รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชัยชาญ
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวพูนทรัพย์   ไชยโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปิ่นทอง
2. เด็กชายธนกร  เอ็นดู
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นางสาวสุทธินี  ขุขันธิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนคร  เรืองชาญ
2. เด็กชายแก้วสัมฤทธิ์  สอนศรี
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวกนกทิพย์  นามเขต
2. นายณัฐพล  มุลพล
3. นายธีรณัฎฐ  แสงรุ่งสว่าง
4. นางสาวรุ่งตะวัน  เสมาชัย
5. นางสาววันวิสา  จันทร์ภักดี
6. นายวิชย์พล  สุขศรีเด่น
7. นายวุฒิยา  สุขศรีเด่น
8. นางสาวอรยา  เสกแสร้ง
9. นางสาวอริสา  เสกแสร้ง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจแม่น
 
1. นายศุภณัฐ  ศิริลา
2. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนัญญา   หมั่นรอบ
2. นายธีรภัทร  บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เสริมจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จำปาศรี
5. นางสาวเปรมฤดี  มาลีหวล
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นจันทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำวงค์
2. นายธนกฤต  แม่นผล
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายภัครพล  เจนรอบ
2. เด็กชายรัชชานนท์   แก้วเรือง
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดเหมาะ
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จงอุตส่าห์
2. เด็กชายวุฒิชัย   เบี้ยไธสง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญนาค
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายชินกร  ศรีทร
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายนิติศักดิ์  อรโมน
3. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายชินกร  ศรีทร
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วัณโชค
2. เด็กชายพสธร  บาลี
3. เด็กชายโภคิน  เหมาะตัว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เที่ยวทอง
2. เด็กชายวีรพล  มุลทุลี
3. เด็กชายวีระพงษ์  จินพละ
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  คงสนอง
2. นางสาวนิสา  ดวงน้อย
3. นายอภิสิทธิ์  สะใบ
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สุระสร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ