รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวดรุณี  เยาวขันธ์
 
1. นายกฤษพัฒน์  สุขเลิม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  อภิบาล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  พาสุข
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
3. เด็กหญิงวิชุดา  อุดมพืช
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เคนศรี
 
1. นายสุรทิน  อินธิไชย