รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์
2. เด็กชายธีรภัทร  สำเภานนท์
3. เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน
 
1. นางนารีรัตน์  สมคะเน
2. นายพัฒนพงศ์   สมคะเน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบุษกร   ไชยษา
2. นายพงศ์พล    พรหมดวง
3. นางสาวเมธาพร   สิทธิประเสริฐ
 
1. นางปริศนา   สดสร้อย
2. นางสาวช่อผกา  เตียวสุวัฒน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายคฑาวุธ  พรพรหม
2. นายทอแสง  บุญสนิท
3. นายธีรพงศ์  ยืนยาว
4. นายพงศธร  กูร์ณา
5. นางสาวพัชราภรณ์  ข่ายมณี
6. นายภคินทร์  ขวัญยืน
7. นายภีระพัฒน์  สิทธิจินดา
8. นางสาวสุกัญญา  จันทเอก
9. นายสุพล  ยานะรมย์
10. นายเมธี  แสวงวงศ์
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ  บุญจริง
2. นายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
4. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
5. นางสาวปวริศา  สามารถ
6. นายศุภกิตต์  เมษาดี
7. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
8. นายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายวราวุฒิ   เรืองบุตร
3. นายธาราริน   มีทรัพย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาวุฒิ  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
3. นายปพนพัชน์  น้าวิไลเจริญ
4. นายพทัญญู  สุทธิวิรัตน์
5. นายภูมินทร์  สุรินโยธา
6. นายภูวนาท  หยาดทอง
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงญาดา  การะจักษ์
2. เด็กชายณัฎวัตร  แก้วพิลา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญสุภาพ
4. เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  ปราบพล
6. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพฤกษา
7. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ศรี
8. เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์
9. เด็กหญิงเจติญา   สุวรรณกูฎ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนภิสพันธ์  ครองยุทธ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน  ปิติทศพล
2. นางสาวจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์
3. นางสาวจิตภินันท์  พีระเศษรฐวุฒิ
4. นางสาวจุฑามณี  บุญศรี
5. นางสาวณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
6. นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์
7. นางสาวพชรมัย  แสงงาม
8. นางสาวพันธ์วิรา  ทุมมา
9. นางสาวมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
10. นางสาววิวาห์  บุญศรี
11. นางสาวศจีพิมุข  ปัสโป
12. นางสาวสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
13. นางสาวเขมจิรัสย์  เวชสวัสดิ์
14. นางสาวเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
15. นางสาวเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางสาวศิริประภา  มุธุสิทธิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธฺ์  ปุรินัย
 
1. นางอรุณรัตน์   วรรณสถิตย์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบุญยรัตน์  ทองผุย
 
1. นางสุนทรี   อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีเรืองสิน
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  ปานวุฒิ
 
1. นางสาววรรษมน   ศรีทานันท์
2. MissTomoko  Tsuri
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชลธิชา  สอนแสง
2. นางสาวณฐพรสิริ  มณฑา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  พวงมาลา
2. นางสาวเสาวรินทร์  ชาแก้ว
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพัชนิดา  พันธ์โสภา
2. นางสาวภัทรียา  โทนุการ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เกษละคร
2. นางธัญลภัส  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายณัฐชนนท์   เสาเวียง
2. นางสาววลัญชรัตน์   โลแก้ว
3. นางสาวววาณิสตา   เฉลิมพงษ์
4. นายศุภชัย   บุญลี
5. นายเกียรติภูมิ  แสงสุวรรณ
 
1. MissTomoko  Tsuri
2. นางณัฐวดี   วรสุข
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกฤติยาณี  แสงไชย
 
1. นายวรกันต์  สาเมฆ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงบุญหลาย  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอลิษา  คุณประเสริฐ
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายตติพันธ์  คืนดี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  วันหนา
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  คำเครือ
 
1. นายคงศักดิ์  วิเวกวิน
2. นายเสมอ  สร้อยคำ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา   บัวใหญ่
2. เด็กหญิงธีรดา  ใจใส
3. เด็กหญิงศรัณยา   ศรีจันทร์ดี
 
1. นางจิตรลัดดา   ลาน้ำคำ
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญสิตา  บุญประสาร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ   จันสมัคร
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาธิป   ทองมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภักดี
 
1. นายเตชิต  ไกรลาศ