รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เชี่ยวทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุชัญญา  ทรงจำ
 
1. นางปวีณา  สุวรรณศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกรรวี  ตั้งสมบูรณ์
2. เด็กชายธีร์  พิทักษ์ศฤงคาร
3. เด็กชายปฏิพล  ทองอ่อน
4. เด็กชายภูมิ  ชัยศรี
5. เด็กหญิงรสิตา  กันน้อม
 
1. นางสาวนันธิญา   ขันทสิทธิ์
2. MissRenabelle B.  Felices
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนวัต  อันทะจันทร์
2. นายอภิชานนท์  พลซา
 
1. นายกิตติพงศ์   ประทุมทอง
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีธรณ์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เฉวียงวาศน์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  นันตระกูล
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา   สีหานารินทร์
2. นางสาวมุนินทร์  บุญล้อม
3. นางสาววรรณวิสา  ศรีพล
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ชมชาลี
3. เด็กหญิงอรรยา  สาริมา
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ศรีวิชา
2. นายธีระพงษ์  บุญหล้า
3. นายวิทวัส  คุณประทุม
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนุชจรี   สีละลวย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ชานาง
3. เด็กหญิงสุธาดา   กรรณลา
 
1. นางเจษฎาวัลย์   จันทร์ศิริ
2. นายสุพิน   พระสุนี
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
 
1. นายจัตุพล  พิลาชัย