สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 127 8 12 4 147
2 กัลยาณวัตร 123 23 4 4 150
3 น้ำพองศึกษา 118 36 11 2 165
4 บ้านไผ่ 110 22 6 7 138
5 แก่นนครวิทยาลัย 109 19 5 0 133
6 ชุมแพศึกษา 99 18 12 4 129
7 ขอนแก่นวิทยายน 84 13 6 4 103
8 ภูเวียงวิทยาคม 83 17 6 11 106
9 หนองเรือวิทยา 77 29 15 8 121
10 มัญจาศึกษา 70 27 14 4 111
11 เมืองพลพิทยาคม 67 25 13 2 105
12 นครขอนแก่น 61 29 18 10 108
13 หนองสองห้องวิทยา 57 10 12 10 79
14 อุบลรัตน์พิทยาคม 45 21 6 8 72
15 แวงใหญ่วิทยาคม 43 19 6 11 68
16 ขามแก่นนคร 42 14 12 8 68
17 จตุรมิตรวิทยาคาร 42 12 10 6 64
18 พล 41 31 20 9 92
19 ชนบทศึกษา 37 20 11 10 68
20 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 37 14 8 13 59
21 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 36 24 18 9 78
22 หนองนาคำวิทยาคม 31 32 16 6 79
23 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 30 29 10 12 69
24 อมตวิทยา 29 19 12 10 60
25 กุดขอนแก่นวิทยาคม 26 12 11 5 49
26 ท่านางแนววิทยายน 24 18 7 1 49
27 บ้านไผ่พิทยาคม 23 26 4 10 53
28 นางิ้ววิทยาสรรค์ 23 21 15 15 59
29 ศรีหนองกาววิทยา 23 14 6 4 43
30 ชุมแพวิทยายน 23 11 2 2 36
31 เวียงวงกตวิทยาคม 21 14 11 6 46
32 แวงน้อยศึกษา 21 9 8 12 38
33 ภูผาม่าน 20 24 10 11 54
34 บ้านลานวิทยาคม 20 11 9 11 40
35 โนนศิลาวิทยาคม 20 9 10 11 39
36 สีชมพูศึกษา 19 23 14 9 56
37 ประชารัฐวิทยาเสริม 19 19 18 14 56
38 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 19 12 7 3 38
39 คำแคนวิทยาคม 18 21 17 4 56
40 เปือยน้อยศึกษา 18 17 19 10 54
41 ชุมแพพิทยาคม 18 15 10 6 43
42 บัวใหญ่พิทยาคม 17 27 10 15 54
43 บ้านแฮดศึกษา 17 17 16 13 50
44 นาจานศึกษา 17 13 7 10 37
45 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 16 22 17 14 55
46 ฝางวิทยายน 16 16 15 16 47
47 ก้านเหลืองวิทยาคม 16 13 10 5 39
48 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 16 12 13 10 41
49 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 24 16 14 55
50 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 15 14 8 6 37
51 เบญจมิตรวิทยา 15 10 3 4 28
52 พังทุยพัฒนศึกษา 15 8 7 2 30
53 พิศาลปุณณวิทยา 14 11 7 6 32
54 โนนหันวิทยายน 13 15 14 10 42
55 หนองตาไก้ศึกษา 13 13 13 5 39
56 ซำยางวิทยายน 13 12 4 2 29
57 จระเข้วิทยายน 13 11 10 7 34
58 กู่ทองพิทยาลัย 12 11 3 2 26
59 หนองขามพิทยาคม 12 7 5 3 24
60 ผาขามวิทยายน 12 5 4 2 21
61 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 11 14 8 10 33
62 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 11 10 6 0 27
63 ขัวเรียงศึกษา 11 9 7 1 27
64 ชุมชนดูนสาด 11 7 7 2 25
65 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 11 4 4 2 19
66 ขอนแก่นวิทยายน 3 10 12 11 1 33
67 ไตรคามวิทยา 10 11 3 2 24
68 บ้านไผ่ศึกษา 10 5 1 0 16
69 บัวแก้วพิทยาคม 9 11 10 3 30
70 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 9 11 4 14 24
71 ประชารัฐพัฒนาการ 9 10 5 4 24
72 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 9 5 9 4 23
73 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 9 3 5 3 17
74 ดงมันพิทยาคม 8 9 13 5 30
75 แก่นนครวิทยาลัย2 8 8 14 8 30
76 สีหราชเดโชชัย 8 8 5 5 21
77 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 7 9 11 4 27
78 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 7 7 6 5 20
79 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 7 7 5 4 19
80 สันติพัฒนกิจวิทยา 7 7 5 1 19
81 โนนข่าวิทยา 7 6 8 2 21
82 ป่าหวายวิทยายน 7 5 7 5 19
83 โคกสีพิทยาสรรพ์ 6 13 15 9 34
84 เปรมติณสูลานนท์ 6 13 3 5 22
85 การกุศลวัดหนองแวง 6 12 13 10 31
86 ซำสูงพิทยาคม 6 9 9 11 24
87 ขอนแก่นคริสเตียน 6 7 4 1 17
88 ขอนแก่นวิทยาลัย 6 5 7 3 18
89 ยางคำพิทยาคม 6 5 6 9 17
90 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 6 4 3 0 13
91 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 6 3 7 13 16
92 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 10 10 9 25
93 ศรีเสมาวิทยาเสริม 5 7 7 4 19
94 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 5 5 3 3 13
95 มัธยมโพนเพ็ก 5 3 2 1 10
96 ดงบังวิทยายน 5 1 2 0 8
97 พลพัฒนศึกษา 4 8 14 4 26
98 มัธยมหนองเขียด 4 8 7 13 19
99 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 4 8 7 5 19
100 เวียงนครวิทยาคม 4 6 9 5 19
101 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 4 5 6 9 15
102 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 4 5 5 11 14
103 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 3 6 2 1 11
104 ลำน้ำพอง 3 3 9 3 15
105 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 2 4 6 9
106 บึงไทรพิทยาคม 3 0 2 0 5
107 กระแสพัฒนา 3 0 0 0 3
108 วรวิมลศึกษา 2 7 5 2 14
109 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 4 1 2 7
110 พุทธเกษมวิทยาลัย 2 2 5 4 9
111 วัดศรีจันทร์ 1 5 4 3 10
112 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 4 4 3 9
113 โนนสะอาดวิทยาคาร 1 3 5 6 9
114 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1 1 6 5 8
115 โคกสูงประชาสรรพ์ 1 1 2 0 4
116 วัดท่าน้ำพอง 1 0 1 0 2
117 เต็กก่าดรุณธรรม 0 4 8 6 12
118 วัดตาลเรียงวิทยา 0 1 2 1 3
119 เทศบาลวัดกลาง 0 0 1 1 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 2,556 1,406 977 705 4,939