รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิตา  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายศักดิ์ชาย  กมลมิตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงพัชรี  โพธิกลาง
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
2. นางสาวกิติยา  ปานเทศ
3. นายจักรกฤษ  ทรงคาสี
4. นายจิรศักดิ์  ศรีวิรัตน์
5. นายชัชวาล  แก้วทา
6. นายณัฐพล  วารินทร์อินทร์
7. นายณันทวัฒน์  แย้วยวน
8. นายธนวัฒน์  ไมยะปัน
9. นายธนากร  ทาปลัด
10. นายธีรภัทร  ภูคองตา
11. นายบดินทร์  ทับซ้ายขวา
12. นายพายัพ  กรอกรวม
13. นายสหรัฐ  ศรีเที่ยง
14. นายสหัสวรรษ  โพธิ์นอก
15. นายสุทธินัย  ข้อลา
16. นายอนุชา  คาดีวี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นายสมศักดิ์  ชัยฤาชา
3. นางสาวเจริญขวัญ  รัตนะวงษา
4. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
5. นางสาวสุธิดา  ลาป่าน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาริสา   สืบแสน
2. เด็กหญิงสิริเกศ   สืบแสน
 
1. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวชฎารัตน์   พลเดช
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายรณชัย    ศรีวงษ์ราช
2. นายศุภวัฒน์   หมื่นเดช
 
1. นายสถาพร    วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ