รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
2. นางสาวนลินี  ธรรมบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  จันทะวาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสันติ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นัยนิตย์
2. เด็กชายธนวัชร์  ไพเราะ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นายธัญญ์วริทธิ์  คำผง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวนิตยา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวภิรมณ์พร  ชินวงศ์
3. นายวีระพล  ล้ำเลิศ
4. นางสาวศิรินทิพย์  บุญล้อม
5. นายสิริชัย  สุทธินา
 
1. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
2. นายธนิกกุล  บุญอาจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธรรมนูญ  สระแก้ว
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายนายศิรวัฒน์  พระเทพ
3. เด็กชายปัญญา  เหมาะดี
4. นายภานุพงศ์  บุดดา
5. นายสุทธิ์บดินทร์  เหลาคำ
6. นายหัสดิลทร์  พานิชย์
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. เด็กชายอัครพลธ์  นนท์ศิลา
9. เด็กชายอโนชา  ชมชื่น
10. เด็กชายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ   บุดดา
3. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายคณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายคมสันต์  เที่ยงธรรม
3. นายธีรภัทร์  สมณะ
4. นายปริวัฒน์  สุขพราม
5. นายรัฐศาสตร์  ศรีสอน
6. นายศุภชัย  ใจกล้า
7. นายศุภชัย  ทองมาก
8. นายสหชาติ  วงสนิท
9. นายเจศฎากรณ์   วีรเลิศ
10. นายเอเซีย  แก้วเกิด
 
1. นายกฤตภาส  มาลาคำ
2. นายมนตรี  สุดาปัน
3. นายปรีชา  พรมแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญาพัชร์  บุญสว่าง
2. นางสาวญาณิศา  มิตมาตย์
3. นายนัฐพงษ์  คำนนท์
4. นายพงศ์พัทศ์  หวังผล
5. นายพงศ์พันศ์  หวังผล
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  อังสนุ
2. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
3. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
4. เด็กชายภูวนาถ  จาบทอง
5. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
6. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
8. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกะชา
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ผลเจริญ
3. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเทพ 1. นางสาวมยุริน  พันธ์สุข
2. นางสาวศิริลักษณ์  สังวาลย์
3. นางสาวใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์