รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรคพล  อาศัยบุญ
 
1. นางสาวพิสมัย  ตาละคุณ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เชษฐสิงห์
2. นายพิริยะพงศ์  ลืออ่อนดี
3. นายมนัสกรณ์  ประเสริฐวงศา
4. นายวศิน  ทองเลิศ
5. นางสาวอภัสรา  ขำสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาดา  พรมลาย
2. นางศรัญญ่า  ส่องแสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายชินชร  กริชพิทักษ์เงิน
3. นายธีรพัฒน์  กล้าหาญ
4. นายพชรดนัย  พันธุวัฒน์
5. นางสาวสรัสวดี  ศิริขันธ์
 
1. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
2. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นายขจรศักดิ์  ภาพันธ์
2. นายณัฐพล  วงค์พุฒ
3. นายตะวัน  ฉลองคุณ
4. นายถาวร  ทองคำ
5. นายธนกร  แสงสี
6. นายสิทธิ์ศักดิ์  จันมี
 
1. นายณัฐพงษ์  บุญยืน
2. นายชราวุฒิ  วงศ์เพชร
3. นายเฉลิมรัฐ  เพิ่มพูล
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายณรงค์ชัย  ประสานสี
2. นายสุรสิทธิ์  หล้าเพชร
3. นายไชยพร  โสภา
 
1. นายสุรชัย  สมสนิท
2. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นายปัญญา  พงษ์เสือ
2. นางสาวอภิสมัย  สุขศรี
3. นางสาวเข็มวิกา  ลีลา
 
1. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
2. นายศรายุทธ  โสมอ่อน
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นายอาทร  จันทร์แรม