รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกรชนก  กระสันดี
2. นางสาวธนัญญา  แสงรักษา
3. นางสาวภัทราพร  แสนราช
 
1. นางณัฐสุดา  บุลานนท์
2. นายปริวรรธน์  อุ่นวิเศษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกรรณิกา  กาญจนกัณโห
2. นายธนาวัฒน์  สายสมบัติ
3. นางสาวภาวิณี  นาหัวนิล
 
1. นางพิศมัย  พานโฮม
2. นางสาวพรศิริ  จันใด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นาย ปรมัตถ์   สุริยะชัย
2. นางสาวชนกนันท์   แก่นปัดชา
3. นางสาวธีรพร   อุดมลาภ
4. นายบัณฑิต  ขนันไทย
5. นายอิทธิเดช    พลเยี่ยม
 
1. นายเอกชัย  นิลเพชร
2. นายไสว  หงษ์ภูมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีสร้อย
3. นางสาวธณิตา  โพธิศรี
4. นายภูตะวัน  โคตเครื่อง
5. นางสาวมัลลิกา  สาขามุละ
 
1. นางอุไรพร  จันฤาไชย
2. นางสาวปิยธิดา  อภิรักษ์สัตยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายศิวกร  ชานันโท
 
1. นางเยาวลักษณ์  ยุทธพงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวอรปรียา  แพงศรี
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวมาลินี  หล้าหิบ
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์   สายบุญรอด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  สุกัน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายมณัฐพล  หนูเขียว
 
1. นายมงคล  สินธนันชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. นางสาวนิกิต้า  พาร์คิน
 
1. MissSuu suu  Lwin
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  ธรรมไหม
2. นางสาวชลธิชา  ไชยวารี
3. นางสาวณัฐมล  สาพรเจริญ
4. เด็กหญิงภัสรา  หล้าชล
5. นางสาวศศิวิมล  สารพัฒน์
6. เด็กหญิงสุชาดา  ผลจันทร์
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นายทัชนะพงษ์  ยงยุทธ
3. นางพรสว่าง  รัตนสมบัติ
4. นายณชพัฒน์  ดุลยลา
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัญญาภัค   ธิโสภา
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ละโป้
3. นางสาวจันทร์จิรา  ศิริบุตร
4. นางสาวณัฐิชา   พิศหวงค์
5. เด็กหญิงทักษิณาพร  สวัสดิ์พันธ์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
7. นายบุญรักษา  โกมลวิภาต
8. นางสาวปรมาพร   สายสุด
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ้วนอินทร์
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  คำแสนตัน
11. นางสาวพัณนิภา   ธงศรี
12. นางสาวพิมชนก   สอนเสนา
13. นางสาววิชชุลดา   โสภารักษ์
14. เด็กชายวิศวะ  การสอน
15. เด็กชายศราวุธ  เดชราช
16. นายสถิตพล  อ่อนมิ่ง
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นายมงคล  สินธนันชัย
3. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
4. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
5. นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธนธรณ์  ปลูกกลาง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนวงค์
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
2. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เทพสุนทร
2. นางสาวจิตติมา  โพสาธรรม
3. นางสาวนัฐินี  น้อยโสม
4. นางสาวนันทิยา  สอนพรหม
5. นายวุฒิชัย  แก่นท้าว
 
1. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายปัญญาชัย  ขันธ์พัฒน์
2. นายสหฤทธิ์  จำปาทอง
 
1. นางสาวสุวัลณา  ศิริเวช
2. นายสิทธิพร  ประทุม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวภัคจิรา  จันดา
2. นายสุทธิพงษ์  สุราชา
3. นางสาวอรัญญา  มิ่งมิตรวัน
 
1. นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
2. นางโชคอาจิณ  อาคะราช
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นางสาวชนันญา  อนันตภักดิ์
2. นางสาวปณิดา  สระอุบล
3. นางสาวสุทธิดา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางสาวศกลวรรณ  ฝุ่นเงิน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 1. นายจรัสวงศ์  ฝ่ายรีย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำสิงห์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  จันทะเกษ
 
1. นางเกวลิน  แก้วฝ่าย
2. นางรัตนา  เวียงวงษ์