รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปานทะเล
2. เด็กหญิงคณาทิพย์  ธาตุทำเล
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พละแสน
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เหล่าชัย
5. เด็กหญิงณพัสมณฑ์  ใจซื่อ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  บุตรสาวะ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ทา
8. เด็กหญิงพรไพลิน  สังข์แสงใส
9. เด็กชายศุภสัณห์  สวัสดิ์สิริเดช
10. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีธงชัย
11. เด็กชายอภิเชษฐ์  พังพี
12. เด็กหญิงแขไข  สุโยธา
 
1. นายสินศักดา  ภูธนภัทร
2. นายสมชัย  สุวรรณไตร
3. นายอภิชาติ  ศรีปาน
4. นางสาวนพรัตน์  ทรัพย์เย็น
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ป้องคำรด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ