รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ้วนล้ำ
2. นางสาวปภัสสรา  เจนจบ
 
1. นางสาวสุดารักษ์  ผาดโผน
2. นางสาวนันทวัน  แน่นดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวอินทิรา  จันทเอก
 
1. นางสุดารักษ์  ผาดโผน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงนันต์ธิดา  สีหัน
2. เด็กหญิงสาริกา  พระพงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  ประจงจิต
 
1. นายวรวิทย์  หอมหวล
2. นายสมพงศ์  วงศ์นุริน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  วันริโก
2. เด็กหญิงภัทรจิรา  ศรีลาพร
3. เด็กชายวรินทร  ชุลีกร
4. เด็กชายศุภจักร  บรรลือ
5. เด็กหญิงสิรินดา  เดชคำภู
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
2. นางแสงจันทร์  คาดสนิท
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกชพร  งามเถื่อน
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเปลว
 
1. นางสาวกรกนก  คำโกน
2. นายสมาน  โพธิ์สุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กชายประณัย   ณ สมบูรณ์
2. เด็กชายเอกสิทธ์  ธันวิมา
 
1. นายสนธยา   เสียงใส
2. นางสาวสมบูรณ์  เค้าซื่อ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายณัฐดนัย  กันยาพงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายนวกิจ  ตรีเมฆ
2. นายอภิสิทธิ์  สำเภานนท์
 
1. นายองอาจ  หอมทอง
2. นางวิไลภรณ์  มงคลการ
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายธีระวัฒน์  ปัถถาสาย
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์