รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพรชิตา  เจ้ยดวงดี
2. นายศุภโชค  บุษภา
3. นายโชคชัย  ศรีสารคาม
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายกิตติพล  พลลาภ
2. นางสาวประภัสรา  โพนพันธ์
3. นางสาววริสรา  ค้ำจุล
4. นายสุริยะ  อุส่าห์
5. นางสาวอารีรัตน์  สุโพธิ์ชัย
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ธงน้อย
2. เด็กชายชญานนท์  บัวเทศ
3. เด็กชายธีรศักดิ์   ชฎาวงค์
4. เด็กหญิงนิราพร  เวียงธงสารัตน์
5. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงวนิดา  สมภาร
7. เด็กชายหัถชัย  ฉลาดแย้ม
8. เด็กชายอนุชา  พิมลา
9. เด็กหญิงเพลินนภา  จันทร์โฮง
10. เด็กชายไชยพัฒน์  เตคำหัน
 
1. นายอนุวัฒน์  คำลือชัย
2. นายธีรพงษ์  ชูพันธุ์
3. นายเผด็จ  นามวงศ์ษา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงวิเศษ
 
1. นายยอดธง  ริยะบุตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวพิยดา  ตงธิ
2. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมวัง
2. เด็กหญิงจิรกานต์   นาสพัส
 
1. นายธนเดช  มณีวรรณ์
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันพวง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  มิตพมา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หลักทอง
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางนงเยาว์  พรมวัง