เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
2 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
3 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
4 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
5 นางเบญจมาศ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
6 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
7 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
8 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
9 นายวทัญญู ภูชาดา ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
10 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรีเขต กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
11 นายสุรเชษฐ์ รูปต่ำ ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้องพล กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
12 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
13 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
14 นายธนัท ไชยทิพย์ ประธานสหวิทยาเขตน้ำพองกระนวน กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
15 นายนิคม จำปานิล ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
16 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
17 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
18 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
19 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต ๒๕ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
20 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต ๒๕ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
21 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต ๒๕ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
22 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต ๒๕ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
23 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต ๒๕ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
24 นางอรุณศรี เมืองครุธ ปฏิบัตรหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.๒๕ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
25 นางดณษภร ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต ๒๕ กรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
26 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
27 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
28 นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๑
29 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
30 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
31 นางพัชนี คำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
32 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
33 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
34 นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
35 นางสาววรางคณา พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
36 ว่าที่ ร.ต.สมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
37 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
38 นางสำเนียง เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
39 นางวรพนิต ซิมมอนส์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
40 นายทินกร สดสุชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
41 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
42 นายทศยันต์ โยชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
43 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
44 นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
45 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
46 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
47 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
48 นางสุภัทรา โพธิ์หล้า ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลาง
49 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
50 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
51 นายสุชาติ ชัยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
52 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
53 นายสกรรจ์ อุดมมาก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
54 นางดวงจันทร์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
55 นายทินกร สดสุชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
56 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
57 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
58 นางเอื้องพร คำอ้อ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
59 นางอัมพร โภคาฮาเดน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
60 นายเถาวัลย์ สันวิลาศ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
61 นางพนมพร นามกุล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
62 นายจักรพันธุ์ แก้วกัณหา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
63 นางสาวสวรส เห็มคุณ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
64 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
65 นางสาวอุษา โพธิ์อุดม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
66 นายทศยันต์ โยชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
67 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
68 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
69 นายยุทธนา วงศ์ษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนนครขอนแก่น
70 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
71 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
72 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
73 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
74 นายประเทศ วิเศษสา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
75 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
76 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
77 นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
78 นายธนสิทธิ์ วงษ์ศรีธาต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
79 นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
80 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
81 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
82 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
83 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
84 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
85 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
86 นางพรพิมพล บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
87 นายเถลิงศักดิ์ ยุบล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
88 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
89 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
90 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
91 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
92 นายพลสัณฑ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
93 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
94 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
95 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
96 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
97 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
98 นางกัลยา ดีงาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
99 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
100 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
101 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
102 นางนิธิดา เบ้าศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนกัลยาณวัตร
103 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
104 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
105 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
106 นางการจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
107 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
108 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
109 นางปนัดดา นามวิจิตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
110 นางสุมาลา ดำเนตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
111 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
112 นายสุระ น้อยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
113 นายวิเชียร กระพี้แดง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
114 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
115 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
116 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
117 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
118 นางรัตติกาล ขวาคำ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
119 นางสาวจารุวรรณ โคตรแสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
120 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฏา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
121 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
122 นายสุรพล ล้อเทียน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
123 นายเสกสรรค์ สีหาโมก ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
124 นางกนกพิชญ์ จิตตภานันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
125 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
126 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
127 นายวัชระ แก้วมีศรี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนขามแก่นนคร
128 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
129 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
130 ว่าที่ พ.ต.อภิชา จันทร์ดา ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
131 นายสุนทร กองเพชร ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
132 นายชัยดิลก กัณชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
133 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
134 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
135 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
136 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
137 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
138 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
139 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
140 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
141 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
142 นายน้ำเพชร กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
143 นายนรินทร์ ทรงอาจ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
144 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา
145 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
146 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
147 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
148 นางปทิตตา ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
149 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
150 นางปริยากร ศรีวงษา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
151 นางนงศ์นุช เพ็ชรนอก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
152 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
153 นายบรรพต จันทร์ดาเสือ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
154 นางสุภาจิตต์ พลอ่อนสา ครูโรงเรียนพล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
155 นางวันทนา วงษ์วรรณ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
156 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
157 นางนงนุช ภูลาภ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
158 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
159 นางจงกล ศรีวิไล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
160 นางสาวเย็นจิต ทองคำมี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพม.๒๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
161 นางบุญเกื้อ นามปัญญา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส สพม.๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
162 นางสาวญาธิมา เลิศคอนสาร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพม.๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
163 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
164 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
165 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
166 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
167 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
168 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
169 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
170 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
171 นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
172 นายกัมพล ขันทะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
173 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
174 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
175 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
176 นางสาวยุวะภา ราวี ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
177 นางพรผกา หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
178 นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
179 นายบุญนำ อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
180 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการกองเลขานุการ
181 นางอนงค์รัตน์ วิริยะสถิตย์กุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
182 นางธันยพร แบนอภัย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
183 นายกฤตพล อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
184 นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
185 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม สพม๒๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
186 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
187 นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
188 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
189 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
190 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
191 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
192 นางสุภัทรา โพธิ์หล้า ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
193 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
194 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
195 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
196 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
197 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
198 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
199 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
200 นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
201 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
202 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
203 นางอัจฉริยา พหลทัพ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
204 นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
205 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
206 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
207 นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
208 นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
209 นางสาวนงค์นุช ทองภูบาล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
210 นางมยุรี ปรุงวิทยา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
211 นางจิรภัทร ทองชุม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
212 นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
213 นางสาวโญทะกา สิริเลิศธีรกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
214 นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
215 นางศิริลักษณ์ แสงกระจาย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
216 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
217 นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
218 นายสถาพร ไชยศรี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
219 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
220 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
221 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
222 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
223 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
224 นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
225 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
226 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
227 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นางสาวสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
230 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
231 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
232 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
233 นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
234 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นางสาววิไลวรรณ สิมโฮง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
236 นางจินตนา ทองป้อง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
238 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
239 นายภาคิไนย กะสินรัมย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
240 นายคมกฤช กาหลง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
241 นายนาคิน สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นางปิยนารถ สุริยหาร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นายพีรรัตน์ พรสุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอก ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นางปทิตตา ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นางสุดาพร พาระพัฒน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
251 นายจงจิต ดวงสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
252 นางณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
253 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
254 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
255 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
256 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
257 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
258 นางสาวยุวภา ราวี ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
259 นางทองใบ มุ่งชู ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
260 นายมาโนชญ์ ทับนิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
261 นางกัลยา ดีงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
262 นางจงกล ศรีวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
263 นางสุพิดา โนพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
264 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
265 นางนิธิดา เบ้าศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
266 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
267 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
268 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
269 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
270 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
271 นางกัลยา ดีงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
272 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
273 นายปรีชา เพชรชารี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
274 นายบุญชวน ดาทุมมา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
275 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
276 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
277 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
278 นางนิธิดา เบ้าศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
279 นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
280 นายฉลอง รักษาภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
281 นางพิริยา พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
282 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
283 นายปัญญา พราหมณ์ไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
284 นางพัทธ์ธีรา ศิริธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
285 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
286 นายจำนงค์ หอมยิ่ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
287 นายวรัญญู ครองทรัพย์ อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
288 นายธีรเจต อิ้งจะนิล อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
289 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
290 นายมาโนชญ์ ทับนิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
291 นายอติชาติ ชาติศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
292 นายปัญญา พราหมณ์ไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
293 นางสุพิดา โนพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
294 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
295 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
296 นางปริษฐา จงจำรัสพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
297 นางชรินรัตน์ ทัพขวา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
298 นางสาวกาญจนา ห่มสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
299 นางวนิดา พลหล้า ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
300 นางสาวพัชญาภรณ์ จันทรังษี อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
301 นางสาวธัญลักษณ์ คำสะอาด อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
302 นางสาวปานฤทัย ชื่นสร้อย อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
303 นายชวภัทร ชาบุญมี นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
304 นายพีรวัส ตั้งวานิชกพง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
305 นายรัชตพงษ์ ขุนไชย นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
306 นางสาวกุลญาดา พรนิคม นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
307 นางสาวอรนภา เทพเกาะ อัตราจ้างโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
308 นางอุบล เจริญศิริ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
309 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
310 นายสุพล พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
311 นางภมร สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
312 นายชวภัทร ชาบุญมี นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
313 นายพีรวัส ตั้งวานิชกพงษ์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
314 นายรัชตพงษ์ ขุนไชย นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
315 นางสาวกุลญาดา พรนิคม นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
316 นางนิธิดา เบ้าศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
317 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบ และบันทึกผลคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
318 นางจงกล ศรีวิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
319 นางกัลยา ดีงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
320 นางลดาวัลย์ อุปราเรืองโรจน์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
321 นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
322 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
323 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
324 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
325 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
326 นายอดุล อิงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
327 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
328 นายวัชระ คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
329 ดร.ไพวัล ไชยทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
330 นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
331 นายประเสริฐ อุ่นผาง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
332 นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
333 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
334 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
335 นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
336 นางพัชรา สิงห์หลง เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
337 นางสุมาลา ดำเนตร ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
338 นางปนัดดา นามวิจิตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
339 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
340 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
341 นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
342 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
343 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
344 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
345 นายอภิชาติ จันทร์ชูเพชร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
346 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
347 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
348 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
349 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
350 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
351 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
352 นางญาณิศา เครือวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
353 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
354 นางวนิดา ปัญญามี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
355 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
356 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฎิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
357 นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฎิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
358 นางสาวนัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
359 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
360 นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
361 นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
362 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
363 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
364 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
365 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
366 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
367 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
368 นายอภิชาติ จันทร์ชูเพชร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
369 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
370 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
371 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
372 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
373 นายอภิชาติ จันทร์ชูเพชร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
374 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
375 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน และรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
376 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
377 นายอภิชาติ จันทร์ชูเพชร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
378 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
379 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
380 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
381 นายอนุสรณ์ ปิ่นใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายโสต และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
382 นายวัชระ แก้วมีศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสต และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
383 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายโสต และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
384 นายอภิชาติ จันทร์ชูเพชร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสต และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
385 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
386 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
387 นายอภิชาติ จันทร์ชูเพชร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
388 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
389 นายบรรพต จันทร์ดาเสือ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
390 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
391 นางสาวนาถศิริ อันทอง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
392 นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้า ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
393 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
394 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู ประธานกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
395 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ รองประธานกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
396 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
397 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
398 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
399 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
400 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
401 นางพิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
402 นายสุนันท์ พันธุลาวัลย์ ศึกษ๋านิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
403 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
404 นางสาววรีพร ชาติชนะ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
405 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
406 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
407 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
408 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
409 นางสางนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
410 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
411 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
412 นางสาวสิริยากร ถนอมสงัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
413 นางสาววันวิสา หวะสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
414 นายธนาธิป แผ่นทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
415 นายปริชญ์ หงษ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
416 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
417 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
418 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
419 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
420 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
421 นายเถลิงศักดิ์ ยุบล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
422 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร ยศวิไล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
423 นางสุกัญญา สมรือเเสน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
424 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
425 นางสาววรรณพร ศรีมี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
426 นางสาววิไลลักษณ์ พิมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
427 นางสาวสิริยากร ถนอมสงัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
428 นางสาววันวิสา หวะสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
429 นายธนาธิป แผ่นทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
430 นายปริชญ์ หงษ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
431 นายธนภัทร เด่นดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
432 นางพัชรินทร์ โสภา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
433 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
434 นางสิรยา นามสง่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
435 นางอนงค์ พระคุณ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
436 นางสาวพาณิพัค บริหาร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
437 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
438 นางนัดดา พิมพ์ดีด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
439 นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
440 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
441 นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
442 นางสุภาภรณ์ ดาทุมมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
443 นางอังคณา รัตนเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
444 นางพรพิมล บุบผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
445 นางชื่นชม ก้อนมณี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
446 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
447 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
448 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
449 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
450 นางพรพิมล บุบผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
451 นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
452 นางวิศนี มิเถาวัลย์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
453 นายวิรัช พิมพา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
454 นางสุขสราญ เข็มทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
455 นางสาวอาณารัฐ กกกนทา ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
456 นายสุจิน นามสทอน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
457 นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
458 นายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
459 นางวิมล ลิ้มเลิศมงคล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
460 นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
461 นางปภัสนันท์ กิตติชัยเดชอนันต์ โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
462 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
463 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
464 นางรัชนี โพธิกุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
465 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
466 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
467 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
468 นายนิพล นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
469 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
470 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
471 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
472 นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
473 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
474 นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
475 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
476 นางเญจมาศ แก้ววิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
477 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
478 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
479 นางอรทัย กสิวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
480 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
481 นายอานนท์ อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
482 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
483 นางปรียา แสงศรี ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
484 นางบุญชดา จันฤาชา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
485 นางสาววิไลลักษณ์ พิมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
486 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
487 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
488 นางสาวพนิดา แสงจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
489 นางทิพวรรณ วงษา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
490 นางสาวกาญจนา ใกล้กลาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
491 นางสถาวรัตน์ เจริญสว่าง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
492 นางสุมาลี กองเกิด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
493 นางปารณีย์ สุทธิประภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
494 นางเกษมณี พิสุทธมภสิทธิ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
495 นางสาวสิริยากร ถนอมสงัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
496 นางสาววันวิสา หวะสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
497 นายธนาธิป แผ่นทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
498 นายปริชญ์ หงษ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
499 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
500 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลงทะเบียนและรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
501 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
502 นายกุศล ทัดโคกกรวด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
503 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
504 นายอนุชิต หอมสิงห์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
505 นายธนาธิป แผ่นทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
506 นายปริชญ์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
507 นางสาวพนิดา แสงจันแดง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
508 นายวชิร สืบปรุ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
509 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
510 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร โรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
511 นางสาวสิริยากร ถนอมสงัด โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
512 นางสาววันวิสา หวะสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
513 นายธนาธิป แผ่นทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
514 นายปริชญ์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
515 นางรัชดานุศร สุพร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
516 นางสาววิไลลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
517 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
518 นางนงศ์นุช เพ็ชรนอก ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
519 นางธนิดา พิมพ์สุข ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
520 นางสาวเบอร์รี่ เพลิดภูเขียว ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
521 นางสาวมลฤดี โนนทอง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
522 นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
523 นางสาวณัฐปัณฑ์ กูกขุนทด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและผู่้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
524 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
525 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
526 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นักเรียน กรรมการฝ่ายจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
527 นายธงชัย ทองถม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
528 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
529 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
530 นายกนก บุตรวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
531 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
532 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
533 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
534 นายเสกสัณห์ ลุนบง ผู้อํานวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
535 นายสุริยะ ลุนบง รก.ผู้อํานวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
536 นายองอาจ สิมเสน รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
537 นายทําดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
538 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
539 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
540 นายกังวาล ปัญญานิรมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
541 นางเพ็ญวิศา พระสุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
542 นางสิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ กรรมการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
543 นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
544 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดําเนินงาน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
545 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
546 นายถิรเดช นุสิทธิภาพ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
547 นางสาวจันทิมา ดีจันทร์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
548 นางสาวปวีณา ปราบมนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
549 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมและเลขานุการ ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
550 นายเสกสัณห์ ลุนบง ผู้อํานวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
551 นายทําดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
552 นายธเรศ ประภาการ รก.รองผู้อํานวยการโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
553 นายสําเริง นันหมื่น ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
554 นายสมพร จุไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
555 นายอภิชัย ศรีหัวแฮ ครูโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
556 นายทินกร สดสุชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
557 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
558 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
559 นางสุภาจิตต์ พลอ่อนสา ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
560 นางณหทัย เสมอหน้า ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
561 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
562 นางสาวอุไร จันทิมา ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
563 นางสาวสุปรียา ไชยหาเทพ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
564 นางสาวจารุวรรณ ชัยลา ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
565 นางสาวจิราวรรณ ผิวเผื่อน ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
566 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้ว ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
567 นางกัญชรีย์ เหมือนเตย ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
568 นายเชาวฤทธิ์ เดชแพร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
569 นางสุจิตรา แพไธสงค์ ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
570 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่ ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(นาฏศิลป์)
571 นายจรัญ รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
572 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
573 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
574 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
575 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
576 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
577 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
578 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
579 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
580 นายบุญตา ชาญชำนิ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
581 นายบุญตา ชาญชำนิ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
582 นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
583 นางสาวกาบฟ้า ศรีล้อม ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
584 นางศิราธร มณีทอง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
585 นางสาวปพาวรินทร์ ซื่อตรง ครูอัตราจ้างโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
586 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
587 นายสงกรานต์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
588 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
589 นายบุญตา ชาญชำนิ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
590 นายสุวิทย์ เมืองมีศรี ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
591 นายสมศักดิ์ แก้วโสภา ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
592 นายนิวัฒนา จำลอง ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
593 นายวิทยา เชิมชัยภูมิ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
594 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
595 นางสาวนวลรดา ก้อนคำ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
596 นางสาวเพ็ญนภา มหาวงษ์ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
597 นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
598 นางพิมผกา เยี่ยมอ่อน ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
599 นางสาวรัมย์ระดา แก้วศรีหา ครูธุรการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
600 นางสาวลลิดา ประภาการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
601 นางอทิตยา แก่นชัยบุรี ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
602 นางชญาภา ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
603 นางวรรณา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
604 นายณัฐวัฒน์ วงธานี ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
605 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
606 นายจีระศักดิ์ ธรรมโรจน์ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
607 นายประหยัด คำน้อย ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
608 นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
609 ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้ว ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
610 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
611 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
612 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
613 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
614 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผล การแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
615 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศ ผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
616 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผล การแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
617 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผล การแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
618 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผล การแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
619 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผล การแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
620 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผล การแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
621 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
622 นายบุญตา ชาญชำนิ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
623 นางจินตนา หาแก้ว ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
624 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
625 นางไพลิน ผิวโชติ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
626 นายประยงค์ สีมาพล ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
627 นายกัณฐรากรณ์ ไกรวัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
628 นางสาวอุบลรัตน์ ศรีโนนยาง ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
629 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลุนสา ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
630 นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนและรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
631 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
632 นายธีระศักดิ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
633 นางสาวเนตรนภา มาลาหอม ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
634 นายรุตธวัช เขียวน้อย ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
635 นายภาณุพงษ์ อุณชาติ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
636 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
637 นางเนตรทอง เพียรแก้ว ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
638 นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
639 นางสาวรัมย์ระดา แก้วศรีหา ครูธุรการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
640 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
641 นางมยุรี สนเจริญ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
642 นางวันทนา วงษ์วรรณ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
643 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและ ตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
644 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
645 นางจินตนา นาธงชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
646 นางชลิตตา พรสุวรรณ์ ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาฯ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
647 นางสาววนิดา เทพาลุน ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
648 นางอารีรัตน์ ผิวดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
649 นางสุปรีดา ประภาการ ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
650 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
651 นางสาวชนนิกานต์ พันภักดี ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
652 นางสาวมิ่งขวัญ สายเมือง ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
653 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและ ตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
654 นางนภธร อัครธรสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
655 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
656 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
657 นางฉวีวรรณ พลธรรม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
658 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
659 นายอิสริยภรณ์ ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชากูล กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
660 นางสาวอารียา บุตรทา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
661 นางดวงรัตน์ ดียา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
662 นางสาวนพัชพร มาลา ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
663 นางพิมผกา บุระคำ ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.ต้น และ ม.ปลาย
664 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและ ตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
665 นางชนิภากานต์ หวังมวนกลาง ครูโรงเรียนชนบทศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
666 นางสุภาพร น้อยฤทธิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
667 นายภักดีพร วิชาราช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
668 นายธนิต ห้าวหาญ ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
669 นางสาวอรกัญญา มีทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
670 นายวิทยา เชิมชัยภูมิ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
671 นายณภพ วานิชสาร ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
672 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและ ตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
673 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
674 นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญญา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
675 นางสาววัชราภรณ์ อ่อนชัย ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
676 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
677 นางนงเยาว์ หอมชื่น ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
678 นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
679 นางณัติฐา ลินทะละ ครูโรงเรียนชุมชนดูนสาด กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
680 นางนิตยา วรรณไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
681 นางสาวสวิตรี พรมศรีแก้ว ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
682 นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพร ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
683 นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
684 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและ ตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก (นาฏศิลป์)
685 นางสายสุวรรณ คำศรีแก้ว ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก (นาฏศิลป์)
686 นางอรพิน พันธ์ุรัตน์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก (นาฏศิลป์)
687 นายมิตรศิลป์ แก้วมาตย์ ครูโรงเรียนบึงไทรวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก (นาฏศิลป์)
688 นายสมศักดิ์ แก้วโสภา ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก (นาฏศิลป์)
689 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและ ตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันมายากล (นาฏศิลป์)
690 นายสุริยา เยาวมาตย์ ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันมายากล (นาฏศิลป์)
691 นายชุมพล มณีแสน ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันมายากล (นาฏศิลป์)
692 นางอพชะนี เย็นสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันมายากล (นาฏศิลป์)
693 นายวิทยา เชิมชัยภูมิ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันมายากล (นาฏศิลป์)
694 นางสาวพนิดา สินโพธิ์ ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันมายากล (นาฏศิลป์)
695 นายสุวิทย์ เมืองมีศรี ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน และตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันมายากล (นาฏศิลป์)
696 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
697 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
698 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
699 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
700 นายชัยภรณ์ สีมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
701 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
702 นางนิกัญฃลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
703 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
704 นางเบญจมาศ สันทิตย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
705 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
706 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
707 นายนพดล ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
708 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
709 นายสกุลชัย ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
710 นางทัศนียา ทองทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
711 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
712 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
713 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
714 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
715 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
716 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
717 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
718 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
719 นางสาวสุมันตา สุภธีระ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
720 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
721 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
722 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
723 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
724 นายอรรถพล ปลอดจินดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
725 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
726 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี))
727 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
728 นายชูชาติ ชัยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
729 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
730 ว่าที่ ร.ต.สมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
731 นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
732 นายสมพล สมภักดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
733 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
734 นายปัญจเดช สมตัว เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
735 นายเจษฎาพร อุดม เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
736 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
737 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
738 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
739 นางประยูร ศรีเสน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
740 นางสุวารีย์ โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
741 นางมณีรัตน์ คำพรมมี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
742 นางควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
743 นางพุทธินันท์ โคตรภูเขียว ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
744 นางบุษกร สีดามล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
745 นางสาวราตรี ศรีนา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
746 นางสาวรัษฎากร ขันต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
747 นางสุรีพร เค้าสงค์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
748 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
749 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
750 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
751 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
752 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
753 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
754 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
755 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
756 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
757 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
758 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
759 นางสาวสุมันตา สุภธีระ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
760 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
761 นายภูมินทร์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
762 นางสาวกัลยรัตน์ หนันทุม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
763 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
764 นางสาวณัฐนันท์ บุญกมลศรีศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
765 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
766 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
767 นางสาวสุคนธรัตน์ กระพี้แดง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
768 นายวิชาญ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
769 นางสาวสุวพรรณ พรหมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
770 นายธนกร แสนธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
771 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
772 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
773 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
774 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
775 นางสาวสุจิตรา นามจำปา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
776 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
777 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
778 นางสุกัญญา ขาวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
779 นางสาวอังคณา สุดสะอาด ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
780 นางเพ็ญนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
781 นางสาวชุติมณฑ์ สินสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
782 นายธนัท ไชยทิพย์ ประธานสหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
783 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
784 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
785 นายฉัตร สิงห์บุราณ ผู้อํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
786 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
787 นายจํารูญ ศรีฉายา ผู้อํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
788 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
789 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
790 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
791 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
792 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
793 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
794 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
795 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
796 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
797 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
798 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
799 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
800 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
801 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
802 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
803 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
804 นายนพรัตน์ ปะวะถี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
805 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
806 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
807 นายเฉลียวศักดิ์ คําวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
808 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
809 นายสุริยา รัตนสุริยากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
810 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
811 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
812 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
813 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
814 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
815 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
816 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
817 นายรําไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
818 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
819 นายธีระวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
820 นายวรวุฒิ บ่อคํา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
821 นายเฉลียวศักดิ์ คําวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
822 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
823 นายสังเวียน ชาบัณฑิตพุฒ นักการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
824 นายหนูเกน ชะมินชัย นักการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
825 นายวรพล สอนเสน นักการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
826 นายประดิษฐ์ ขัติยะวงษ์ นักการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
827 นายสมหมาย พรมสา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
828 นายชาตรี วงสุวรรณ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
829 นายบุญมา ดวงพรม ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
830 นายปรีชา บุระพันธ์ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
831 นายสมภาร ริมเมือง ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
832 นายสิทธิโชค ปุลาถาเณ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
833 นายสวาท วงษ์ภักดี พนักงานขับรถโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
834 นายอรุษ ศรีทําบุญ พนักงานขับรถโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
835 นายโกมล สังขทิพย์ พนักงานขับรถโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
836 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
837 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
838 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
839 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
840 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
841 นางสาววิชชุดา แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
842 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
843 นางสาวสุรัสวดี วัณณกุล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
844 นางสาวอาจารียา อ่อนสะอาด ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
845 นางปิยะฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
846 นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
847 นางสาวณัฐนรี บุญแทน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
848 นางสาวดวงฤทัย วิสัยกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
849 นางบุปผา วาสิงหน แม่บ้านโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
850 นางโสภา ลึงลัด แม่บ้านโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
851 นางปราถนา สีเชียงสา แม่บ้านโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
852 นางสมจิตร จํานงษ์พันธ์ แม่บ้านโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
853 นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
854 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
855 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
856 นางอัญรินทร์ วิโย รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
857 นางสาวยุวภา ยนสําอาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
858 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
859 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
860 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
861 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
862 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
863 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
864 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
865 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
866 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
867 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
868 นายฉัตร สิงห์บุราณ ผู้อํานวยการโรงเรียนลําน้ําพอง กรรมการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
869 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
870 นายจํารูญ ศรีฉายา ผู้อํานวยการโรงเรียนยางคําพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
871 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 กรรมการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
872 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
873 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
874 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขันและรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
875 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
876 นายบัญชา คําธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
877 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
878 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
879 นางอนุวรรณ สิมลี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
880 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
881 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
882 นางสาวปิยฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
883 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
884 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
885 นางนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
886 นางสัญญาลักษณ์ คําธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
887 นายวรวุฒิ บ่อคํา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
888 นางนิตยา สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
889 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
890 นายเฉลียวศักดิ์ คําวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
891 นางสาวทัศนีย์ สืบวงศ์แสง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
892 นางสาวสาลินี โฮมแพน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
893 นายศิขริน แสนทา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
894 นายณัฐวี บุญปลอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
895 นายบุญหลาย พุทธโค นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
896 นายถิรวัฒน์ นานอก ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
897 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
898 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลงทะเบียนและรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
899 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
900 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
901 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
902 นางสาววัชรีพร แดงทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
903 นางสาววาสนา สอดศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
904 ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
905 นางสาววัชรีพร แดงทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
906 นางนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
907 นางสาวสาลินี โฮมแพน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
908 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
909 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
910 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
911 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
912 นายณัฏฐพัทร แสงทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
913 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
914 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
915 นายวีระพล จันทร์ศิลา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
916 นายประยงค์ สิงหาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
917 นายอดิเทพ พลบํารุง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
918 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
919 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
920 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
921 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
922 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
923 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
924 นายจิระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
925 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
926 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
927 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
928 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
929 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
930 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
931 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
932 นายวิชิต เถาว์เมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
933 นางชมพูนุช ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
934 นายปรีดา ตรีธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
935 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
936 นายอาทิตย์ เกตจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
937 นางเยาวภา ทองแย้ม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
938 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
939 กันยาลักษณ์ ทะวิวิญ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
940 นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
941 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
942 นางวชิรา กมลผุด ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
943 นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์ทา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
944 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
945 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
946 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
947 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
948 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
949 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
950 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
951 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
952 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
953 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
954 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
955 นายเทวนาถ โสสองชั้น ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
956 นายวุฒินันท์ สนิทมาก ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
957 นางสาวพรรณพิศ บัวภา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
958 นางสาววารุณี ศรเสนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
959 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
960 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
961 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
962 นางสุภาวดี ชาวดง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
963 นายปัญจเดช ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
964 นายเจ็มจิตร์ ธะนะปัตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
965 นายทวีรักษ์ มิตรโยธิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
966 นายสุชาติ ชุมทอก ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
967 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
968 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
969 นางสาววารุณี ศรเสนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
970 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
971 นายเทวนาถ โสสองชั้น ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
972 นางสาวศุภรัตน์ มีเนียม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
973 นางสาวพรรณพิศ บัวภา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
974 นางรัชนี สีหพงษ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
975 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
976 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
977 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
978 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
979 นายวิชิต เถาว์เมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
980 นายวิศรุต สารการ ครู โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
981 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
982 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
983 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
984 นายอาทิตย์ เกตจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
985 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
986 นายอำนวย มโนมัย ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
987 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
988 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
989 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
990 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
991 นางสาววารุณี ศรเสนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
992 นางสาวศุภรัตน์ มีเนียม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
993 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
994 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
995 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
996 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
997 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
998 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
999 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1000 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1001 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1002 นายจิระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1003 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1004 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1005 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1006 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติผลการแข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1007 นางนงค์ลักษณ์ สอนศีลพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1008 นางชมพูนุช ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1009 นายปรีดา ตรีธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1010 นางอนงค์ เฮ็งนิรันดร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1011 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1012 นางสาววารุณี ศรเสนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1013 นางสาวศุภรัตน์ มีเนียม ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1014 นางสาวพรรณพิศ บัวภา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1015 นายเทวนาถ โสสองชั้น ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องอีสาน
1016 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1017 นางพิลัยพร นิระมิตร ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1018 นายศิริชัย ศิริมั่งมูล ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1019 นายนัฐกร สีใส ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1020 นายเชาวลิตร สมบัติทอง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1021 นายชัยพิชิต ไชยสิทธิ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1022 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1023 นายวุฒินันท์ สนิทมาก ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1024 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1025 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1026 นางสาวพัชราวัลย์ พันโน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1027 นางสาวพรรณพิศ บัวภา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1028 นางสาววารุณี ศรเสนา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1029 นางสาวพัชภรณ์ มหามาตย์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
1030 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1031 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1032 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1033 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1034 นายสิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1035 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1036 นายสำเนียง มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1037 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1038 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1039 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1040 นางไพจิตร์ แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1041 นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1042 นายฟ้าสาง คำทองเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1043 นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1044 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1045 นางพรผกา หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1046 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1047 นายวิรัช คุ้มโภคา เลขาศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1048 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ผู้ช่วยเลขาศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1049 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1050 นายกิตติ ตันเมืองปัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1051 นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1052 นายสุวัชชัย มิสุนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1053 นางนิรมล ศรีชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1054 นายนุวัติ พิมพะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1055 นายวีรชน มีฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1056 นางณปภัช รู้สมกาย ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1057 นางยุคุนธร น้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1058 นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1059 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1060 นายระชานนท์ ศรีเพชร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1061 นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1062 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1063 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1064 นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1065 นางไอลดา ประจันตเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
1066 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
1067 นางณีระนุช อาจศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
1068 นายวีรยุทธ ทองแดง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
1069 นางสาวนิภาพร ทินช่วย ครู โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
1070 นางรัตติยา เอกปริญญา ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
1071 นายเวียงชัย อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
1072 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
1073 นางสาวกัญญาวีร์ อังสนุ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
1074 นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
1075 นางกรรณิการ์ ดำเนตร ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
1076 นางเอื้องไพร นาจำเริญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
1077 นางสิริณัฏฐ์ รักษาเคน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
1078 นายยศวัฒน์ พาผล ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
1079 นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
1080 นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า ครู โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
1081 นางสาวแววธิดา เกตุดาว ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
1082 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
1083 นางละเอียด กองสมบัติ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
1084 นายไกรเพชร เจริญศิริ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
1085 นางสาวตักษณันท์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
1086 นางสาวพัทจารี เทียบแสน ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
1087 นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
1088 นายสุขสันติ์ การสะอาด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1089 นางเอื้องพร คำอ้อ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1090 นางสาววาสนา สอดศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1091 สิบเอกหญิงปิยวรรณ บุญตอง ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1092 นางวราลักษณ์ สีระคาม ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1093 นางสาวอาริศรา อรรคษร ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1094 นายทศพณ ทองแย้ม ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
1095 นายวัชระ ขันสังข์ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
1096 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
1097 นางมณีรัตน์ คำพรมมี ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
1098 นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
1099 นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
1100 นางดาราวรรณ อานันทนสกุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น
1101 นางจารุพร รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น
1102 นางสาวเนตรดาว รัตนพร ครู โรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น
1103 นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรม ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น
1104 นางสายชล ชาติไทย ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น
1105 นางพิชญา มาตย์ภูธร ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น
1106 นางศิริรุ่ง ดนตรี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น
1107 นางอัจฉรา กีรติรังสรรค์ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย
1108 นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย
1109 นางสาวสินีนาฏ ภูมิศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย
1110 นางสังวาลย์ อติรัตนวงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย
1111 นางสุกัญญา แสนทวีสุข ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย
1112 นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระ ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย
1113 นางธิติมา อินทร์เสนลา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย
1114 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติปล่อยอิสระ ม.ต้น
1115 นายภูวนาท นิสัยตรง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติปล่อยอิสระ ม.ต้น
1116 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติปล่อยอิสระ ม.ต้น
1117 นายสรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์ ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติปล่อยอิสระ ม.ต้น
1118 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.ต้น
1119 นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.ต้น
1120 นางสาวอุดม ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.ต้น
1121 นายนิกร ลีกวนชา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.ต้น
1122 นายนิพนธ์ สาชัย ครู โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย
1123 นายคุณากร โทแหล่ง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย
1124 นายจักริน งานไว ครู โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย
1125 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย
1126 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย
1127 นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.ปลาย
1128 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1129 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1130 นางสาวพัทธนันท์ แสบงบาล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1131 นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1132 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1133 นางสุดาจันทร์ หินกลาง ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1134 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1135 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1136 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1137 นางภัคจิรา กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1138 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1139 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1140 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1141 นายทวี ทินเต ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1142 นายดำรงค์ ชาแท่น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
1143 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน ศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้