รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธนพร  ทิพรักษ์
2. นางสาวนุชปวีณ์  ศรีสุมัง
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  เมินเทียน
2. เด็กหญิงธนัชชา  ภาวัง
3. เด็กชายพงศกร  ต้อนรับ
4. เด็กชายอนุชา  แก้วนาคูณ
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มาตทวงษ์
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายศิวะ  จวบสมบัติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤษฎา  อั้นทอง
2. นายกษกร  วงษ์พนากร
3. นายชญานิน  อุดมพงศ์สุข
4. นายชยพล  ลาผา
5. นางสาวฐิติชญา  แพงไทย
6. นางสาวณัชชา  ศิลมูล
7. นายณัฐชนนท์  เสิกภูเขียว
8. นายถิรวัฒน์  เพ็ชอ้อม
9. เด็กหญิงธัญชนก  พงโพธิ์
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินรีย์
11. นายธีรพงษ์  เร่งมานะวงษ์
12. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
13. นางสาวบุษราคัม  คูเวนเบิร์ก
14. เด็กชายปุณยวีร์  เนื่องศรี
15. นายพงศ์พัทธ์  ชนชี
16. เด็กหญิงพรรณปพร  อินรินทร์
17. นางสาวพิจิตรา  ตู้ทอง
18. นายพิมลเมธ  ศรีธรรม
19. นายภาณุวัฒน์  ศรีหานารถ
20. เด็กชายภาณุวัฒน์  พระโบราณ
21. นายภานุเดช  สีเชียงสา
22. นายวัชรพงษ์  เวชอรุณ
23. เด็กชายวิชชญุตย์  พิลา
24. นางสาววิชุดา  มณีเทพ
25. เด็กชายวิริทธิพล  ภักดีธนา
26. นายวุฒิกร  จิตรกล้า
27. เด็กชายศาสตราวุธ  แสงอาวุธ
28. นางสาวศิรินธร  กูดทา
29. นายศุภชัย  แก้วดวงดี
30. นายสกลวรรธน์  อู่เหล็ก
31. นายสวิตต์  ประทุมแก้ว
32. เด็กชายสุธิมนต์  จันทรณิธานศรี
33. นายอภิชัย  โม่ลา
34. นายอภินันทศิลป์  โปลาแสน
35. เด็กชายอภิรักษ์  ผ่องแผ้ว
36. นายอภิสิทธิ์  ปินะโต
37. นางสาวอรวรรณ   กะตะศิลา
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์บุญ
39. นายเปรมศักดิ์  ทุยเวียง
40. เด็กชายแทนไท  นันหมื่น
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
2. นายธีรศักดิ์   วิจิตรปัญญา
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
4. นายคมาคม  จองระหงษ์
5. นายเทิดทูน  จำบัวขาว
6. นายอภิชาติ  ขันบา
7. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
8. นายวงศธร  พุทธาศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาตบุญมา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริวิชัย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์
2. นายอภิสิทธิ์  ถาวรฤทธิ์
3. นายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายภราดร  เพ็งมาตร
2. นายภูมินทร์  โกมารภัฏจ์เวช
3. นางสาวไพรลิน  ชุ่มมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวปุณยนุช  ทัพซ้าย
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวนุชจรา  สีลาคำ
2. นางสาวนุชจรี  สีลาคำ
3. นายสิทธิกร  โสกเชือก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
2. นายกมล  หมอกชัย
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วเศษ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวสิริมา  มีใจรัก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาส  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์   มาขุมเหล็ก
 
1. นางจริยา  เขตคาม
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยคำมูล
2. เด็กชายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  ซาซุม
2. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
3. นายณัฐกิตติ์  โนนลำดวน
4. นายณัฐพงษ์  คำสีทา
5. นายณัฐพร  คำสีทา
6. เด็กชายณัฐพล  แป๊ะกลาง
7. นายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
8. เด็กหญิงนิภาดา  ขันเงิน
9. นางสาวน้ำฝน  วงษ์เบาะ
10. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
11. นางสาวพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
12. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
13. นายพัชพล  งามขำ
14. เด็กชายภานุวัฒน์  หล้าเวียง
15. นางสาวรติญา  เกิดเป้า
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญจะสัน
17. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริเคน
18. เด็กหญิงวรรณษา  ทุยสุวรรณ
19. นายวัชรพล  โพธิศรี
20. เด็กหญิงวาริสา  ดงแสนแก้ว
21. เด็กหญิงวิมลพร  มูลโต
22. นายศักดิ์รินทร์   ดอนเสี้ยว
23. นายสหภาพ  เพียรทอง
24. นายสิทธิศักดิ์  ชาวะลัย
25. นางสาวสุพิชญา  สิงห์ชู
26. เด็กหญิงสุภาพร  นีระกุล
27. เด็กหญิงสุภาวดี  หันจันทร์
28. นายสุรัฐพงศ์  ปานนี้
29. นายเกริกพล  อ่อนพรม
30. เด็กชายเอกรัตน์  จัดแจ้ง
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
2. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
3. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
4. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
5. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
6. นางสาวธัญพิมล   สวัสดิ์ทา