สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไผ่ 74 34 16 124 107 22 6 7 135
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 68 41 17 126 119 7 12 4 138
3 น้ำพองศึกษา 67 47 16 130 108 35 11 2 154
4 กัลยาณวัตร 63 31 22 116 118 21 4 4 143
5 ชุมแพศึกษา 61 27 13 101 99 18 12 4 129
6 แก่นนครวิทยาลัย 47 35 25 107 107 17 5 0 129
7 เมืองพลพิทยาคม 45 23 9 77 62 25 13 2 100
8 ภูเวียงวิทยาคม 41 22 14 77 77 16 6 11 99
9 มัญจาศึกษา 35 33 16 84 67 27 14 4 108
10 ขอนแก่นวิทยายน 29 38 19 86 82 13 6 4 101
11 หนองสองห้องวิทยา 28 13 12 53 57 10 12 10 79
12 หนองเรือวิทยา 27 20 28 75 69 29 14 8 112
13 พล 20 20 21 61 40 31 20 9 91
14 อุบลรัตน์พิทยาคม 15 18 18 51 45 21 6 8 72
15 แวงใหญ่วิทยาคม 15 16 9 40 36 17 6 11 59
16 ชนบทศึกษา 15 12 13 40 31 18 11 10 60
17 นครขอนแก่น 14 16 12 42 55 28 18 10 101
18 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 13 11 8 32 28 14 8 13 50
19 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 12 12 14 38 30 29 10 12 69
20 จตุรมิตรวิทยาคาร 12 6 2 20 30 11 9 6 50
21 อมตวิทยา 11 15 6 32 27 19 12 10 58
22 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 10 14 21 45 36 24 18 9 78
23 ขามแก่นนคร 10 13 12 35 38 14 12 8 64
24 ศรีหนองกาววิทยา 10 7 6 23 22 14 6 4 42
25 แวงน้อยศึกษา 10 3 7 20 16 9 8 12 33
26 นางิ้ววิทยาสรรค์ 9 9 5 23 22 21 15 15 58
27 เบญจมิตรวิทยา 7 5 5 17 13 9 3 4 25
28 บ้านลานวิทยาคม 7 4 5 16 19 10 9 11 38
29 ผาขามวิทยายน 7 1 0 8 12 5 4 2 21
30 กุดขอนแก่นวิทยาคม 6 10 6 22 23 12 11 5 46
31 หนองขามพิทยาคม 6 4 1 11 12 7 5 3 24
32 เวียงวงกตวิทยาคม 5 15 2 22 21 14 11 6 46
33 บ้านไผ่พิทยาคม 5 10 10 25 21 24 4 10 49
34 ท่านางแนววิทยายน 5 9 8 22 23 18 7 1 48
35 สีชมพูศึกษา 5 8 6 19 19 23 14 9 56
36 คำแคนวิทยาคม 5 8 6 19 18 19 16 4 53
37 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 5 4 6 15 18 12 7 3 37
38 หนองนาคำวิทยาคม 4 9 16 29 28 32 16 6 76
39 เปือยน้อยศึกษา 4 2 13 19 18 17 19 10 54
40 ภูผาม่าน 3 7 10 20 20 23 10 11 53
41 ชุมแพวิทยายน 3 6 6 15 23 11 2 2 36
42 โนนศิลาวิทยาคม 3 6 4 13 17 9 10 11 36
43 ซำยางวิทยายน 3 5 3 11 12 11 4 2 27
44 ชุมชนดูนสาด 3 4 4 11 11 7 7 2 25
45 พิศาลปุณณวิทยา 3 4 3 10 14 11 7 6 32
46 บ้านไผ่ศึกษา 3 3 1 7 8 5 1 0 14
47 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 3 3 0 6 9 3 5 3 17
48 พังทุยพัฒนศึกษา 3 2 5 10 13 8 7 2 28
49 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 3 1 6 10 14 12 8 6 34
50 ชุมแพพิทยาคม 2 7 5 14 17 15 10 6 42
51 ไตรคามวิทยา 2 6 2 10 10 11 3 2 24
52 ก้านเหลืองวิทยาคม 2 5 5 12 13 12 10 5 35
53 ขัวเรียงศึกษา 2 5 5 12 11 9 7 1 27
54 พลพัฒนศึกษา 2 4 2 8 4 8 14 4 26
55 ประชารัฐวิทยาเสริม 2 3 5 10 15 18 18 14 51
56 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 3 5 10 11 4 4 2 19
57 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 2 3 0 5 8 5 8 4 21
58 โนนหันวิทยายน 2 2 8 12 13 15 14 10 42
59 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 2 0 4 7 7 5 1 19
60 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 1 1 4 7 7 6 5 20
61 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 0 3 5 5 5 3 3 13
62 กู่ทองพิทยาลัย 2 0 1 3 8 11 3 2 22
63 บ้านแฮดศึกษา 1 7 9 17 17 17 16 13 50
64 ฝางวิทยายน 1 6 4 11 16 16 15 16 47
65 บัวใหญ่พิทยาคม 1 4 12 17 17 27 10 15 54
66 บัวแก้วพิทยาคม 1 4 6 11 9 11 10 3 30
67 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 4 4 9 15 24 16 14 55
68 ประชารัฐพัฒนาการ 1 4 3 8 8 9 5 4 22
69 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 3 4 8 7 7 5 4 19
70 ป่าหวายวิทยายน 1 3 1 5 7 5 7 5 19
71 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 3 0 4 11 10 6 0 27
72 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 2 4 7 15 22 17 14 54
73 จระเข้วิทยายน 1 2 4 7 11 11 10 7 32
74 โนนข่าวิทยา 1 2 3 6 7 6 8 2 21
75 มัธยมโพนเพ็ก 1 2 2 5 5 3 2 1 10
76 เวียงนครวิทยาคม 1 2 2 5 4 5 9 5 18
77 สีหราชเดโชชัย 1 1 2 4 6 7 5 5 18
78 แก่นนครวิทยาลัย2 1 1 1 3 4 8 14 8 26
79 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 0 2 6 12 13 10 31
80 โคกสีพิทยาสรรพ์ 1 1 0 2 5 13 15 9 33
81 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 1 0 2 4 5 6 9 15
82 ยางคำพิทยาคม 1 0 2 3 6 5 6 9 17
83 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 1 2 2 4 1 2 7
84 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 0 4 4 8 7 13 8 10 28
85 ดงมันพิทยาคม 0 3 5 8 8 8 13 5 29
86 นาจานศึกษา 0 3 4 7 12 11 7 10 30
87 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 3 3 6 6 4 3 0 13
88 ดงบังวิทยายน 0 3 0 3 5 1 2 0 8
89 หนองตาไก้ศึกษา 0 2 3 5 9 12 12 5 33
90 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 2 2 4 8 9 4 14 21
91 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 2 1 3 7 9 11 4 27
92 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 1 5 6 4 5 5 11 14
93 ซำสูงพิทยาคม 0 1 3 4 6 9 9 11 24
94 มัธยมหนองเขียด 0 1 2 3 4 8 7 13 19
95 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 1 1 2 5 10 10 9 25
96 ขอนแก่นคริสเตียน 0 1 1 2 4 6 4 1 14
97 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 0 1 4 8 7 5 19
98 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 1 0 1 3 6 2 1 11
99 กระแสพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
100 พุทธเกษมวิทยาลัย 0 1 0 1 2 2 5 4 9
101 วัดศรีจันทร์ 0 1 0 1 1 5 4 3 10
102 วัดท่าน้ำพอง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 เต็กก่าดรุณธรรม 0 1 0 1 0 4 8 6 12
104 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 0 4 4 9 11 10 1 30
105 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 0 0 3 3 5 2 7 13 14
106 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 0 0 2 2 9 10 13 10 32
107 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 2 6 5 7 3 18
108 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 2 2 1 4 4 3 9
109 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 0 2 2 0 3 5 6 8
110 เปรมติณสูลานนท์ 0 0 1 1 6 13 3 5 22
111 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 1 1 3 2 4 6 9
112 บึงไทรพิทยาคม 0 0 1 1 3 0 2 0 5
113 วรวิมลศึกษา 0 0 1 1 1 7 5 2 13
114 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
115 ศรีเสมาวิทยาเสริม 0 0 0 0 5 7 7 4 19
116 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 3 3 9 3 15
117 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 0 0 0 0 1 1 6 5 8
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
119 เทศบาลวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 909 794 647 2,350 2,377 1,366 971 705 4,714