รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หัสนา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางศุภวรรณ  โสวภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมาริษา  วิเศษวิสัย
 
1. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายจตุรพัฒน์  สุขอร่าม
 
1. นางดาวรัศมี  รีรัตน์
2. นางสาวสันธินี  บรรลือทรัพย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  แหวนหล่อ
2. นางสาวพิมพกา  นพเก้า
3. นายศรีวุฒิกร  จันทร์แดง
4. นายอัษฎาวุธ  แข็งกล้า
5. นางสาวเกศรากร  ปัญตะยัง
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางสุนทรีย์  ก่อกุศล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายดนุพร  ยืนยง
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  บรรณการณ์
2. นางสาวชลดา  ทั่วดี
3. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
4. นางสาวดวงกมล  บูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
6. นางสาวนภัสวรรณ  ประดุจชนม์
7. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
8. นางสาวสิริวรรณ  สติพลัน
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วกอง
10. นางสาวอนันตยา  สืบสันต์
 
1. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
2. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
3. นางสาววรรณิศา  สุขหาได้
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธัญนิภา  เชื้อเดิม
2. นางสาวพรรณธิภา  พระพรหม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นใจดี
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายวีรพงษ์  นิทะรัมย์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมอ่อน
2. นางสาวทักษอร  เชื้อเจริญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
2. นางสาวญาดา  มานุจำ
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววาณิศา  อินสุวรรณ
2. นางสาวสุจิรา  วรรณตรง
3. นางสาวอนรรฆวี  วีรวงศ์สาร
4. นางสาวอารียา  นวลดี
5. นางสาวเมทินันท์  เจนรอบ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกฤษดา  มั่งสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐดิษฐ์   รวีกิตติวัฒน์
3. นางสาวธัญชนก  นิลภูมิ
4. นางสาวน้ำหนึ่ง  ยอดเพร็ช
5. เด็กชายพงศพัศ    นุตโร
6. นายพงษ์เพชร  ศรเล็ก
7. เด็กชายมนัญชัย   เชิดชีวี
8. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายนฤดล  คงนุรัตน์
2. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ท่าดี
2. เด็กหญิงธนกนก  บุญยงค์
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปวีณา  ทุรารัมย์
2. นายวีระศวัส  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โหล
2. เด็กหญิงปิ่นภัสศร  ดาบทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกฤษดา  หงษ์วุธ
2. นายประธาน  ตะลาโส
3. นายอรุณศักดิ์  กำจร
 
1. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
2. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี