รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ขันสี
 
1. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิจวรรณ  รสสร่าง
2. นางสาวนิชานันท์  นพคุณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
2. นางสาวประภาศรี  แสงอรุณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายคมสัน  อินทะศรี
2. นายณัฐชัย  คำสวัสดิ์
3. นายถิรวิทย์  ศรีทนงาม
4. นายปริวัฒ  สุขขา
5. นายอนุรักษ์  ธรรมเลิศ
6. นายเอกรัตน์  อักษร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันทิยา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์ลา
3. เด็กหญิงอภัสรา  โคตรชมภู
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นายสุริยา  ภาภักดี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณษา  วิเศษคำใส
2. นายรัฐชดาพร  ชื่นใจ
3. นางสาวอัญชลี  พลเสนา
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. นางสาวบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข