รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววชิราวรรณ  สีเทพ
2. นางสาวสิริกัญญา  จุมพล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังบอน
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกัณทร์นี  ยอดวงศ์
2. นางสาวนุชจิรา   ไสยศาสตร์
3. นางสาวมณีรัตน์   แตงโยธา
4. นางสาววรวรรณ   โพศรีกุล
5. นายวัชรพล  ศาลางาม
 
1. นางสาวศุภภา   สุวรรณวงษ์
2. นางสาวสงเมือง   ตังทนาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. นางสาวจิดาภา  แสนไชยยา
3. นายณัฐพงษ์   พิมพากุล
4. นางสาวณัฐริยา  อ่อนจิตต์
5. นายธนวุฒิ  บัวคอม
6. นายธนากร  สีชมพู
7. นายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. นางสาวสุจิตราภา  เพียศรี
9. นางสาวสโรชา  ประณีจิตต์
10. นายอภิวัฒน์  เจริญธรรม
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายจักรพรรดิ์  สวยสะอาด
2. นายชินวัตร  อุปวงค์ษา
3. นายมงคลชัย  ทองสุมาตร
4. นายวิชยุตม์  สารกุล
5. นายอนุชิต  สีสุรีย์
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  โตสงคราม
2. นายธีรโชติ  โลกธาตุ
3. นายพิทักษ์ภูมิ  คงกระพัฒน์
 
1. นายนวพล  เอนไชย
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ