งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531 ลำดับที่ 1-32 ห้อง 532 ลำดับที่ 33-64 ห้อง 533 ลำดับที่่ 65-96 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 แข่งขันลำดับที่ 1-96 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 ลำดับที่ 1-42 ห้อง 522 ลำดับที่ 43-83 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 ลำดับที่ 1-30 ห้อง 537 ลำดับที่ 31-59 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 ลำดับที่ 1-23 ห้อง527 ลำดับที่ 24-55 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 ลำดับที่ 1-32 ห้อง 334 ลำดับที่ 33-63 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 ลำดับที่ 1-28 ห้อง 336 ลำดับที่ 29-56 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 ลำดับที่ 1-35 ห้อง 324 ลำดับที่ 36-69 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 ลำดับที่่ 1-32 ห้อง 326 ลำดับที่ 33-63 7 ก.ย. 2561 09.00-10.30 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 ลำดับที่ 1-28 ห้อง 124 ลำดับที่่ 29-55 ห้องเก็บตัว ห้อง 122 ห้องแข่งขัน 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00 ขึ้นอยู่กับลำดับการแข่งขัน, ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125 ลำดับที่ 1-24 ห้อง126 ลำดับที่ 25-47 ห้องเก็บตัว ห้อง 128 ห้องแข่งขัน 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00 ขึ้นอยู่กับลำดับการแข่งขัน, ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 ลำดับที่ 1-14 ห้อง 234 ลำดับ 15-28 ห้อง235 ลำดับที่ 29-43 ห้อง 236 ลำดับที่44-57 7 ก.ย. 2561 09.00-10.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 ลำดับที่ 1-16 ห้อง223 ลำดับที่ 17-31 ห้อง224 ลำดับที่32-47 7 ก.ย. 2561 09.00-10.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง โสต(ห้องประชุมร่มมะขาม) 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00 ขึ้นอยู่กับกระดานการแข่งขัน, ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสต(ห้องประชุมร่มมะขาม) 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00 ขึ้นอยู่กับกระดานการแข่งขัน, ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]