รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธีรนาฎ   กันต์พิทยา
 
1. นางวาระดี  ศรีบัวเทพ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
2. เด็กหญิงปุญญิศา   คำพันธ์
3. เด็กชายเตชินท์   ตงศิริ
 
1. นายสมมาตร   เป้าป่าเถื่อน
2. นางสาววรางค์ศิริ   คูณชัยรุ่งเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนภูมิ  บุทเสน
2. นายพฤทธิ์  สักขะพงศ์
3. นายหัสวรรษ  สุวรรณราช
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นางยุพา  ภาคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณภัสสร  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงณัชชา  เพชรดี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  หนองผือ
4. นางสาวพรปวีณ์  มาหลิน
5. เด็กหญิงพัชราพรรณ  บุญเพ็ง
6. นางสาวพิมพ์สุภา  ด่านเฉลิมวงศ์
7. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อุรัญ
8. นางสาวสุชาดา  อินทร์รักษา
9. เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  พรหมทา
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
2. นางแสงจันทร์  โพธิ์นา
3. นางสาวรัศมี  มานะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สิงห์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวณัฐริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี
2. เด็กชายกัณภัทร  ปิ่นวนิชย์กุล
3. เด็กชายณัชพล  พรหมบุตร
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล
5. เด็กหญิงณัฐสินีย์   เดชขันธ์
6. เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์
7. เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ
8. เด็กชายภูชิต  ภูวศรีวัฒนนานนท์
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พราหมณ์ชูเอม
10. เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
11. เด็กชายวรวลัญธ์   แก้วบุญเรือง
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
 
1. นายสราวุธ  ใหญ่นอก
2. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
3. นายรัตนชัย  สุธงษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  พิทักษ์สฤษดิ์
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชนกกานต์  คำโนนคอม
2. นางสาวปัทมพร  วงษ์ชาลี
 
1. นายกิตติภพ  คงจันทร์
2. นายธวีชชัย  กิ่งไทรกลาง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวศศิธร  ปรีพูล
2. นางสาวเกษราพร  เหมือนน้อย
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
2. MissCheng  Qianli
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริยากร  มาตราช
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เหง้าศรีไพร
2. นายพิทักษ์พงศ์  นิลทะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ
2. นายวิทยา  วงศ์กลาง
 
13 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. นายธีรวัฒน์  บุญไสว
2. นางสาวพิยดา  สินเสน
3. นางสาวเมวดี  พิลาพัน
 
1. นางภัทรมน  ไกรศรีทุม
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายบุญยกร  เชียงทอง
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงอารียา  สุระดะนัย
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายบุญมี  ติดตานนท์
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายสมเดช  นวลศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์