::sm-kkn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายประคอง กองเงินโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางบัวสุวรรณ โสภาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางกาญจนา โคตรแก้วโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางมุกดา เสนาฤทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา อุดมโภชน์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางบงกช วิลาศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางดารา สุดชาดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ภูมีศรีโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ สีหานาทโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ แอมนนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางปัณฑิตา ชาติประมงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางมาลี ผ่องศิริโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางดวงจัน เพชรสมัยโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางสุนิสา สำราญวงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ บุญเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางใจทิพย์ มาลากองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวถิรพร พิสสาพิมพ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางดารารัตน์ ชัยชนะโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางประทุมเมศ ช่วงชิตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย พันธุ์รักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางผาณิต นามวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ บัวระภาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางฉัตรทอง ดวงลีดีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวอรพิน อุปเทพโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นายนิกร สิทธิเลาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ภูสนามโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรรณี ชัยทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางรุ่งฤดี ทองมากโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเกษนิภา นิลบาลันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประไพร สีเทาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพิชญาณัญ บุตรล้านช้างโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางอมรพรรณ ทองชมภูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ ศิริจิตรโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นางจิราวันย์ กิตติกรชัญวัฒน์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประครอง เครือชมภูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณวรางค์ โอฬารริกพันธุ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายวิมาน สีทนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสังวาล เถื่อนนาดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตติยากร แก้ววิเศษโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางสุดา หมื่นแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ พรประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดีโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางธีราภรณ์ โนนเพียโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายคุณาธิป จำปานิลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ศิลาศรีโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้างโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางนิรัติศัย สุดเพาะโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางเบ็ญจมาตร์ สันทิตย์โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
5. นายทรงฤทธิ์ แก้วพรมโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ จันทร์ศิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวรพนิต ซิมมอนส์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัมภา พิมพุฒโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสมนึก วงษาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางอังคณา ปะตังเวสังโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล จันทรรังษีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางสุภัทรา โพธิ์หล้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสุนันทา ศิริตื้นลีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
8. นายรัฐศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย พรมเมืองคุณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางพรพิรุณ แจ้งใจโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
3. นายวรจิตร ทิพเนตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางประยูร สันดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายพงษ์พันธุ์ ศรีมันตะโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายบันไทย สิมมาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัสโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ชาวกะมุดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางศิริภัสพินพร นุ่มนวลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ จตุรพรสวัสดิ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสงกรานต์ สาระมณีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางมัณฑิกา กันตวิรุฒโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางปณิชา พัฒนานนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ คำมูลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา กองเพชรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางนันทิยา หล้าจันทร์ดาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิตยา อุดมผลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติปกรณ์ อ้มเถื่อนโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทรายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวทัดดาว สนเมืองโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายภูพัน รัตนจักร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อ้วนสาเลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางสาวกัญญภัคพิมพ์ อุดมวงษ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคิไนย กะสินรัมย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ คำพิลาโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โพธิ์จารย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายบุญส่ง สีแนนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นกรรมการ
4. นายวรวุธ อัครกตัญญูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ สันทาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางชนกนาถ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางราริน นันทพานิชโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางนิสานันท์ ชามะรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอุทัยรัตน์ เอี่ยมศรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ปะวะถีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางชลกร เสริฐสมโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชนี พลดอนโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางลออ บัวใหญ่รักษาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นายพิชิต ทองล้นโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สมบูรณ์โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ อวนศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางฐานัส โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางนฤมล ไสยสาลีโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
6. นางนิภาพร โคตุเคนโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
7. นางบุหลัน ถาวิเศษโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นายสุทธิพจน์ พิมพ์นารากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวสายสุนีย์ นาอุดมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
10. นางอัจฉริยา พหลทัพโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางรดาวัลย์ น้อยเสนาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นางสาวนัฏชริดา รังกุพันธ์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายนิติพัศ รัตนะโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ สิงขรณ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
7. นางสาวคมขำ พิมพ์บึงโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางชนกนาถ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถศิริ อันทองโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นายธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายชัชชัย พระราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ตรีศาสตร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวทัศนีพร คนคิดโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางนัฏทกร ศรีทำบุญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายอุเทน นันทสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร มุพิลาโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการ
3. นางสาวจิรานนท์ หงษ์ดีโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางนิตยา พรมเกตุโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายนาคิน สัจจะเขตต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนพมาศ ศรีเชียงสาโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพักตร์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เถาหมอโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายเชาวลิตร สมบัติทองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางปาริญ์ญา กุลหนองแดงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ พันธุตาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ อาสนาทิพย์ โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นางมัณฑิกา กันตวิรุฒ โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางนันท์นภัส นามสุดตาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมร ป้องจันทร์โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย กรรมการ
3. นางชุลิตา ไชยหงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกฤติมา กึกก้องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ตันเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายสุวัชชัย มิสุนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. นางนิรมล ศรีชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายนุวัติ พิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นายวีรชน มีฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
8. นางณปภัช รู้สมกายโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
9. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
10. นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
11. นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
12. นายระชานนท์ ศรีเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
13. นางสาวพชรวีร์ นามพิกุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
14. นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
15. นางสาวสุภาพร วงเวียงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
16. นางจุฬารัตน์ แก้วหานามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
17. นางไอลดา ประจันตเสนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ตันเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายสุวัชชัย มิสุนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. นางนิรมล ศรีชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายนุวัติ พิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นายวีรชน มีฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
8. นางณปภัช รู้สมกายโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
9. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
10. นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
11. นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
12. นายระชานนท์ ศรีเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
13. นางสาวพชรวีร์ นามพิกุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
15. นางสาวสุภาพร วงเวียงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
16. นางจุฬารัตน์ แก้วหานามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
17. นางไอลดา ประจันตเสนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางณีระนุช อาจศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
3. นายวีรยุทธ ทองแดงโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ทินช่วยโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
5. นางรัตติยา เอกปริญญาโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นายเวียงชัย อติรัตนวงศ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาวีร์ อังสนุโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
3. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ดำเนตรโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
5. นางเอื้องไพร นาจำเริญโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสิริณัฏฐ์ รักษาเคนโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายยศวัฒน์ พาผลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
3. นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่าโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
4. นางสาวแววธิดา เกตุดาวโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายวรวุฒิ บ่อคำโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางละเอียด กองสมบัติโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการ
2. นายไกรเพชร เจริญศิริโรงเรียนโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางสาวตักษณันท์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวพัทจารี เทียบแสนโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางดาราวรรณ อานันทนสกุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจารุพร รุทเทวินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวเนตรดาว รัตนพรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สุภกรรมโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
5. นางสายชล ชาติไทยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางพิชญา มาตย์ภูธรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางศิริรุ่ง ดนตรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา กีรติรังสรรค์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ภูมิศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
4. นางสังวาลย์ อติรัตนวงศ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสุกัญญา แสนทวีสุขโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางธิติมา อินทร์เสนลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขสันติ์ การสะอาดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเอื้องพร คำอ้อโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาววาสนา สอดศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
4. สิบเอกหญิงปิยวรรณ บุญตองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางวราลักษณ์ สีระคามโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางสาวอริษรา อรรคษรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทศพณ ทองแย้ม โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวัชระ ขันสังข์โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
3. นายสันติ พันธุ์ชัยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ คำพรมมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุดม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายนิกร ลีกวนชาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท นิสัยตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ สาชัยโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายคุณากร โทแหล่งโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายจักริน งานไวโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย กองกะมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรืองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนำพล พงศ์พัสนันท์ครูโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายธันยวัตร แก้วสุขครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยา เวฬุวรรณครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวระพีพร พันธ์สะอางครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
5. นายชวภัทร ชาบุญมี นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางสาวบรรจง มุกดาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจงจิต ดวงสนามผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางวิภา มีใจดีครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางดรุณณี จึงตระกูลครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวภัสญาดา ปลัดศรีช่วย ครูโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางปริษฐา จงจำรัสพันธ์ครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคาผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางกิ่งทอง เชื้อทองครูโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายวทัญญู สุวรรณประทีปครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายอนันท์ เขียวสีครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวแพรทอง มารัตน์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
6. นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรีครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธนะประสงค์ จันทราธนสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายศักฏิ์ชัย เชษฐบุตรครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียวครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุดาพร นันทะศรี นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
6. นางสาวจิรายุ สุราสาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุวอผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเชฐกร ประชาโรจน์ครูโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายนำพงศ์ สุขสบายครูโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายคมสันต์ หลาวเหล็กครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก ชำนาญยุทธภูมินักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
6. นางพรจิตต์ ไกรขุนทศครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเผ่า พันธโคตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ กองพิลาครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางณภาพร พัฒนจักรครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางรุจิรา ยืนยิ่งครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
5. นายภานุพงศ์ อ่อนมิ่งนักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายสุพล พรหมกูลครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบากร บงแก้วครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายจักรพันธุ์ แก้วกัญหาครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางนันทยา พรหมกูลครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายจเด็จ อาศนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คงรักช้างครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ แต่งสุวรรณมีโชคครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางพิมญาดา สังขนุกิจครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐพร ชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางมาลี เสาร์สิงห์ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายรัชตพงษ์ ขุนไชย นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวักรรมการ
6. นางยุพิน ภูคำแสนครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนิเชษฐ์ วุฒิปรีดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ประธานกรรมการ
2. นางสุมลพรรณ ศรีลำดวนครูโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุลครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
4. นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ยครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางสาวกุลญาดา พรนิคม นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
6. นางภมร สุวรรณประสิทธิ์ครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดงครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐินี ลีปาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ
5. นางวิภา เมืองสอนครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางคุนัญญา จันทร์คูณครูโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางนิสา เหล่าบัวดีครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางจิรนันท์ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ แพงปัสสาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระฮอนด้า วาทสทฺโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ เทืองน้อยครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางกัลยาณี พลบำรุงครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวเดือนเพ็ญ ตุ่นคำครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรวัส ตั้งวานิชกพงษ์นักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายมนตรี กรมทำมาครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชัยมงคล บัวช่วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนหนองเรียนวิทยากรรมการ
3. นางสาวลลนา สิงหนิกรโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชัย กองเกิดโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นายเสริมสุข แก้ววงษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายยอดพยัคฆนาวิน อาสนาทิพย์โรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเขื่อน วิระพันธ์โรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
3. นายสมชาย สระมุณีโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรพชนชัย กองรัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นายปีใหม่ พิมพ์ทองโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ปานเนาว์โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แก้วกู่โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุลักษณ์ บุญนาโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนุวัตร ศรีพระนามโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายวัชระ คงแสนคำโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ปานเนาว์โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ แก้วกู่โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุวัตร ศรีพระนามโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ดร.เสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ กาทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายแมน พิมพะสอนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นายบุญมา วงษาโรงเรียนดงมันพิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาว์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมืองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางไพร์จิตร แก้วศิริโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร เจริญสุขโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายวัชรพร กิจโป้โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายบุญตา ชาญชำนิโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพา ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสัณฐิติ จ้ํานอกโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวงโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธรโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสัณฐิติ จ้ํานอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สิมหลวงโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
7. นางดิจิตรตะ แวดล้อมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวศริญญา กุลพินิจ โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายพันกร ศรีวัฒนเรืองกุลโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุชีรา แก่วหนองแกโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
7. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวศริญญา กุลพินิจโรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายพันกร ศรีวัฒนเรืองกุลโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุชีรา แก่วหนองแก โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
7. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นางสาวแคทลียา ปักโคทานังโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายพรศักดิ์ ภูมิสวาสดิ์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นางสาวแคทลียา ปักโคทานังโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายพรศักดิ์ ภูมิสวาสดิ์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวจริยา อินธิสอนโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
7. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอิศรินทร์ นันท์ธนาวรกุลโรงเรียนขัวเรียงศึกษากรรมการ
4. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวจริยา อินธิสอนโรงเรียนจระเข้วิทยายนกรรมการ
7. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนภาพร เพ็ชรศรีกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วันละคําโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิณมล สมเหล็กโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร มาลาเพชรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒กรรมการ
6. นางสาวยลดา หนองบัวโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอนก พรมสาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ อุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่นกรรมการ
7. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอนก พรมสาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ อุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่นกรรมการ
7. นางภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
5. นายชนะ สุริยันต์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ยั่งยืนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
5. นายชนะ สุริยันต์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ยั่งยืนโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนกร เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนกร เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนกร เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา สุดโตโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนกร เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมผกา บุระคำโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมผกา บุระคำโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนกร เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมผกา บุระคำโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนกร เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมผกา บุระคำโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนกร เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงศ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการ
3. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายทูน เอี่ยมแม้นโรงเรียนเวียงนครวิทยาคารกรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
3. นายวิศรุต แสงคำโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย ทิพยอาสน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
4. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
5. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
5. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ชัยปัญญาโรงเรียนบึงไทรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ กุดอั้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ชัยปัญญาโรงเรียนบึงไทรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ กุดอั้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย ดงอนนท์โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย ดงอนนท์โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายอัฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายอัฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ กุดอั้วโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
4. นายทวี โพธิ์กุดไสยโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ยุชิโรงเรียนหนองขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสเรศย์ ไวยวัตรโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัชระ ยุชิโรงเรียนหนองขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสเรศย์ ไวยวัตรโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายจักปกรณ์ ฐานะมั่นคงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายจักปกรณ์ ฐานะมั่นคงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูเบศวร์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สอนนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูเบศวร์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทธิดา สอนนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร เหลืองวิเชียรฉายโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายทวีป อรุณปรีดิ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
4. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร เหลืองวิเชียรฉายโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายทวีป อรุณปรีดิ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
4. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทนฃยาลัยนครพนมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา นาธงชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
2. นางชลิตตา พรสุวรรณ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาฯกรรมการ
3. นางสาววนิดา เทพาลุนโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีรัช ผิวดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุปรีดา ประภาการโรงเรียนพลกรรมการ
6. นายนรินทร์ สมบูรณ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาวชนนิกานต์ พันภักดีโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจินตนา นาธงชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
2. นางชลิตตา พรสุวรรณ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาฯกรรมการ
3. นางสาววนิดา เทพาลุนโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีรัช ผิวดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุปรีดา ประภาการโรงเรียนพลกรรมการ
6. นายนรินทร์ สมบูรณ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาวชนนิกานต์ พันภักดีโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นางอัจฉรา แท่นแก้วโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสริยภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
6. นางสาวอารียา บุตรทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางดวงรัตน์ ดียาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวนพัชพร มาลาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นางอัจฉรา แท่นแก้วโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสริยภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
6. นางสาวอารียา บุตรทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางดวงรัตน์ ดียาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวนพัชพร มาลาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลาง ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ
2. นางสุภาพร น้อยฤทธิ์โรงเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
3. นายภักดีพร วิชาราชโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
4. นายธนิต ห้าวหาญโรงเรียนโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา มีทองโรงเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายชนิภากานต์ หวังมวนกลางโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการ
2. นางสุภาพร น้อยฤทธิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
3. นายภักดีพร วิชาราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
4. นายธนิต ห้าวหาญโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา มีทองโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ
6. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญญาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนชัยโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
3. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางนงเยาว์ หอมชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางณัติฐา ลินทะละโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
7. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพรโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
9. นางสาวิตรี พรมศรีแก้ว โรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญญาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนชัยโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
3. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางนงเยาว์ หอมชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางณัติฐา ลินทะละโรงเรียนชุมชนดูนสาด กรรมการ
7. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพรโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
9. นางสาวิตรี พรมศรีแก้ว โรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอรพิน พันธุ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
2. นายมิตรศิลป์ แก้วมาตย์โรงเรียนบึงไทรวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วโสภาโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
4. นางสายสุวรรณ คำศรีแก้วโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นายสุธรรม โพธิ์งามโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชุมพล มณีแสนโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
2. นางอพชะนี เย็นสวัสดิ์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นางสาวพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการ
5. นายสุริยา เยาวมาตย์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุวิทย์ เมืองมีศรีโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางอินทุกานต์ พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ จิตวัฒนาชนานนท์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. Mr.Sean O Haraโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวรจนา วงดรมาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวมิรันตี มีมาโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางณัฐชยา สมมาศเดชสกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายรวิพล อุ่นลอยโรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายตระกูล เสนานอกโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Keith Worrallโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวพนิดา แสนจันแดงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายนัธทวัฒน์ ราชชารีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นางรัทญาภรณ์ คำพิชิตโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางธิดา โกจารย์ศรีโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพิศ โสภาโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
3. Mrs.Michael Gilbertโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ภูบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี แสนจูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณพร ศรีมีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุวัลยา นิราศสูงเนินโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเอมพลอย เพ็ชรสว่างเกิดโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Meliki Simeonโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางนิตยา สิงห์สุธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา โพธิ์ชัยรัตน์โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
5. นางสุกัญญา สมรือแสนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางสาวอุทุมพร โคตวันโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
7. นางสาวพิชญา มีเศษโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางประสพ แสงสุทธิโรงเรียนจระเข้วิทยายนประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ กลุ่มเหรียญทองโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. Mr.Anthony Movaโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสุวพิชญ์ ปิ่นเมืองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ เพ็งบุญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางถนอมศรี เหลาหาโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทดโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เที่ยงสงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. Mr.Marcus Dareโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางมะลิ วงษ์อรุณโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบรรพต จันทร์ดาเสือโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล มะณีแสงโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. Miss๋Julia Perezโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางปรียา แสงศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ โสภาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางสาวศิรินทิพย์ เทพประทานโรงเรียนภูผาม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวาริษา แพงปัสสาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. Mr.Chaster Acainโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวณฤดี เหล่าคนค้าโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
5. นางรัชดานุศร สุพรโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางภาสินี ศรีบุญวงษ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์พงศ์ พงศ์ประภาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.อรอนงค์ อินสอาดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. MissXiong Shiqiโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissLi Qingchunโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางไพวัลย์ กัญญ์พันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดกลางกรรมการ
5. นางสาวสถาพร แซ่จ๋าวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.วัชรพล ศิริสุวิไลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. MissLan Xiโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. MissQin Shuyuโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดชโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ จันทร์จองโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร เชิดไธสงโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางกาญจนรัตน์ โต๊ะถมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. MissAyumi Katohโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร เชิดไธสงโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางกาญจนรัตน์ โต๊ะถมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. MissAyumi Katohโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ลดา อินทำอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. Mr.Vincent CHEYLANอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. Mr.Markus Stichelอาจารย์สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. Ms.Prasanee Sinlapanawinอาจารย์สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา แฉล้มมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางวิมล ลิ้มเลิศมงคลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissXie Qiuhongสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. MissSun Qingโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. MissZhang Shuโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวปาจรีย์ ไพรทองโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่นโรงเรียนหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissHiroko Yokotaโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. Mr.Hiroyuki Ezawaโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางชวนิตา คำสอนหาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวไอยริณรัตต์ วังขันธ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ลดา อินทำอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. Mr.Vincent CHEYLANอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ จันดีวันทาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. MissZhai Mengtingโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. MissFan Tingtingโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ธิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุจิน นามสทอนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา แก้วแก่นคูณโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. MissYoko Sakuraiโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณาตยาณี บุตทนุโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์ลดา อินทำอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. Mr.Vincent CHEYLANอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Yan Hujieสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. MissWu Jingruโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. MissSun Liliโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวนับเดือน บุตรละครโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissHiroko Yokotaโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. Mr.Hiroyuki Ezawaโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางชวนิตา คำสอนทาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวไอยริณรัตต์ วังขันธ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทิฆัมพร ภคเมฆานนท์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางกัณฑิมา พาลีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพวรรณ เจริญเชื้อเกตุแก้วโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาลินี ไชยเดชโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. Mr.Peter Lawtonโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางนิศารัตน์ เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ เรืองวงศ์วิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรีย์ เขียวงามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวภรณ์ชนก บุญจวงโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Timothy Harkinsโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายวรวิทย์ ยืนยงโรงเรียนสาระลีพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระเดช ทีน้อยโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นายวิทยา เดิมสันเที๊ยะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นายกมล หมอกไชยโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
7. นายทินกร อนุพันธ์โรงเรียนม่วงหวานพัฒนาศึกษากรรมการ
8. นายอนุวัฒน์ ้บุญเลิศโรงเรียนนางิ้วพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
10. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาว์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมกรรมการ
11. นายมงคล พรศักดิ์หาญโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
12. นายประสาท โนพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ไมยโพธิ์โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมกรรมการ
14. นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
15. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงค์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ชัยสมบัติโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี ชาตาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางพิสมัย เดินสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายปัญจเดช ชมพูวิเศษโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายกนกพล แก้ววิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ บูรณสวรรค์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
8. นายบุญชวน ดาทุมมาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นายพัสกร คำโคตรโรงเรียนพลพิทยาคมกรรมการ
10. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางกวีนา ศิลารวมโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวหัถยา เคราะห์ดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายพงศ์เทพ สำเภาแก้วโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ปักเกตุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโท)กรรมการ
5. นางสาวสุภัสตรา ฝ่ายสงค์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ พนมหิรัญโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางขนิษฐา ภูชาดาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางธนพร ดรุณทิพากรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางพาสุข เลิศพรประสพโชคโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช บุญเกษมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสุจิน มณีพรายโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวประดับศรี พิศพลโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
5. นางวิภาวี สร้อยคำโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ แอมนนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายวราวุธ หลอดสว่างโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวชุติมา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ศรีคำมุงโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววยุรี วงศ์สมศรีโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางสาววัชรีพร แดงทนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทราพร แสงประพันธ์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายศิวะ มโนขันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว บุตรแดงน้อยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางดวงสุดา ทั้งพรมโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรีย์วัลย์ ทะคงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางดวงสุดา ทั้งพรมโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐภัสสร เพชรธนกุลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตติยา นีระพันธ์โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพกรรมการ
4. นางสาววพัชราภรณ์ จี้ฟู โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยาพร กินบุญโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวคําปัน พุทสะท้านโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปรียานันท์ น้อยผางโรงเรียนบ้านเเฮดศึกษากรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไพรสว่างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ใจสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร ชํานาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ทองดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายสิริธัญญ์ ประสุนิงค์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรดี จอมบุตร โรงเรียนบึงไทรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์โรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ขุนภักดีโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสายบัว พิมพ์มหาโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายประเวส นามสีฐานโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์โรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมาณวิกา นาคนอกโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายรุ่งฟ้า ศรึอ่อนโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
5. นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์โรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ช่างปัน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมันตา สุภธีระ โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายสุริยา งามเจริญโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมาน ล้ำลองโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวิตรี ด้วงตะกั่ว โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัฒนพงษ์ คงเจริญโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ กกขุนทดโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัญชา พิทยาเสถียรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษติญากรณ์ บญสอน ุ โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล วงคําซาว โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางนวรรณ์ชนก ต้นกันยาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรมโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ นามกองโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ โพธิ์นอกครูโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเจนรบ โกรธา โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา แก้วหย่อง โรงเรียนยางคําพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทักษอร อาษาพันธ์ โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษาฯกรรมการ
5. นายชัยนันท์ คําหลาย โรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรพนา พาโคกทม โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนราภรณ์ หนองหลวงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ พานิพัด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ มั่นคํา โรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ มาตรวังแสงโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤตพล อินทร์เสนลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน๒กรรมการ
4. นางลักษเดือน สนทอง โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายนพคุณ สืบเลย โรงเรียนชุมแพศึกษประธานกรรมการ
2. นางสมปราถนา จันทร์ประทัด โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาพร พินิจมนตรีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
4. นางณฐพร เรือนบุตร โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ จุมพล โรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ปานเนาว์ โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย บําขุนทด โรงเรียนชุมแพพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางเอ็มอร บําขุนทดโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการ
4. นายเอกอนันต์ บุดดาดวงโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ คงเจริญ โรงเรียนคําแคนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรางคณา พระลับรักษาโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
7. นายภานุพงษ์ สงแซมโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
8. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิต โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุรชาติ ประวะโทโรงเรียนกู่ทองวิทยาคมกรรมการ
10. นายกฤษณ กิตติลาภโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
11. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายโยธิน ธีระนันท์ โรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวุฒินันทน์ พรนิคมโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยกรรมการ
4. นายอภิณัฐ นาเลาห์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวุฒินันทน์ พรนิคมโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยกรรมการ
4. นายอภิณัฐ นาเลาห์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายทิพวัฒน์ ริยะโรงเรียนบ้านหนองหัววัวประธานกรรมการ
2. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายคมเพชร โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ศรีหาคำโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
5. นายศราวุธ นาเสงี่ยมโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายทิพวัฒน์ ริยะโรงเรียนบ้านหนองหัววัวประธานกรรมการ
2. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายคมเพชร โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ ศรีหาคำโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
5. นายศราวุธ นาเสงี่ยมโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาวดี โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายฉัตรชัย บุบผาดาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยกรรมการ
5. นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพลโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาวดี โพธิปัสสาโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายฉัตรชัย บุบผาดาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยกรรมการ
5. นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพลโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายวุฒินันทน์ พรนิคมโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยกรรมการ
4. นายอภิณัฐ นาเลาห์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายวุฒินันทน์ พรนิคมโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยกรรมการ
4. นายอภิณัฐ นาเลาห์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ สร้อยพิมาย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวทัตินา อินทิแสนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายพยัพ สมลือแสนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สร้อยพิมาย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมีรัตน์ ฆ้องคําโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัตินา อินทิแสนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวงเดือน สมลือแสนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายรําไพ แสงนาคโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดม สุวรรณศิริกูลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยยุทธ พระสว่างโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
4. นางสมควร หาจันดาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายรําไพ แสงนาคโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดม สุวรรณศิริกูลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยยุทธ พระสว่างโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
4. นางสมควร หาจันดาห์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเอมจิตร สมสืบโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปีนะเกโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางนุชนาถ ธนภูมิชัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวเอมจิตร สมสืบโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปินะเกโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางนุชนาถ ธนภูมิชัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัญรินทร์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร สุขสอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางศิริมา วัชระศิริบรรลือโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางดุษฎี แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนวรัตน์ ชูทุ่งยอโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอัญรินทร์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร สุขสะอาดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางพัชนี มหาโพธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางอรุณลักษณ์ จตุรบูรณ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางสุภัทรา ควรขุนทดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนวรัตน์ ชูทุ่งยอโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ โยธาภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายปัณณพงษ์ บุปผาพรหมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายประหยัด สุ่มมาตย์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม พุ่มพฤกษาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุดตา ศรีอ่างเงินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวีระพล จันทร์ศิลาโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายปัณณพงษ์ บุปผาพรหมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายประหยัด สุ่มมาตย์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นายกิตติภณ โยธาภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม พุ่มพฤกษาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุษกร หวานเพราะโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร อัคคะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางิจันทร์ฉาย รัตนวัตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ หมอกชัยโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางบุษกร หวานเพราะโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ หมอกชัยโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคนธรส ตันสิทธิแพทย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางอนุตร ปลั่งศิริโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางศศิเกษม ปัญญายาวโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคนธรส ตันสิทธิแพทย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางอนุตร ปลั่งศิริโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางศศิเกษม ปัญญายาวโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียวโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางเอื้องบุษบา ชํานาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ รัตนถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร อัคคะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียวโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ รัตนถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ ชาตาดีโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางจารุณี สว่างปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอนุรักษ์ ชาตาดีโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางจารุณี สว่างปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยะเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา รัตนวงศ์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา รัตนวงศ์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา รัตนวงศ์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
2. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา รัตนวงศ์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิระมล กันยาหลงโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางวนิดา รัตนวงศ์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมลฤดี บุญเกาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ จันมาโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางสาวธัญญาดล อุปชิตกุลโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอรรถกร โคตนาราโรงเรียนคำแคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณี ตั้งกุลบริบูรณ์โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา งามสอาดโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาุประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ บุตวาปีโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา พิทยาภาพงศ์โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
6. นางสาวศุกล ชาญยุทธโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
7. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ บุตวาปีโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา พิทยาภาพงศ์โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
6. นางสาวศุกล ชาญยุทธโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
7. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ บุตวาปีโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา พิทยาภาพงศ์โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
6. นางสาวศุกล ชาญยุทธโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
7. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ บุตวาปีโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา พิทยาภาพงศ์โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
6. นางสาวศุกล ชาญยุทธโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
7. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ บุตวาปีโรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยา พิทยาภาพงศ์โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษากรรมการ
6. นางสาวศุกล ชาญยุทธโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
7. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ ยนอุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ ยนยุบลโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอิสระ เวียงสมุทรโรงเรียนน้ําพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ดาทุมมา โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ อินทรา โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดาโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดํา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอิสระ เวียงสมุทรโรงเรียนน้ําพองศึกษากรรมการ
2. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ดาทุมมา โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ อินทราโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายจารุวัฒน์ บ่อดินดํา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภมิตร กาเจริญโรงเรียนซำสูงพิทยาคม(อบจ ขก)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายภูมินทร์ ชาลีคารโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภมิตร กาเจริญโรงเรียนซำสูงพิทยาคม(อบจ ขก)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มีจินดาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์(สพป ขก 4)กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชาโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มีจินดาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์(สพป ขก 4)กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ แสงโรชาโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายธนรัตน์ นามเดชโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อบจ ขก)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายธนรัตน์ นามเดชโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อบจ ขก)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายธาดา เจริญสว่างโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบิน (สพป ขก1)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายธาดา เจริญสว่างโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นายโกมินทร์ คนกลางโรงเรียนสนามบิน (สพป ขก1)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ วิชัดสมาคมหมอแคนจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ วรรณะอาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
4. ดร.ราตรี ศรีวิไลสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวศราวดี ภูชมศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]