รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงชัย
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทองแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  พรมสคุ
2. นางสาวปนัดดา  มีศรี
3. เด็กชายภราดร  กิจการ
4. นางสาวรัชนีกร  ปุลาชโต
5. เด็กชายวีรยุทธ  พัฒนะแสง
6. นางสาวศิริรัตน์  ถนอมดี
7. เด็กชายศิวกร  แสนอุบล
8. นางสาวอรวรรณ  ทองน้อย
9. นายอังคาร  สามารถ
10. เด็กชายเอกพล  ปุลาชโต
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นายทรงพล  ทะรังศรี
3. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณัฐพล  สืบนุสรณ์
2. นายณัฐวรรษ  ยมโคตร
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัตน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงษ์แก้ว
7. นายพรชัย  ปัททุม
8. นายภูชิต  แนบชิด
9. นางสาวศุพัชรา  ไชยวร
10. นายอัฐพงษ์  หาหวย
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี
2. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
3. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนมาลี
4. เด็กชายมีคาร์  จันทรา
5. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายคมทวน  บุตราช
3. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายปฐพี  นาส่งเสริม
2. นางสาวพัดชฎาภรณ์  ไผ่ป้อง
3. นายวราวุฒิ  นันทะลาด
4. นายอภิชัย  คำศรีพล
5. นายอภิรักษ์  หงษาคำ
6. นายอิทธิพงศ์  ราชหงส์
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายคมทวน  บุตราช
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวปวิณา  เครือศรี
2. นางสาวอารียา  ด้วงต่าย
3. นางสาวเนตรนภา  พลเรียงแก
 
1. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
2. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  อินทร์ทองยศ
2. นางสาวอารีญา  สอนโพธิ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สรรพรอด
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นางธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย