูผาม่าน 3 7 11 21 20 24 10 11 54
50 ชุมแพวิทยายน 3 6 6 15 23 11 2 2 36
51 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 4 6 13 11 14 8 10 33
52 ชุมชนดูนสาด 3 4 4 11 11 7 7 2 25
53 พิศาลปุณณวิทยา 3 4 3 10 14 11 7 6 32
54 ประชารัฐพัฒนาการ 3 4 3 10 9 10 5 4 24
55 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 3 3 0 6 9 5 9 4 23
56 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 3 3 0 6 9 3 5 3 17
57 แก่นนครวิทยาลัย2 3 2 2 7 8 8 14 8 30
58 ชุมแพพิทยาคม 2 7 6 15 18 15 10 6 43
59 ไตรคามวิทยา 2 6 2 10 10 11 3 2 24
60 ขัวเรียงศึกษา 2 5 5 12 11 9 7 1 27
61 หนองตาไก้ศึกษา 2 4 3 9 13 13 13 5 39
62 พลพัฒนศึกษา 2 4 2 8 4 8 14 4 26
63 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 3 5 10 11 4 4 2 19
64 โนนหันวิทยายน 2 2 8 12 13 15 14 10 42
65 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 2 0 4 7 7 5 1 19
66 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 1 1 4 7 7 6 5 20
67 ขอนแก่นคริสเตียน 2 1 1 4 6 7 4 1 17
68 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 1 0 3 6 13 15 9 34
69 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 0 3 5 5 5 3 3 13
70 บ้านแฮดศึกษา 1 7 9 17 17 17 16 13 50
71 นาจานศึกษา 1 6 5 12 17 13 7 10 37
72 ฝางวิทยายน 1 6 4 11 16 16 15 16 47
73 บัวใหญ่พิทยาคม 1 4 12 17 17 27 10 15 54
74 บัวแก้วพิทยาคม 1 4 6 11 9 11 10 3 30
75 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 4 4 9 15 24 16 14 55
76 จระเข้วิทยายน 1 4 4 9 13 11 10 7 34
77 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 3 4 8 7 7 5 4 19
78 สีหราชเดโชชัย 1 3 3 7 8 8 5 5 21
79 ป่าหวายวิทยายน 1 3 1 5 7 5 7 5 19
80 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 3 0 4 11 10 6 0 27
81 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 2 5 8 16 22 17 14 55
82 โนนข่าวิทยา 1 2 3 6 7 6 8 2 21
83 มัธยมโพนเพ็ก 1 2 2 5 5 3 2 1 10
84 เวียงนครวิทยาคม 1 2 2 5 4 6 9 5 19
85 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 0 2 6 12 13 10 31
86 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 1 0 2 4 5 6 9 15
87 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 0 3 4 6 3 7 13 16
88 ยางคำพิทยาคม 1 0 2 3 6 5 6 9 17
89 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 1 2 2 4 1 2 7
90 ดงมันพิทยาคม 0 3 6 9 8 9 13 5 30
91 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 3 3 6 9 11 4 14 24
92 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 3 3 6 6 4 3 0 13
93 ดงบังวิทยายน 0 3 0 3 5 1 2 0 8
94 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 2 1 3 7 9 11 4 27
95 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 1 6 7 10 12 11 1 33
96 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 5 6 4 5 5 11 14
97 ซำสูงพิทยาคม 0 1 3 4 6 9 9 11 24
98 มัธยมหนองเขียด 0 1 2 3 4 8 7 13 19
99 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 1 1 2 5 10 10 9 25
100 วรวิมลศึกษา 0 1 1 2 2 7 5 2 14
101 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 0 1 4 8 7 5 19
102 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 1 0 1 3 6 2 1 11
103 กระแสพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 พุทธเกษมวิทยาลัย 0 1 0 1 2 2 5 4 9
105 วัดศรีจันทร์ 0 1 0 1 1 5 4 3 10
106 วัดท่าน้ำพอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
107 เต็กก่าดรุณธรรม 0 1 0 1 0 4 8 6 12
108 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 0 3 3 1 3 5 6 9
109 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 2 6 5 7 3 18
110 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 2 2 1 4 4 3 9
111 เปรมติณสูลานนท์ 0 0 1 1 6 13 3 5 22
112 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 1 1 3 2 4 6 9
113 บึงไทรพิทยาคม 0 0 1 1 3 0 2 0 5
114 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
115 ศรีเสมาวิทยาเสริม 0 0 0 0 5 7 7 4 19
116 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 3 3 9 3 15
117 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 0 0 0 0 1 1 6 5 8
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
119 เทศบาลวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,010 861 681 2,552 2,556 1,406 977 705 4,939