รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายชยพล  รัตนะวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์   อรัญทม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ๋ยสวี
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงนฤมล  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายจักรพล  ศรีจันทร์
2. นายทศพร  ดิษฐประสพ
3. นายธนดล  สายศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอลดา  สมพา
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเขต  ดวงงาม
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุระ
2. นายพีระพักตร์   บุญยัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน