งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารอุตสาหกรรม 6 ก.ย. 2561 09.00-13.00 ทีม 3 คน
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารอุตสาหกรรม 7 ก.ย. 2561 09.00-13.00 ทีม 3 คน
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเกษตรกรรม 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเกษตรกรรม 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมเอนกประสงค์ (ช่อง1) 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่เกิน 6 คน
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมเอนกประสงค์ (ช่อง1) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่เกิน 6 คน
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 1 6 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป ทีม 3 คน
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 4 ชั้น 1 7 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป ทีม 3 คน
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมเอนกประสงค์ (ช่อง 2, 3) 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมเอนกประสงค์ (ช่อง 2, 3) 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป ทีม 3 คน
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป ทีม 3 คน
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร โดมโรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00 ทีม 3 คน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]