รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐนันท์  ผิวเหลือง
2. นายบรบดี  ศรีลาโท
3. นายไชยวัฒน์  พานแก้วชูวงศ์
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางเขมจิรา  ประทุมชาติ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
4. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
5. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
6. เด็กหญิงฟาติฮา  ราจ้า
7. เด็กหญิงยุมาวรรณ  ท้าวนัน
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  มาลาศรี
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีภักดี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธราธร  แก้วสิงห์
 
1. นางสาวชุติมันต์   ยาวะระ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวนุจิราภรณ์  โพธิ์ศรีลา
2. นางสาวศิริรัตน์  กะมุทะเสน
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
2. นางสาววมุข  จันทร์โคตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐธิดา   อาสนานิ
2. นางสาวธนพร   ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวนิปัท   ประชานุรักษ์
4. นางสาวพรฟ้า  หว่างพันธุ์
5. นางสาวมณพณัฐ   สิวาเกษียรวิ
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอสมา  สารกุล
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายณฐชล  วงษ์คำหาญ
2. เด็กชายธนวัต  สุริษา
3. เด็กชายพิษณุุพงษ์  พาดี
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน