รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฎชญา  อมรวิศิษฏ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสนสิ่ง
3. นายวีระวัฒน์  จำปาขีด
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
2. นายวันชัย  ละนิโส
3. นายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  พิมาทัย
2. เด็กชายชนะภัย  มาสขาว
3. เด็กหญิงญดา  วงษ์ขันธ์
4. เด็กหญิงมะลิต้า  มิลลาร์
5. เด็กชายวชิรวิชญ์   ธนธีรวงศ์สกุล
 
1. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
2. นายเอกวัชร  ทองศรี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิตา   พลคำ
2. นายกรีฑา   อภัยสม
3. นายณัฐพล  สายพงษ์
4. นางสาวปฐมาวดี  ดวงสีดา
5. นางสาวปนัดดา  อัจนา
6. นายภัควินทร์  วิริยะกาญจนา
7. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
8. นายสุรัตพล  ยินใส
9. นางสาวอนัญญา  ปรือปรัง
10. นางสาวอมรรัตน์  ทองเกิด
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรัญ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปรัชญา  ราษี
 
1. นายพลากร  ประมวล