รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวปวีณา  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวพัชรพร  กะลาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจารุนันท์  สุภา
 
1. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกร  รัศมีปัญญาทิพย์
2. นางสาวปรียาพร  บุตรศาสตร์
3. นางสาวปุษยา  แวมประชา
 
1. นายสุรชัย  สุขรี
2. นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสินธรา  เคนคำภา
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกรภัทร์  ทับลอย
2. นายกิตติมศักดิ์  สารโยธา
3. นายกิตปกรณ์  โงนขำ
4. นางสาวคำแก้ว  มะธิปะ
5. นางสาวจันทร์สุดา  กู้ทรัพย์
6. นางสาวฐิติวรดา  แสงคำ
7. นางสาวณัฐกานต์  รักษาบุญ
8. นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
9. นางสาวดลนภา  ขำผา
10. นางสาวธนพร  ทิพย์ทอง
11. เด็กหญิงธิญาดา  ปลั่งกลาง
12. นายนครินทร์  แก้วคุณ
13. นายนัฐพงษ์  บุญราษฎร์
14. นายนาวิน  เส็งคำปาน
15. นายนิติวัฒน์  สิงห์บัณฑิต
16. นางสาวนิยากร  พานน้อย
17. นายปกรณ์  รัตนเวฬุ
18. นายปฐมพงศ์  บุตรวงษ์
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุริยะเสน
20. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปล้องยาง
21. นายประกิจ  ดวงมาลา
22. เด็กชายพลพล  พานนนท์
23. นายพลิทธิ์  กันหาไธสง
24. นายพัฒน์ระพี  พานิชชา
25. นายพันศักดิ์  วสุวิภา
26. นางสาวภัทราวดี  ลุนสำโรง
27. นางสาวมินตรา  วงษ์สมบัติ
28. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญสงค์
29. นางสาววรรณพร  คำวังไชย
30. นางสาววราคณา  จ่ามีเคน
31. นางสาววิลาวัลย์  แก้วพรม
32. เด็กชายศรันย์กร  วงศ์หมาก
33. นางสาวศศิธร  ศรีอาภรณ์
34. นางสาวศิริวรรณ  กาฬภักดี
35. นายสุธิพงษ์  ประเทศสิงห์
36. นางสาวเกษมณี  นาจวง
37. เด็กหญิงเนติรัตน์  ปลัดศรีช่วย
38. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วแสนชัย
39. นางสาวโสรญา  จันปัญญา
40. นายไชยศักดิ์   ทวีชาติ
 
1. นายพีรเดช  เสนไสย
2. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
3. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายคนองศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  ชินบัวลา
2. นายธนากร  ทองตุ้ม
 
1. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
2. นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนธิดา  ดีหลี
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขจันทร์
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
2. นางสุภาพร  โคตรมณี
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช