รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกรินกร  จำปาวัลย์
2. นายกฤษดา  จันทร์ศรีเมือง
3. นางสาวขวัญพิชชา  ลีทองดี
4. นางสาวชริญญา  สิงคิบุตร
5. นายชาญชัย  ชำนาญบึงแก
6. นายธวัชชัย  สินธพ
7. นายธวัชชัย  สร้อยโพธิ์
8. นางสาวธัญสิริ  รัตนโชติกุลชัย
9. นางสาวนริศรา  โคตรทองทิพย์
10. นางสาวนัฐชยา  มะสีโย
11. นายนันทวัฒน์  สีโท
12. นายนิพนธ์  พุฒตาลดง
13. นางสาวพิมพ์ประพัตร  ศรีโย
14. นางสาวรัตนา  วินทะชัย
15. นายวชิรพงศ์  จันดา
16. นายวทัญญู  สุวรรณสนธิ์
17. นายวิทวัส  ชินอ่อน
18. นายอภิชัย  พรมศรีแก้ว
19. นายอภินัน  พรมศรีแก้ว
20. นางสาวอรพรรณ  ต๊ะอูป
 
1. นางสุภาพร  อ้วนสาเล
2. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
3. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
4. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
5. นางสาวจิดาภรณ์  ถิ่นตองโขบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายบัณณทัต  แสงหา
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิภา   เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์   เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญพงษ์  วิชัยศรี
2. นายภูมินทร์  นารมย์
3. นายวงศกร  ระดาสาร
4. นางสาววริศรา   ใจบุญ
5. นางสาวศุพัตชา  ขอพึ่ง
 
1. นางสาวศศิประภา  บุญวงศ์
2. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมราช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนวงษ์
3. เด็กชายณัชชานนท์  ทองศรี
4. เด็กชายปราโมทย์  ทะแพงพันธ์
5. เด็กชายวิศวะ  รัดทิพย์
6. นายอภิชาติ  โพธิ์ศรี
7. นายอภิสิทธิ  ก้านจักร
8. นายเอกพล  ยศพล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงมณิสรา  ประดาพล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โยทาวงษ์
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  พัฒนาศูนย์
2. นางสาววณิชชญาพร   บุษราคัม
3. นางสาวศศิกานต์   แสงเมือง
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
2. นายจิตตินันต์  กวนศรีรักษ์
3. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
4. นายณัฐวุฒิ   มูลสมบัติ
5. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
6. นายธนโชติ   สายสมคุณ
7. เด็กชายธวัชชัย  แสนโคก
8. นางสาวธารทิพย์  ภูคำวงค์
9. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
10. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
11. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์
12. นายพีรณัฏฐ์   แสนสิงห์
13. นางสาวภิชญากร  กันทำ
14. นายภูวนาจ  ปะวะเค
15. เด็กชายภูวนาถ  เลิงภูบัง
16. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
17. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
18. นายรุ่งอรุณ   จันทร์ปัญญา
19. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
20. นายศุภกิตติ์  พิมูลขันธ์
21. นางสาวสุดธิดา  แก้วศิลา
22. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
23. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
24. นายอดิรุจ  บุตรกุล
25. นายอรรคเดช  หมอแพทย์
26. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
27. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
28. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
29. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาภิรมย์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
6. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
7. นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน