รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชาดา  ชาหล่อน
 
1. นางแสงสุรีย์  รัตนกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เนาแสง
2. เด็กหญิงซาซ่าปารีส  มิทเชล
3. เด็กชายธนดล  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงภัทรียา  ทองโคตร
5. เด็กชายภูมิรัฐ  เบ้าทุมมา
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางช่อแก้ว  สำราญพรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายนิติธร  ลายเมฆ
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ